מכללת תלפיות - דמי רישום ושכ"ל

 דמי רישום ושכ"ל


דף הבית >> הרשמה >> דמי רישום ושכ"ל

שכר לימוד לתלמידים סדירים לשנה"ל תשע"ח
 
גובה דמי הרישום בסך 400 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).

גובה שכר לימוד:
גובה שכר הלימוד במוסדות האקדמיים להכשרת מורים נקבע בהתאם להמלצות דו"ח וינוגרד ולהנחיות משרד החינוך.
שכר הלימוד לתואר ראשון B.ED   לשנה"ל תשע"ח, הינו כ-10,137 ₪, צמוד למדד יולי 2017.   
 

שכר לימוד זה אינו סופי, מבוסס על שכר הלימוד תשע"ז  ויתעדכן בהתאם להנחיות , לכשיתקבלו , ממשרד החינוך


דרכי תשלום:
שכר הלימוד ישולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש - תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד לתאריך יא' מרחשון תשע"ח (31.10.2017). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 2% משכר הלימוד.

הוראת קבע - תשלום באמצעות הוראת קבע ב 9 תשלומים בכל ה-5 לחודש החל מתאריך ט"ז מרחשון תשע"ח (5.11.2017) ועד כ"ב בתמוז תשע"ח (5.7.2018).
יש למלא את הטופס, להחתים את הבנק ולהחזירו לגזברות, או לפקס הגזברות מס' 03-5128560
 
* להורדת טופס הוראת קבע חדשה וכתב התחייבות - לחצי כאן
 
* סטודנטים/ות הממשיכים הוראת קבע - יש צורך למלא טופס המשך הוראת קבע לשנת תשע"ח.
  להורדת טופס המשך הוראת קבע - לחצי כאן
 
צ'קים - תשלום באמצעות צ'קים ב 9 תשלומים הצמודים למדד יולי 2017.

העברה בנקאית - תשלום באמצעות העברה בנקאית ,להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות
יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא לפקס מספר: 03-5128560 - גזברות.  

שובר תשלום - תשלום באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר (ניתן לקבל שוברים בגזברות).
שכר הלימוד ממשיך להיות צמוד למדד עד לפרעון בפועל של כל התשלום. 
בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ"ל קיימים תשלומי נלווים המפורטים בחוזר שכ"ל הרצ"ב.
 
*להורדת חוזר שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ח - לחצי כאן


על כל הסטודנטיות להסדיר את תשלום שכר הלימוד מיד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

לא ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי

 

הלוואה חיצונית למימון שכר לימוד בגובה של עד 10000 ₪ ללא ריבית או הצמדה.

הסדר מימון ללא ריבית/בתנאים ייחודיים: עד 18 תשלומים ללא ריבית-בכפוף לאישור המכללה, או עד 60 תשלומים בתנאים ייחודיים וללא הצמדה.

לבדיקת זכאותך ולפרטים יש להגיש בקשה לקרן שכ"ל: www.sachal.co.il/register                                                           

                                                          

                                                                        בברכת שנה טובה ומוצלחת,
                                                                                גזברות המכללה   


לשם תשלום שכר הלימוד ניתן להיעזר במקומות הבאים:

לוח המלגות המלא – מעל 1,000 מלגות במקום אחד
מחשבון לחישוב ממוצע בגרות
כל המידע על תואר שני

כמו כן, ישנן מלגות נוספות המפורסמות באינטרנט


קרן שכ"ל
מידע נוסף
    שכר לימוד להסבת אקדמאים ותואר ראשון B.Ed לשנה"ל תשע"ח
 

גובה דמי הרישום בשנה הראשונה 400 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).
 
דמי ההרשמה לא יוחזרו גם במקרה בו המועמד לא התקבל ללימודים מכל סיבה שהיא , ו/או ביטל את הרשמתו.
 
גובה שכר הלימוד

סטודנטים הלומדים בתוכנית הסבת אקדמאים/לתואר ראשון B.ed, מ -  12 ש"ש עד 24 ש"ש יחויבו בגובה 100% שכר לימוד מלא (ללא שיפוי).סטודנטים הלומדים בתוכנית הסבת אקדמאים/לתואר ראשון B.ed, מעל 24 ש"ש יחויבו בהתאם לשעות הלימוד המעודכנות במערכת נכון לשנה"ל תשע"ח * 567 ₪ לשעה צמוד למדד יולי 2017.

שימו לב!
במהלך כל שנת הלימודים יתכנו שינויים במערכת השעות עקב אילוצי מערכת או שינויים ביוזמת הסטודנט, לפיכך שינוים אלו יגרמו לשינוים בחיוב שכר הלימוד של הסטודנט.

דרכי תשלום:
שכר הלימוד ישולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש - תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד לתאריך יא' מרחשון תשע"ח (31.10.2017). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 2% משכר הלימוד.

הוראת קבע - תשלום באמצעות הוראת קבע ב 9 תשלומים בכל ה-5 לחודש החל מתאריך ט"ז מרחשון תשע"ח (5.11.2017) ועד כ"ב בתמוז תשע"ח (5.7.2018).
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה בדף הבית > טפסים להורדה להחתים את הבנק ולהחזירו לגזברות, או לפקס הגזברות מס' 03-5128560
 
* סטודנטים הממשיכים הוראת קבע - יש צורך למלא טופס המשך הוראת קבע לשנת תשע"ח.
  להורדת טופס המשך הוראת קבע ניתן להוריד דרך אתר המכללה בדף הבית > טפסים להורדה.
 
צ'קים - תשלום באמצעות צ'קים ב 9 תשלומים הצמודים למדד יולי 2017.

העברה בנקאית - תשלום באמצעות העברה בנקאית ,להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות

יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא לפקס מספר: 03-5128560 - גזברות.

שובר תשלום - תשלום באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר (ניתן לקבל שוברים בגזברות).
שכר הלימוד ממשיך להיות צמוד למדד עד לפרעון בפועל של כל התשלום. 

בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ"ל קיימים תשלומי נלווים מידי שנה המחושבים בהתאם למספר שעות הלימוד      באותה שנה עפ"י הפירוט הבא:
 
פירוט תשלומים נלווים לפי מספר ש"ש בשנה:

 
תשלומים נלווים 1-2 ש"ש 3-4 ש"ש 5-8 ש"ש 9 ש"ש ומעלה
דמי שמירה ---------- 60 ש"ח 150 ש"ח 300 ש"ח
שרותי ספריה ממוחשבים ---------- 50 ש"ח 100 ש"ח 200 ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 40 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח 100 ש"ח
סה"כ לתשלום 40 ש"ח 150 ש"ח 300 ש"ח 600 ש"ח
 
 
 על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.
לא ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי

אי כיבוד הרשאה/שיק לחיוב חשבון ע"י הבנק -  אם מכל סיבה שהיא לא יכבד הבנק את הוראת התשלום /השיק, הסטודנט יחויב בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום דמי טיפול בסך 18.80 ש"ח עבור עמלת החזר בהתאם לחיוב החשבון.
במידה והסטודנט לא יפרע את התשלומים ביום פירעונם יעמדו כל הסכומים שחייב לפירעון מידי ויישאו קנס פיגורים של 0.2% לשבוע כולל הצמדה. 

הלוואה חיצונית מקרן שכ"ל למימון שכר לימוד בגובה של עד 10000 ₪ ללא ריבית או הצמדה – פרטים על ההלוואה: בטלפון מספר 03-9635856 או באתר המכללה בדף הבית  > הרשמה > דמי רישום ושכ"ל
סטודנט המסיים את לימודיו להסבת אקדמאים/לתואר Bed חייב בתשלום כל חובותיו הכספיים עבור שכר לימוד. בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד יתבצע ע"י מדור שכר לימוד. הסטודנט מאשר כי ככל שיימצא שלא שולמו תשלומי שכר הלימוד והנלווים במלואם הרי שלמכללה תהיה הזכות לגבות, בכל עת, את יתרת התשלום המבוקש.

לתשומת לב הסטודנט: בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד תתבצע לאחר שהסטודנט יגיש למכללה  "בקשה לקבלת תואר/הסבת אקדמאים ". רק עם סיום תשלום כל החובות הכספיים לתואר/הסבת אקדמאים יהיה הסטודנט זכאי לקבלת התואר/ תעודה.
במקרה של ביטול/ הפסקת לימודים יחושב התשלום בהתאם לנוהל עפ"י חוזר שכר הלימוד במוסדות להכשרת עובדי הוראה.  

                                                       

הרישום מותנה בחתימת הסטודנט על טופס החזר שכר לימוד (ניתן להורדה מאזור הטפסים)                                                                                                                                                             בברכת שנה טובה ומוצלחת
                                                                                                                                                               הנהלת מכללת תלפיות   
 
 
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
בניית אתרים
בניית אתרים