מכללת תלפיות - נוהלי הרשמה

 נוהלי הרשמה


דף הבית >> הרשמה >> נוהלי הרשמה

תהליך הרישום

המועמדת מתבקשת להמציא למזכירות מינהל סטודנטיות את המסמכים הבאים:

  1. תעודת בגרות כמפורט.
  2. ספח תוצאת הפסיכומטרי. (לא דרך האינטרנט. יש להמציאו במידה וקיים, גם אם לא נדרש כתנאי קבלה)
  3. צילום תעודת זהות. (על כל ספחיה)
  4. שתי תמונות פספורט.
  5. אישור על שירות לאומי / צבאי. (מועמד הפטור משירות, יציג אישור פטור)
  6. טופס הרשמה מלא וברור על פרטיו. (יינתן בעת ההרשמה)
  7. אישור רפואי (מצ"ב) בחתימת רופא ובחתימת המועמד.
  8. דמי רישום בסך 400 ש"ח. (מזומן או שיק בלבד)

לעוברות ממכללה אחרת - יש לצרף בנוסף גיליון ציונים פורמאלי וחתום, וכן מכתב מעבר.
לבעלות תואר ראשון (הסבת אקדמאים) - יש לצרף בנוסף תואר ראשון פורמאלי וכן גיליון ציונים מאושר (אין צורך בהצגת תעודת בגרות ופסיכומטרי).

ועדת קבלה

מועמדים העומדים בתנאי הקבלה, יזומנו לראיון אישי בוועדת הקבלה של המכללה. 
במידה ועברו בהצלחה גם את שלב הראיון האישי, יקבלו מהמכללה הודעה בכתב על קבלתם הפורמאלית ויתבקשו להסדיר את שאר הליכי הרישום.

ביטול הרשמה

מועמדים המבקשים לבטל את הרשמתם לאחר קבלתם ללימודים או להפסיק את לימודיהם - יודיעו על כך בכתב למינהל לומדים.
המועד הקובע לחישוב החזר שכר הלימוד יהיה תאריך קבלתה של הועדת הביטול.
חידוש ההרשמה מותנה בעמידה בתנאי הקבלה התקפים בשנת הלימודים שלקראתה פנתה המועמדת בבקשה לחידוש הרשמתה.

 

ההרשמה לשנה"ל תשע"ז הסתיימה בכל המחלקות !
במחלקה ללומדי המשך נמשכת ההרשמה רק לקבוצות גברים ואופק חדש לדרגות הגבוהות
פניות חדשות בכל המחלקות
תתקבלנה החל מ- 1.1.17

כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
אלמנט בניית אתרים