מכללת תלפיות - קול קורא למחקר

 קול קורא למחקר


דף הבית >> מחקר >> יחידת המחקר >> קול קורא למחקר
 
השתתפות בכנסים מדעיים בארץ ובחו"ל

תמיכה כספית להשתתפות בכנס

 • השתתפות תהיה עבור כנסים מדעיים שפיטים (מרצה המבקש להשתתף בכנס במהלך שנת לימודים מתבקש להציג תוכנית כנס, ואת חלקו בכנס).
 • במהלך שנת הלימודים תותר למרצה השתתפות בכנס אחד בלבד, והיעדרות מן המכללה במשך עד שבוע בלבד.

למציגים בכנס תשתתף המכללה בהוצאות הבאות:

 • כיסוי הוצאות הרשמה.
 • לשוהים בחו"ל – כיסוי הוצאות אש"ל עד שלושה ימים תמורת קבלות, סך ההשתתפות יהיה עד 150 דולר.
 • השתתפות בכרטיס נסיעה – עד 250 דולר.
 • שכר עבודה של עד שבוע.

למשתתפים בכנס המתקיים בארץ, ושאינם מציגים בו

 • המכללה תשתתף בהוצאות של עד 50% מדמי הרישום לכנס.
 

ספרות מקצועית בתחום של שיטות מחקר: איכותני

ספרות מקצועית בתחום מחקר עצמי

עידוד מחקרים במכללת תלפיות – נהלים והנחיות

תמיכה כספית במחקרים של חברי הסגל

 • במטרה לעודד פרסומים אקדמיים של חברי הסגל, תתמוך מכללת תלפיות במחקרים של חברי הסגל, בעזרת מענק כספי.

זכאים להגיש בקשה

 • זכאי להגיש מורה קבוע שהיקף משרתו 1/2 משרה ומעלה. (במקרים מיוחדים תישקל השתתפות בהוצאות של חברי סגל העובדים פחות מ- ½ משרה).
 • עדיפות למורים שעיקר עבודתם במכללת תלפיות.
 • מורה רשאי לקבל תמיכה אחת לשנתיים.
 • מורה שקיבל בעבר תמיכת הועדה רשאי להגיש בקשת תמיכה רק לאחר שהשלים מחקר קודם ופרסם דוח מדעי.
 • נושאי מחקרים שיקבלו את תמיכת הועדה: דיסציפלינאריים, אינטרדיסציפלינריים, ואו עוסקים בהכשרת מורים.

הגשת הצעה

 • הצעה תוגש בעברית, מודפסת ברווח כפול ו בחמישה עותקים.
 • ההצעה תכלול נספחים בהתאם לצורך (דוגמאות של כלי מחקר וכיו"ב).
 • יש להגביל את ההצעה ל- 12עמודים (לא כולל מקורות, נספחים וקו"ח)
 • מענקי המחקר הם לשנה אחת בלבד. לפיכך מתחייבים החוקר הראשי או צוות החוקרים להשלים את המחקר בתקופה שנקבעה.
 • את ההצעה יש לשלוח לידי ועדת המחקר המכללתית.
 • יש לצרף להצעה טופס בקשה כמופיע בנספחים לחוברת זו (נספחים א'–ה').

סכום התמיכה הנתמך על המכללה:

 • מחקרים שייערכו על ידי חוקר בודד או צוות מצומצם (עד 5,000 ₪ סכום התמיכה בכל מחקר).
 • 1 מחקר (סכום התמיכה 25,000 ₪), שייערך על ידי צוות ממורי המכללה. לא יתוקצב בשנה"ל תשס"ז.
 • קבלת תמיכה למחקר ממוסד אחר, לא תפגע בזכויות התמיכה מהמכללה.

מועדים להגשת בקשת תמיכה במחקר של חברי הסגל האקדמי

 • 31 באוקטובר 2008, תשובות בסוף דצמבר.
 • 31 בינואר 2009, תשובות בסוף מרץ.

שיפוט הצעת מחקר

השיפוט יערך בארבעה שלבים:

 • שלב א – בדיקה טכנית וקיום נהלים – בדיקת עמידתה של ההצעה בקריטריונים טכניים ומנהליים.
 • שלב ב – הערכה פנימית של ההצעה על ידי חברי הוועדה. (שלבים א' וב' יתקיימו באותה ישיבה).
 • שלב ג – שיפוט מתחום התוכן – הערכה חיצונית של ההצעה על ידי מומחים בתחום הנחקר. ההצעה תועבר לשיפוט חיצוני בעילום שם.
 • שלב ד – סיכום החלטה.

לעיתים ידרשו החוקרים לתקן את ההצעה בעקבות השיפוט. אין זכויות ערעור על החלטות הועדה.

הקריטריונים להערכת הצעת המחקר

 1. חדשנות ההצעה ותרומתה.
 2. בהירות הניסוח של הצעת המחקר (מבנה לוגי, לכידות בין חלקי ההצעה).
 3. איכות התקציר.
 4. ניסוח ברור של שאלות והשערות המחקר.
 5. התייחסות לספרות עדכנית ורלוונטית.
 6. מידת ההתאמה של שיטת המחקר.
 7. הערכה כללית של הצעת המחקר.
 8. יכולת מחקרית של החוקר.

התחייבות החוקר כלפי המכללה

 • דו"ח התקדמות - בתום שישה חודשים מראשית המחקר יגישו החוקרים לוועדה דו"ח התקדמות. בדו"ח יפורטו שלבים שבוצעו במחקר בהשוואה לשלבים המתוכננים, ופירוט התקציב שנוצל. במקרה של חוסר הלימה בין תכנון לביצוע מתבקשים החוקרים לנמק את ההבדלים.

בדו"ח ייכללו הסעיפים הבאים :

 • שם החוקרים.
 • שם המחקר.
 • שנת הלימודים שבה נתקבלה תמיכת הוועדה.
 • הפעולות שבוצעו במהלך ששת החודשים האחרונים והתאמתן ללוח הזמנים המקורי.
 • הסבר חריגות, אם ישנן.
 • מצב התקציב, ניצולו עד כה ותחזית להמשך.
 • דו"ח מסכם - פרסום דוחות מחקר בציון תמיכת המכללה. בתום שנת הלימודים, ולא יאוחר משישה חודשים לאחר מכן יוגש לוועדה דוח מסכם של המחקר בשלושה עותקים כרוכים. בדוח המסכם ובפרסומים אחרים המתבססים על דוח זה יצוין בצורה נאותה חלקה של המכללה בביצוע המחקר.

דו"ח המחקר יכלול את הפרטים הבאים :

 • שם המכללה בעברית ובאנגלית.
 • שם המחקר בעברית ובאנגלית.
 • שם החוקר בעברית ובאנגלית בציון שם המכללה.
 • תקציר המחקר בעברית ובאנגלית – התקציר יכלול את מטרות המחקר, שיטת המחקר, ממצאים עיקריים ומסקנות ( 200עד 300 מילים).
 • הנושא הנחקר ומטרת המחקר.
 • רקע תיאורטי (רציונל, ממצאים ממחקרים קודמים ועוד).
 • השערות או שאלות המחקר.
 • מערך המחקר (בהתאם לסוג המחקר).
 • ממצאים.
 • דיון בממצאים ובמשמעותם.
 • סיכום, מסקנות והצעות.
 • רשימת מקורות.
 • נספחים

במחקר איכותני, במחקר פעולה, במחקר ספרותי, במחקר היסטורי ודומיהם יאורגן הדוח כמקובל לגבי מחקרים אלה: על פי הנושאים, מושגים, התופעות שבחרו החוקרים להציג בסדר ובהיקף שנקבעו על ידם. את הדוח המסכם יש להגיש כרוך בשלושה עותקים.

בדו"ח יש לציין בדרך נאותה את חלקה של מכללת תלפיות בביצוע המחקר. שלא כמאמר מדעי, המוגבל בהיקפו מסיבות טכניות, אין הגבלה על היקף דוח המחקר. ולפיכך רצוי להביא בו כל מידע בפירוט מלא, כדי להבטיח הבנת הקוראים.

דוחות המחקר יוצגו במרכז המידע של מכללת תלפיות ויעמדו לרשות מורי המורים לעיון. דוח המחקר יהווה בסיס לפרסום בבמה אקדמית שפיטה.

קרנות המחקר

א. הקרן הלאומית למדע
1. מענקי מחקר אישיים
2. מלגות ביכורה לבתר- דוקטורנטים

ב. קרן ספנסר

1. The Relation between Education and Social Opportunity
2. Organizational Learning in Schools, School Systems, and Higher Education Institutions
3. Teaching, Learning, and Instructional Resources
4. Purposes and Values of Education
5. Field-Initiated Proposals

ג. GIF-German Israel Foundation 
ד. קרן פורד

כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
אלמנט בניית אתרים