Skip to Content

דמי הרשמה ושכר לימוד

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018

 

שעות קבלת קהל מחלקת מדור שכר לימוד

בין השעות 8:15-11:30  ובין השעות 13:30-15:30
טלפון: 03-5128500 שלוחה 3
דואר אלקטרוני: abc@talpiot.ac.il

 

חדש במדור שכר לימוד – מערכת מבינה דיבור
אנו שמחים לבשר כי במדור שכר לימוד הותקנה מערכת מבינה דיבור לרווחת הסטודנטים. פעולות אפשריות במערכת: בירור יתרה, ביצוע תשלום, מידע אודות טפסים, מסמכים ועוד.
במספר טלפון למערכת: 073-2668952

 

על כל הסטודנטיות להסדיר את תשלום שכר הלימוד מיד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

 

הלוואה חיצונית למימון שכר לימוד בגובה של עד 10000 ₪ ללא ריבית או הצמדה.
הסדר מימון ללא ריבית/בתנאים ייחודיים: עד 18 תשלומים ללא ריבית-בכפוף לאישור המכללה, או עד 60 תשלומים בתנאים ייחודיים וללא הצמדה.
לבדיקת זכאותך ולפרטים יש להגיש בקשה לקרן שכ"ל: www.sachal.co.il/register   

 

לשם תשלום שכר הלימוד ניתן להיעזר במקומות הבאים:

לוח המלגות המלא – מעל 1,000 מלגות במקום אחד
מחשבון לחישוב ממוצע בגרות
כל המידע על תואר שני

כמו כן, ישנן מלגות נוספות המפורסמות באינטרנט כגון – קרן שכ"ל

ניתן למצוא שטר היתר עיסקא – ברית פנחס בקישור הבא

 

הודעה על ביטול / הפסקת לימודים

 

במקרה של ביטול / הפסקת לימודים יחושב התשלום בהתאם לנוהל עפ”י חוזר שכר הלימוד במוסדות להכשרת עובדי הוראה כדלקמן: 

דמי ההרשמה ששולמו על ידי הלומד לא יוחזרו בכל מקרה.
בהפסקת לימודים או חלקם על ידי הסטודנטית או על ידי המכללה –  כל ההחזרים יהיו צמודים למדד.

חישוב ההחזרים ייעשה בהסתמך על הודעת הלומד בכתב בלבד על הפסקת לימודיו או על הודעת המכללה בכתב בלבד ללומד על הפסקת לימודיו, בהתאם לתאריך מסירת ההודעה למכללה. תאריך זה הוא הקובע לחישוב החזר שכר לימוד. אי רישום לקורסים לא ייחשב כהודעה על הפסקת לימודים.
סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודיו ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בשכר לימוד מלא, גם אם לא יופיע ללימודים.
אם הופסקו הלימודים ביזמת הסטודנט בין יום תחילת הלימודים בפועל במכללה ועד ליום 15.5.2022 ועד בכלל, יוחזר לו שכר הלימוד ששולם, בקיזוז שכר הלימוד עבור מספר חודשי לימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף.
אם הופסקו הלימודים ביוזמת המכללה, הסטודנט יחויב בשכר לימוד יחסית למספר חודשי לימודיו בפועל.

ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני תחילת הלימודים בפועל במכללה, יזכה את הנרשם בהחזר מלוא המקדמה ומלוא שכר הלימוד, אם שולם.
הודעה על הפסקת לימודים שבועיים (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים בפועל ועד יום פתיחת שנת הלימודים, תזכה את הלומד בהחזר מחצית מהמקדמה ששולמה (אם שולם סכום נוסף מעבר למקדמה, הוא יוחזר במלואו).

 

שכר לימוד לתלמידים סדירים לשנה"ל תשפ"ב

שכר הלימוד, ללומדים לתואר ראשון ,B.Ed לשנת תשפ"ב, הינו כ- 10,391 ₪, צמוד למדד יולי 2021.

סטודנטים המתקבלים על תנאי אינם מדווחים למשרד החינוך ואינם זכאים לשיפוי בגובה 26% מגובה שכ"ל מלא, ולכן גובה שכ"ל המלא לתשלום הינו: 14,042 ₪, צמוד למדד יולי 2021.

שכר הלימוד ישולם כדלהלן: תשלום מקדמה בסך 1,000 ₪.

יתרת שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מקדמה בסך  1,000 ₪, יתרת  שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד ליום כ"ה חשון תשפ"ב (31/10/2021). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 1.5% משכר הלימוד בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן.

הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ללא הגבלת סכום וללא הגבלת תאריך, ב-10 תשלומים, בכל 5 לחודש החל מתאריך א' כסלו תשפ"ב (5/11/2021) ועד ח' באב תשפ"ב (5/8/2022) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון. – לחצי כאן
על הוראת קבע רשאי לחתום בעל/ת החשבון בלבד.
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה: בדף הבית ← לסטודנט ← טפסים להורדה, להקים הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק האישי, או באמצעות הוראת קבע חתומה ע"י הבנק ולהחזירו למדור שכר לימוד למייל או לפקס הגזברות במס' 03-5128560, או למייל מדור שכר לימוד abc@talpiot.ac.il.

אם נחתמה הוראת קבע בשנה קודמת יש לחתום על טופס המשך (נמצאים באתר בטפסים להורדה). – לחצי כאן

צ‘קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 10 תשלומים הצמודים למדד יולי 2021, החל מתאריך חודש חשון תשפ"ב (10/2021) ועד חודש תמוז תשפ"ב (7/2022) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.

העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית, להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות       

חשוב! יש לציין במטרת ההעברה/עבור את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, רצוי להעביר את האסמכתא למייל abc@talpiot.ac.il או, לפקס מספר:  03-5128560 לכבוד מדור שכר לימוד

כרטיס אשראי – ניתן להסדיר תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר במידע מקוון לסטודנט, או, בטלפון: 03-5128500 שלוחה 3 במדור שכר לימוד (הסכום הכולל תופס מסגרת אשראי).

חובה לשלם כל סמסטר 50% מגובה שכ"ל על מנת לקבל זכאות להיבחן ולהגיש עבודות.

 

פירוט תשלומים נלווים לפי שנים:

תשלומים נלווים שנים א-ג שנה ד
דמי שמירה 300 ש"ח 150 ש"ח
שרותי ספריה ממוחשבים 200 ש"ח 100 ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 100 ש"ח 100 ש"ח
דמי חברות באגודת הסטודנטים 120 ש"ח ——
השתתפות בטקס סיום ——- 50 ש"ח
ארגון הסטודנטים הארצי
10 ש"ח 10 ש"ח
סה"כ לתשלום
730 ש"ח 410 ש"ח

 

קורס "לשון וחברה הבנה והבעה"

כרוך בתשלום של 620 ₪ לקורס.

 

קורסי אנגלית

סטודנטים הלומדים קורסי אנגלית ברמות C,D,E: מחויבים בתשלום 866 ₪.

 

שכר לימוד להסבת אקדמאים והשלמת תואר ראשון B.Ed לשנה"ל תשפ"ב

גובה דמי הרישום בשנה הראשונה 350 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).
דמי ההרשמה לא יוחזרו גם במקרה בו המועמד לא התקבל ללימודים מכל סיבה שהיא, ו/או ביטל את הרשמתו.

גובה שכר הלימוד
סטודנטים הלומדים בתוכנית הסבת אקדמאים/לתואר ראשון B.Ed., מ-12 ש"ש עד 24 ש"ש יחויבו בגובה 100% שכר לימוד מלא (ללא שיפוי).

 

דוגמא

סטודנט הלומד 12 ש"ש ומעלה באותה השנה יחויב בשכר לימוד מלא, בגובה 14,042 ₪ צמוד למדד יולי  2021

סטודנט הלומד פחות מ 12 ש"ש באותה שנה יחויב לפי שעת לימוד * 877.50 ₪ צמוד למדד יולי 2021

ועד למקסימום שכר לימוד מלא בגובה 14,042 ₪ צמוד למדד יולי 2021 עבור כל תעודת ההוראה.

 

סטודנטים הלומדים בתוכנית הסבת אקדמאים/לתואר ראשון B.Ed. מעל 24 ש"ש יחויבו בהתאם לשעות הלימוד המעודכנות במערכת נכון לשנה"ל תשפ"ב *585 ₪ לשעה צמוד למדד יולי 2021.
יודגש כי במהלך כל שנת הלימודים יתכנו שינויים במערכת השעות עקב אילוצי מערכת או שינויים ביוזמת הסטודנט, לפיכך שינוים אלו יגרמו לשינוים בחיוב שכר הלימוד של הסטודנט.

שכר הלימוד ישולם  כדלהלן:

תשלום מקדמה בסך  1,000 ₪, יתרת  שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד ליום כ"ה חשון תשפ"ב (31/10/2021). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 1.5% משכר הלימוד בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן.

הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ללא הגבלת סכום וללא הגבלת תאריך, ב-10 תשלומים, בכל 5 לחודש החל מתאריך א' כסלו תשפ"ב (5/11/2021) ועד ח' באב תשפ"ב (5/8/2022) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון. – לחצי כאן
על הוראת קבע רשאי לחתום בעל/ת החשבון בלבד.
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה: בדף הבית ← לסטודנט ← טפסים להורדה, להקים הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק האישי, או באמצעות הוראת קבע חתומה ע"י הבנק ולהחזירו למדור שכר לימוד למייל או לפקס הגזברות במס' 03-5128560, או למייל מדור שכר לימוד abc@talpiot.ac.il.
אם נחתמה הוראת קבע בשנה קודמת יש לחתום על טופס המשך (נמצאים באתר בטפסים להורדה). – לחצי כאן

צ‘קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 10 תשלומים הצמודים למדד יולי 2021, החל מתאריך חודש חשון תשפ"ב (10/2021) ועד חודש תמוז תשפ"ב (7/2022) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.

העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית, להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות       

חשוב! יש לציין במטרת ההעברה/עבור את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, רצוי להעביר את האסמכתא למייל abc@talpiot.ac.il או, לפקס מספר:  03-5128560 לכבוד מדור שכר לימוד

כרטיס אשראי – ניתן להסדיר תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר במידע מקוון לסטודנט, או, בטלפון: 03-5128500 שלוחה 3 במדור שכר לימוד (הסכום הכולל תופס מסגרת אשראי).

חובה לשלם כל סמסטר 50% מגובה שכ"ל על מנת לקבל זכאות להיבחן ולהגיש עבודות.

 

פירוט תשלומים נלווים לפי מספר ש"ש בשנה:

תשלומים נלווים 1-2 ש"ש 3-4 ש"ש 5-8 ש"ש 9 ש"ש ומעלה
דמי שמירה ———- 60 ש"ח 150 ש"ח 300 ש"ח
שרותי ספריה ממוחשבים ———- 50 ש"ח 100 ש"ח 200 ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 40 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח 100 ש"ח
* ארגון הסטודנטים הארצי
10 ש"ח 10 ש"ח 10 ש"ח 10 ש"ח
סה"כ לתשלום 50 ש"ח 160 ש"ח 310 ש"ח 610 ש"ח

 

*ארגון הסטודנטים הארצי מחויבים לומדי תואר ראשון B.Ed. בלבד

 

על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

 

אי כיבוד הרשאה/שיק לחיוב חשבון ע"י הבנק –  אם מכל סיבה שהיא לא יכבד הבנק את הוראת התשלום /השיק, הסטודנט יחויב בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום דמי טיפול בסך 18.80 ש"ח עבור עמלת החזר בהתאם לחיוב החשבון.
במידה והסטודנט לא יפרע את התשלומים ביום פירעונם יעמדו כל הסכומים שחייב לפירעון מידי ויישאו קנס פיגורים של 0.2% לשבוע כולל הצמדה.

 

הלוואה חיצונית מקרן שכ"ל למימון שכר לימוד בגובה של עד 10000 ₪ ללא ריבית או הצמדה – פרטים על ההלוואה: בטלפון מספר 03-9635856 או באתר המכללה בדף הבית > הרשמה > דמי רישום ושכ"ל

סטודנט המסיים את לימודיו להסבת אקדמאים/לתואר B.Ed. חייב בתשלום כל חובותיו הכספיים עבור שכר לימוד. בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד תתבצע ע"י מדור שכר לימוד. הסטודנט מאשר כי ככל שיימצא שלא שולמו תשלומי שכר הלימוד והנלווים במלואם הרי שלמכללה תהיה הזכות לגבות, בכל עת, את יתרת התשלום המבוקש.

לתשומת לב הסטודנט: בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד תתבצע לאחר שהסטודנט יגיש למכללה  "בקשה לקבלת תואר/הסבת אקדמאים ". רק עם סיום תשלום כל החובות הכספיים לתואר/הסבת אקדמאים יהיה הסטודנט זכאי לקבלת התואר/ תעודה.

 

שכר לימוד להרחבת מסלול או הרחבת התמחות לשנה"ל תשפ"ב

גובה דמי הרישום בשנה הראשונה 350 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).

דמי ההרשמה לא יוחזרו גם במקרה בו המועמד לא התקבל ללימודים מכל סיבה שהיא , ו/או ביטל את הרשמתו.

סטודנטים הלומדים בתוכנית הרחבת מסלול/הרחבת התמחות יחויבו בהתאם לשעות הלימוד המעודכנות במערכת נכון לשנה"ל תשפ"ב *585 ₪ לשעה צמוד למדד יולי 2021.

שימו לב!
במהלך כל שנת הלימודים יתכנו שינויים במערכת השעות עקב אילוצי מערכת או שינויים ביוזמת הסטודנט, לפיכך שינוים אלו יגרמו לשינוים בחיוב שכר הלימוד של הסטודנט.

שכר הלימוד ישולם  כדלהלן:

תשלום מקדמה בסך  1,000 ₪, יתרת  שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד ליום כ"ה חשון תשפ"ב (31/10/2021). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 1.5% משכר הלימוד בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן.

הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ללא הגבלת סכום וללא הגבלת תאריך, ב-10 תשלומים, בכל 5 לחודש החל מתאריך א' כסלו תשפ"ב (5/11/2021) ועד ח' באב תשפ"ב (5/8/2022) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון. – לחצי כאן
על הוראת קבע רשאי לחתום בעל/ת החשבון בלבד.
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה: בדף הבית ← לסטודנט ← טפסים להורדה, להקים הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק האישי, או באמצעות הוראת קבע חתומה ע"י הבנק ולהחזירו למדור שכר לימוד למייל או לפקס הגזברות במס' 03-5128560, או למייל מדור שכר לימוד abc@talpiot.ac.il.
אם נחתמה הוראת קבע בשנה קודמת יש לחתום על טופס המשך (נמצאים באתר בטפסים להורדה). – לחצי כאן

צ‘קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 10 תשלומים הצמודים למדד יולי 2021, החל מתאריך חודש חשון תשפ"ב (10/2021) ועד חודש תמוז תשפ"ב (7/2022) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.

העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית, להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות       

חשוב! יש לציין במטרת ההעברה/עבור את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, רצוי להעביר את האסמכתא למייל abc@talpiot.ac.il או, לפקס מספר:  03-5128560 לכבוד מדור שכר לימוד

כרטיס אשראי – ניתן להסדיר תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר במידע מקוון לסטודנט, או, בטלפון: 03-5128500 שלוחה 3 במדור שכר לימוד (הסכום הכולל תופס מסגרת אשראי).

חובה לשלם כל סמסטר 50% מגובה שכ"ל על מנת לקבל זכאות להבחן ולהגיש עבודות.

 

בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ"ל קיימים תשלומי נלווים מידי שנה המחושבים בהתאם למספר שעות הלימוד באותה שנה עפ"י הפירוט הבא:

פירוט תשלומים נלווים לפי מספר ש"ש בשנה:

תשלומים נלווים 1-2 ש"ש 3-4 ש"ש 5-8 ש"ש9 ש"ש ומעלה
דמי שמירה ———- 60 ש"ח 150 ש"ח 300 ש"ח
שרותי ספריה ממוחשבים ———- 50 ש"ח 100 ש"ח 200 ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 40 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח 100 ש"ח
סה"כ לתשלום 40 ש"ח 150 ש"ח 300 ש"ח 600 ש"ח

 

על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

אי כיבוד הרשאה/שיק לחיוב חשבון ע"י הבנק – אם מכל סיבה שהיא הבנק לא יכבד את הוראת התשלום /השיק, הסטודנט יחויב בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום דמי טיפול בסך 18.80 ש"ח עבור עמלת החזר בהתאם לחיוב החשבון.
במידה והסטודנט לא יפרע את התשלומים ביום פירעונם יעמדו כל הסכומים שחייב לפירעון מידי ויישאו קנס פיגורים של 0.2% לשבוע כולל הצמדה.

סטודנט המסיים את לימודיו להרחבת התמחות או מסלול חייב בתשלום כל חובותיו הכספיים עבור שכר לימוד. בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד יתבצע ע"י מדור שכר לימוד. הסטודנט מאשר כי ככל שיימצא שלא שולמו תשלומי שכר הלימוד והנלווים במלואם הרי שלמכללה תהיה הזכות לגבות, בכל עת, את יתרת התשלום המבוקש.

 

שכר לימוד לתלמידי תואר שני M.Ed. לשנה"ל תשפ"ב

אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים במכללת תלפיות ומאחלים לך דרך צלחה!
מצורף להלן הסבר על הסדרת שכר הלימוד לטובת שנת הלימודים הקרובה:

– סטודנטים הלומדים בתוכנית לימודים לתואר שני יחויבו בשכר לימוד מלא, בסך 14,042 ₪ צמוד למדד יולי 2021.

– סטודנטים הלומדים במסגרת שנת השבתון מתבקשים לחתום על כתב הרשאה ע"י הסתדרות/ארגון המורים במדור שכר הלימוד בהתאם להנחיות קרן ההשתלמות ולהגיש טופס 2 מאושר ע"י הקרן.

הרשאה לקרן השתלמות ארגון המורים  |  הרשאה לקרן השתלמות הסתדרות המורים

שכר הלימוד ישולם  כדלהלן:

תשלום מקדמה בסך  1,000 ₪, יתרת  שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד ליום כ"ה חשון תשפ"ב (31/10/2021). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 1.5% משכר הלימוד בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן.

הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ללא הגבלת סכום וללא הגבלת תאריך, ב-10 תשלומים, בכל 5 לחודש החל מתאריך א' כסלו תשפ"ב (5/11/2021) ועד ח' באב תשפ"ב (5/8/2022) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון. – לחצי כאן
על הוראת קבע רשאי לחתום בעל/ת החשבון בלבד.
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה: בדף הבית ← לסטודנט ← טפסים להורדה, להקים הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק האישי, או באמצעות הוראת קבע חתומה ע"י הבנק ולהחזירו למדור שכר לימוד למייל או לפקס הגזברות במס' 03-5128560, או למייל מדור שכר לימוד abc@talpiot.ac.il.
אם נחתמה הוראת קבע בשנה קודמת יש לחתום על טופס המשך (נמצאים באתר בטפסים להורדה). – לחצי כאן

צ‘קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 10 תשלומים הצמודים למדד יולי 2021, החל מתאריך חודש חשון תשפ"ב (10/2021) ועד חודש תמוז תשפ"ב (7/2022) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.

העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית, להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות       

חשוב! יש לציין במטרת ההעברה/עבור את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, רצוי להעביר את האסמכתא למייל abc@talpiot.ac.il או, לפקס מספר:  03-5128560 לכבוד מדור שכר לימוד

כרטיס אשראי – ניתן להסדיר תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר במידע מקוון לסטודנט, או, בטלפון: 03-5128500 שלוחה 3 במדור שכר לימוד (הסכום הכולל תופס מסגרת אשראי).

חובה לשלם כל סמסטר 50% מגובה שכ"ל על מנת לקבל זכאות להבחן ולהגיש עבודות.

 

בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ"ל קיימים תשלומי נלווים מידי שנה:

פירוט תשלומים נלווים לפי מספר ש"ש בשנה (9 ש"ש ומעלה):

דמי שמירה 300 ₪
שרותי ספריה ומאגרי מידע ממוחשבים 200 ₪
ארגון הסטודנטים הארצי 10 ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 100 ₪
סה"כ לתשלום   610 ש"ח

על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

 

בברכת שנה טובה ומוצלחת
הנהלת מכללת תלפיות

whatsapp Back to top