Skip to Content

דמי הרשמה ושכר לימוד

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח – 2018

 

שעות קבלת קהל מחלקת מדור שכר לימוד

בין השעות 8:15-11:30

ובין השעות 13:30-15:30

 

שכר לימוד לתלמידים סדירים לשנה”ל תשע”ט

 

גובה דמי הרישום בסך 400 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).

שכר הלימוד, ללומדים לתואר ראשון   ,B.Ed.לשנת תש”פ, הינו  13,794 ₪, צמוד למדד יולי 2019.

 

שכר הלימוד ישולם  כדלהלן:

תשלום מקדמה בסך  1,000 ₪, יתרת  שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

 

תשלום מראש – תשלום מלוא שכר הלימוד, מראש, עד ליום כב’ חשון תשע”ט (31/10/2018). תשלום מראש יזכה ב 2% הנחת תשלום מראש.

 

הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע, ב-10 תשלומים, בכל 5 לחודש החל מ-ז’ מרחשון תש”פ (5/11/2019) ועד ט”ו באב תש”פ (5/8/2020) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום. – לחצי כאן
על הוראת קבע רשאי לחתום בעל/ת החשבון בלבד.
אם נחתמה הוראת קבע בשנה קודמת יש לחתום על טופס המשך. – לחצי כאן

 

העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית, להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע”ש אגודת שוחרי תלפיות       

 חשוב! יש לציין במטרת ההעברה/עבור את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא לפקס מספר:  03-5128560 לידי הגזברות

 

כרטיס אשראי – ניתן להסדיר תשלום באמצעות כרטיס אשראי. תשלום מעל 3,000 ₪ כרוך בתוספת 1% עמלה + הפרשי הצמדה משוערים.

 

שובר תשלום – תשלום באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר (ניתן לקבל שוברים בגזברות).
שכר הלימוד ממשיך להיות צמוד למדד עד לפרעון בפועל של כל התשלום.
בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ”ל קיימים תשלומי נלווים המפורטים בחוזר שכ”ל הרצ”ב.

 

על כל הסטודנטיות להסדיר את תשלום שכר הלימוד מיד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

 

הלוואה חיצונית למימון שכר לימוד בגובה של עד 10000 ₪ ללא ריבית או הצמדה.
הסדר מימון ללא ריבית/בתנאים ייחודיים: עד 18 תשלומים ללא ריבית-בכפוף לאישור המכללה, או עד 60 תשלומים בתנאים ייחודיים וללא הצמדה.
לבדיקת זכאותך ולפרטים יש להגיש בקשה לקרן שכ”ל: www.sachal.co.il/register   

לשם תשלום שכר הלימוד ניתן להיעזר במקומות הבאים:

לוח המלגות המלא – מעל 1,000 מלגות במקום אחד
מחשבון לחישוב ממוצע בגרות
כל המידע על תואר שני

כמו כן, ישנן מלגות נוספות המפורסמות באינטרנט כגון – קרן שכ”ל

 

שכר לימוד להסבת אקדמאים ותואר ראשון B.Ed לשנה”ל תשע”ט

 

גובה דמי הרישום בשנה הראשונה 400 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).
דמי ההרשמה לא יוחזרו גם במקרה בו המועמד לא התקבל ללימודים מכל סיבה שהיא, ו/או ביטל את הרשמתו.

גובה שכר הלימוד
סטודנטים הלומדים בתוכנית הסבת אקדמאים/לתואר ראשון B.Ed., מ – 12 ש”ש עד 24 ש”ש יחויבו בגובה 100% שכר לימוד מלא (ללא שיפוי).

 

דוגמא:

סטודנט הלומד 12 ש”ש ומעלה באותה השנה יחויב בשכר לימוד מלא, בגובה 13,794 ₪ צמוד למדד יולי 2018

סטודנט הלומד פחות מ 12 ש”ש באותה שנה יחויב לפי שעת לימוד * 862.13 ₪ צמוד למדד יולי 2018

ועד למקסימום שכר לימוד מלא בגובה 13,794 ₪ צמוד למדד יולי 2018 עבור כל תעודת ההוראה.

 

סטודנטים הלומדים בתוכנית הסבת אקדמאים/לתואר ראשון B.Ed., מעל 24 ש”ש יחויבו בהתאם לשעות הלימוד המעודכנות במערכת נכון לשנה”ל תשע”ט * 574.75 ₪ לשעה צמוד למדד יולי 2018.
שימו לב! במהלך כל שנת הלימודים יתכנו שינויים במערכת השעות עקב אילוצי מערכת או שינויים ביוזמת הסטודנט, לפיכך שינוים אלו יגרמו לשינוים בחיוב שכר הלימוד של הסטודנט.

דרכי תשלום:
שכר הלימוד ישולם באחת מהאפשרויות הבאות:

 1. תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד, עד לתאריך כב’ מרחשון תשע”ט (31.10.2018). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 2% משכר הלימוד.
 2. הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ב 9 תשלומים בכל ה-5 לחודש החל מתאריך כ”ז מרחשון תשע”ט (5.11.2018) ועד ב’ בתמוז תשע”ט (5.7.2019).
  יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה בדף הבית > לסטודנט > טפסים להורדה להחתים את הבנק ולהחזירו לגזברות, או לפקס הגזברות מס’ 03-5128560
  לחצי כאן
  * סטודנטים הממשיכים הוראת קבע – יש צורך למלא טופס המשך הוראת קבע לשנת תשע”ט. – לחצי כאן
 3. צ‘קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 9 תשלומים הצמודים למדד יולי 2018.
 4. כרטיס אשראי – ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי. תשלום מעל 3,000 ₪ כרוך בתוספת 1% עמלה + הפרשי הצמדה משוערים.
 5. העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית ,להלן פרטי החשבון:
  בנק מסד: 46
  סניף: 503 תל-אביב
  מספר חשבון: 677949 ע”ש אגודת שוחרי תלפיות
  יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא לפקס מספר: 03-5128560 – גזברות.
 6. שובר תשלום – תשלום באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר (ניתן לקבל שוברים בגזברות).
  שכר הלימוד ממשיך להיות צמוד למדד עד לפירעון בפועל של כל התשלום.בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ”ל קיימים תשלומי נלווים מידי שנה המחושבים בהתאם למספר שעות הלימוד באותה שנה עפ”י הפירוט הבא

 

על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

 

אי כיבוד הרשאה/שיק לחיוב חשבון ע”י הבנק –  אם מכל סיבה שהיא לא יכבד הבנק את הוראת התשלום /השיק, הסטודנט יחויב בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום דמי טיפול בסך 18.80 ש”ח עבור עמלת החזר בהתאם לחיוב החשבון.
במידה והסטודנט לא יפרע את התשלומים ביום פירעונם יעמדו כל הסכומים שחייב לפירעון מידי ויישאו קנס פיגורים של 0.2% לשבוע כולל הצמדה.

 

הלוואה חיצונית מקרן שכ”ל למימון שכר לימוד בגובה של עד 10000 ₪ ללא ריבית או הצמדה – פרטים על ההלוואה: בטלפון מספר 03-9635856 או באתר המכללה בדף הבית > הרשמה > דמי רישום ושכ”ל
סטודנט המסיים את לימודיו להסבת אקדמאים/לתואר B.Ed. חייב בתשלום כל חובותיו הכספיים עבור שכר לימוד. בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד תתבצע ע”י מדור שכר לימוד. הסטודנט מאשר כי ככל שיימצא שלא שולמו תשלומי שכר הלימוד והנלווים במלואם הרי שלמכללה תהיה הזכות לגבות, בכל עת, את יתרת התשלום המבוקש.

 

לתשומת לב הסטודנט: בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד תתבצע לאחר שהסטודנט יגיש למכללה  “בקשה לקבלת תואר/הסבת אקדמאים “. רק עם סיום תשלום כל החובות הכספיים לתואר/הסבת אקדמאים יהיה הסטודנט זכאי לקבלת התואר/ תעודה.

במקרה של ביטול/הפסקת לימודים יחושב התשלום בהתאם לנוהל עפ”י חוזר שכר הלימוד במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

הרישום מותנה בחתימת הסטודנט על חוזר שכר לימוד

להורדת חוזר שכר הלימוד להסבת אקדמאים ותואר ראשון לשנה”ל תשע”ט – לחצי כאן

להורדת חוזר שכר הלימוד להרחבת מסלול והרחבת התמחות לשנה”ל תשע”ט – לחצי כאן

 

שכר לימוד להרחבת מסלול והרחבת התמחות לשנה”ל תשע”ט

 

גובה דמי הרישום בשנה הראשונה 400 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).

דמי ההרשמה לא יוחזרו גם במקרה בו המועמד לא התקבל ללימודים מכל סיבה שהיא , ו/או ביטל את הרשמתו.

 

סטודנטים הלומדים בתוכנית הרחבת מסלול/הרחבת התמחות יחויבו בהתאם לשעות הלימוד המעודכנות במערכת נכון לשנה”ל תשע”ט * 574.75 ₪ לשעה צמוד למדד יולי 2018.

שימו לב!
במהלך כל שנת הלימודים יתכנו שינויים במערכת השעות עקב אילוצי מערכת או שינויים ביוזמת הסטודנט, לפיכך שינוים אלו יגרמו לשינוים בחיוב שכר הלימוד של הסטודנט.

דרכי תשלום:
שכר הלימוד ישולם באחת מהאפשרויות הבאות:

1. תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד, עד לתאריך כב’ מרחשוון תשע”ט (31.10.2018). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 2% משכר הלימוד.

2. הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ב 10 תשלומים בכל ה-5 לחודש החל מתאריך כ”ז מרחשוון תשע”ט (5.11.2018) ועד כד’ באב תשע”ט (5.8.2019) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום.
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה:

בדף הבית ← לסטודנט← טפסים להורדה, להחתים את הבנק ולהחזירו לגזברות או לפקס הגזברות מס’ 03-5128560

3. צ’קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 10 תשלומים הצמודים למדד יולי 2018. כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום.

4. כרטיס אשראיניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי. תשלום מעל 3,000 ₪ כרוך בתוספת 1% עמלה + הפרשי הצמדה משוערים.                             

5. העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית ,להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע”ש אגודת שוחרי תלפיות

יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא לפקס מספר: 03-5128560 – גזברות.

בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ”ל קיימים תשלומי נלווים מידי שנה המחושבים בהתאם למספר שעות הלימוד באותה שנה עפ”י הפירוט הבא:

 

פירוט תשלומים נלווים לפי מספר ש”ש בשנה:

תשלומים נלווים 1-2 ש”ש 3-4 ש”ש 5-8 ש”ש 9 ש”ש ומעלה
דמי שמירה ———- 60 ש”ח 150 ש”ח 300 ש”ח
שרותי ספריה ממוחשבים ———- 50 ש”ח 100 ש”ח 200 ש”ח
ביטוח תאונות אישיות 40 ש”ח 40 ש”ח 50 ש”ח 100 ש”ח
סה”כ לתשלום 40 ש”ח 150 ש”ח 300 ש”ח 600 ש”ח

 

על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

 

שכר לימוד לתלמידי תואר שני M.Ed. לשנה”ל תש”פ

 

אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים במכללת תלפיות ומאחלים לך דרך צלחה!
מצורף להלן הסבר על הסדרת שכר הלימוד לטובת שנת הלימודים הקרובה:

– סטודנטים הלומדים בתוכנית לימודים לתואר שני יחויבו בשכר לימוד מלא, בסך 13,794 ₪ צמוד למדד יולי 2019. שכר לימוד זה אינו סופי, מבוסס על שכר הלימוד לשנה”ל תשע”ט ויתעדכן בהתאם להנחיות , לכשיתקבלו ממשרד החינוך.

– סטודנטים הלומדים במסגרת שנת השבתון מתבקשים לחתום על כתב הרשאה ע”י הסתדרות/ארגון המורים במדור שכר הלימוד בהתאם להנחיות קרן ההשתלמות ולהגיש טופס 2 מאושר ע”י הקרן.

לרשותך עומדות מספר אפשרויות לתשלום:

1. תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד, עד לתאריך ב’ מרחשוון תש”פ (31.10.2019) תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של % 1.5 משכר הלימוד.

2. הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ב 10 תשלומים בכל ה-5 לחודש החל מתאריך ז’ מרחשוון תש”פ (5.11.2019) ועד טו’ באב תש”פ (5.8.2020) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום.
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה:
בדף הבית ← לסטודנט← טפסים להורדה, להחתים את הבנק ולהחזירו לגזברות או לפקס הגזברות מס’ 03-5128560.

3. העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית ,להלן פרטי החשבון:

בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע”ש אגודת שוחרי תלפיות

יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא לפקס מספר: 03-5128560 – גזברות.

4. צ’קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 10 תשלומים הצמודים למדד יולי 2019. כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום.

5. כרטיס אשראי – ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי. תשלום מעל 3,000 ₪ כרוך בתוספת 1% עמלה + הפרשי הצמדה משוערים.

 

בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ”ל קיימים תשלומי נלווים מידי שנה:

פירוט תשלומים נלווים לפי מספר ש”ש בשנה (9 ש”ש ומעלה):
דמי שמירה 300 ₪
שרותי ספריה ומאגרי מידע ממוחשבים 200 ₪
ארגון הסטודנטים הארצי 10 ש”ח
ביטוח תאונות אישיות 100 ₪
סה”כ לתשלום   610 ש”ח

על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

להורדת חוזר שכר הלימוד לסטודנטים בלימודי תואר שני לשנה”ל תש”פ – לחצי כאן

 

בברכת שנה טובה ומוצלחת
הנהלת מכללת תלפיות

Back to top