Skip to Content

חוזר בנושא הלוואות מותנות מועדפות של משרד החינוך לשנת תש”ף

למי מיועדות ההלוואות ?

​​​​ההלוואות מיועדות לסטודנטים בשנים א’-ג’ הלומדים את אחד המקצועות הנדרשים הבאים:

עיוני מדעים
אנגלית טבע
מתמטיקה
לשון- עברית
עברית (חינוך לשוני)

* כולל שילוב התמחות בחינוך המיוחד, כהתמחות שניה.

תנאי זכאות

 1. סטודנטים לתואר ראשון  Ed:
  – לסטודנטים במסלול היסודי: בעלי ציון התאמה (בגרות ופסיכומטרי) מ-540 ומעלה
  – לסטודנטים במסלול העל-יסודי והרב-גילאי: בעלי ציון התאמה (בגרות ופסיכומטרי) 550 ומעלה.
  – על הסטודנט ללמוד לפחות 24 ש”ש כולל התנסות בהוראה בכל אחת מהשנים א-ג.
 2. הכשרת אקדמאים להוראה– בעלי ממוצע ציונים בתואר הראשון של 80 ומעלה הלומדים לפחות 15 ש”ש, ואינם מורים בפועל.
 3. שכר הלימוד אינו ממומן במלואו על ידי משרד ממשלתי כלשהו.
 4. המשך לימודים באותו מסלול/מקצוע הוראה נשוא ההלוואה, באופן רצוף.
 5. בעל אזרחות ישראלית.

 

גובה ההלוואה המותנית המועדפת

סוגי ההלוואות אוכלוסיית היעד גובה ההלוואה (₪) מספר הלוואות מקסימאלי היקף העסקה המינימלי התחייבות למענק מותנה
הלוואה מותנית מועדפת למקצועות נדרשים עד  5,800 ₪ 3 מחייבת עבודה ב1/3 משרה כנגד כל הלוואה. הלוואה צמודת מדד +3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית).
פרויקט  מצוינים (רג”ב) ללימודי תואר ראשון לבעלי ציונים גבוהים במיוחד לכל המקצועות 5,800 ₪ 3 מחייבת עבודה ב2/3 משרה כנגד כל הלוואה. הלוואה צמודת מדד + 3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית).
הלוואה מותנית מועדפת לתכניות מיוחדות לתעודת הוראה. (הסבת אקדמאים) לקבוצות ייחודיות, עפ”י דרישות מיוחדות של המשרד 11,500 ₪ 1 מחייבת עבודה ב2/3 משרה כנגד כל הלוואה. הלוואה צמודת מדד+3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית) מחייבת שנתיים עבודה של 2/3 משרה על כל הלוואה.
הלוואה מותנית מועדפת ללימודים לתואר שני לבוגרי תכניות ייחודיות  מאושרות ע”י משרד החינוך (רג”ב תואר שני) לקבוצות ייחודיות, עפ”י דרישה מיוחדת של משרד החינוך 12,600 ₪   בכל אחת מ-2 שנות הלימוד 2 מחייבת עבודה ב2/3 משרה כנגד כל הלוואה. הלוואה צמודת מדד+3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית. מחייבת שנת עבודה בהיקף 2/3 משרה כנגד כל הלוואה.

 

הפיכת ההלוואה המותנית למענק תתאפשר במילוי כל התנאים הבאים

 1. ללומדים סדירים – זכאות לתואר ראשון (Ed) ולתעודת הוראה. ללומדים אקדמאים – זכאות לתעודת הוראה.
 2. לכל שנת הלוואה יש להתנסות בפועל בשנת עבודה בהוראה בתחום ההתמחות שבגינה ניתנה ההלוואה המותנית.
 3. ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על הבוגר. על מקבל ההלוואה המותנית מוטלת החובה להחזירה בכפיפות לתנאים לקבלת ההלוואה.

 

 

מועד הגשת הבקשה להלוואה המותנית למענק

יש למלא טופס בקשה להלוואה מותנית ולהעבירו במייל למדור בחינות bracha_al@talpiot.ac.il בתחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מתאריך 15.01.2020.

 

הבהרות

 1. מספר ההלוואות המותנות וגובהן, נקבע לפי סוג ההלוואה המותנית ובהתאם למסגרת התקציבית בתקנה. (למען הסר ספק: בשל מגבלות תקציב, אין באמור בחוזר זה משום התחייבות למתן הלוואה מועדפת לזכאים).
 2. ההלוואה המותנית היא הלוואה בנקאית לכל דבר.
 3. סטודנט המקבל הלוואה מותנית יחתום על שטר התחייבות לבנק.
 4. אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את בוגר תכנית ההכשרה.
 5. אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות, הכתוב בשטר ההתחייבות קובע.
 6. בכל מקום שנכתב בחוזר זה בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה

 

הערות

 1. ההלוואות יתבצעו באמצעות בנק מסד. הסטודנט יידרש להביא לאחד מסניפי הבנק את אישור הזכאות אותו יקבל מהמכללה, תעודת זהות, וערב אחד (עדיף בן משפחה מדרגה ראשונה). תוקף האישור 45 יום, לאחר מכן יפוג תוקפו ולא יוארך.
 2. סטודנט שקיבל הלוואה מותנית והפסיק לימודיו, יידרש להחזיר את ההלוואה שקיבל.
 3. בוגר המבקש להפוך את ההלוואה למענק יפנה לגב’ עדי פחימה – רכזת בכירה לנושא הלוואות מותנות באגף בכיר לכ”א בהוראה, רח’ כנפי נשרים 15, ירושלים 91911, טלפון: 073-3935127, דוא”ל: adifa@education.gov.il

Back to top