Skip to Content

חוזר בנושא הלוואות מותנות מועדפות של משרד החינוך לשנת תשפ"א

למי מיועדות ההלוואות ?

​​​​ההלוואות מיועדות לסטודנטים חדשים וסטודנטים ממשיכים בשנים א'-ג' הלומדים את אחד המקצועות הנדרשים הבאים:

עיוני מדעים
אנגלית טבע
מתמטיקה
לשון- עברית
עברית (חינוך לשוני)
עברית – שפה ואוריינות

* כולל שילוב התמחות בחינוך המיוחד, כהתמחות שניה.

תנאי זכאות

 1. סטודנטים לתואר ראשון בהוראה (B.Ed.):
  – לסטודנטים במסלול היסודי: בעלי ציון התאמה (בגרות ופסיכומטרי) מ-540 ומעלה.
  – לסטודנטים במסלול העל-יסודי והרב-גילאי: בעלי ציון התאמה (בגרות ופסיכומטרי) 550 ומעלה.
  – על הסטודנט ללמוד לפחות 24 ש"ש כולל התנסות בהוראה בכל אחת מהשנים א-ג.
 2. סטודנטים בעלי תואר אקדמי הלומדים לתעודת הוראה בלבד – בעלי ממוצע ציונים בתואר הראשון של 80 ומעלה הלומדים לפחות 15 ש"ש, ואינם מורים בפועל. תינתן קדימות לבעלי תואר אקדמי בתחום ההתמחות להוראה.
 3. שכר הלימוד אינו ממומן במלואו על ידי משרד ממשלתי כלשהו.
 4. המשך לימודים באותו מסלול/מקצוע הוראה נשוא ההלוואה, באופן רצוף.
 5. בעל אזרחות ישראלית.

 

גובה ההלוואה המותנית המועדפת

 

סוגי ההלוואות אוכלוסיית היעד גובה ההלוואה (₪) מספר הלוואות מקסימאלי היקף העסקה המינימלי התחייבות למענק מותנה
הלוואה מותנית מועדפת

*לסטודנטים חדשים וממשיכים

למקצועות נדרשים 5,800 ₪ 3 מחייבת עבודה ב1/3 משרה כנגד כל הלוואה. הלוואה צמודת מדד +3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית).
פרויקט  מצוינים (רג"ב)

*לסטודנטים חדשים וממשיכים

ללימודי תואר ראשון לבעלי ציונים גבוהים במיוחד לכל המקצועות 5,800 ₪ 3 מחייבת עבודה ב2/3 משרה כנגד כל הלוואה. הלוואה צמודת מדד + 3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית).
הלוואה מותנית מועדפת לתכניות מיוחדות לתעודת הוראה. (הסבת אקדמאים)

*לסטודנטים חדשים בלבד

לקבוצות ייחודיות, עפ"י דרישות מיוחדות של המשרד 5,800 ₪ 1 מחייבת עבודה ב2/3 משרה כנגד כל הלוואה. הלוואה צמודת מדד+3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית) מחייבת שנתיים עבודה של 2/3 משרה על כל הלוואה.

 

הפיכת ההלוואה המותנית למענק תתאפשר במילוי כל התנאים הבאים

התנאים להפיכת הלוואה מותנית למענק הם כמפורט בשטר ההתחייבות של הבנק, שעליו יחתום הסטודנט והוא המחייב. הסטודנט יהיה רשאי לבקש ממשרד החינוך להפוך את ההלוואה המותנית למענק אם נתמלאו התנאים הבאים, ובכפוף לנאמר בשטר ההתחייבות:

 1. סיים לימודים בתכנית המלאה לפיה קיבל את ההלוואה וזכאי לתואר ו/או לתעודת הוראה, בהתאם לתכנית בה למד.
 2. עסק בהוראה באחד ממוסדות החינוך בישראל שבפיקוח משרד החינוך, בהיקף ובמשך התקופה שפורטו בשטר ההתחייבות לבנק, לגבי כל סוג ההלוואה.
 3. סטודנט שמעוניין להפוך את ההלוואה המותנית למענק, עליו לפנות לגב' עדי פחימה, מנהלת ענף לנושא מענקים מותנים, באגף בכיר לכוח אדם בהוראה, משרד החינוך. פרטי התקשרות: עדי פחימה, דוא"ל adifa@education.gov.il  טלפון: 073-3935127 ,  פקס: 073-3935185 בין השעות 12:00 – 14:00.

 

מועד הגשת הבקשה להלוואה המותנית למענק

יש למלא טופס בקשה להלוואה מותנית ולהעבירו במייל למדור בחינות bracha_al@talpiot.ac.il בתחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מתאריך 15/11/2020.

 

מידע לסטודנטים לגבי הלוואה מותנית

 1. מספר ההלוואות המותנות וגובהן, נקבע לפי תכנית ההכשרה ובכפוף למסגרת התקציבית בתקנה. (למען הסר ספק: בשל מגבלות תקציב, אין באמור בחוזר זה משום התחייבות למתן הלוואה מועדפת לזכאים).
 2. ההלוואה המותנית היא הלוואה בנקאית לכל דבר. סטודנט המקבל הלוואה יחתום על שטר התחייבות לבנק.
 3. ההלוואה תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך מספר שנים ובהיקף שמפורטים בשטר התחייבות של הבנק.
 4. אין בקבלת ההלוואה משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את בוגר תכנית ההכשרה. האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על מקבל ההלוואה.
 5. אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים להפיכת ההלוואה למענק, ההלוואה תוגש לפירעון כמפורט בשטר ההתחייבות של הבנק, שעליו הוא חתם.
 6. אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות, הכתוב בשטר ההתחייבות קובע.

 

אופן ביצוע ההלוואה המותנית

 1. ההלוואות המותנות יתבצעו באמצעות בנק מסד או בנק אחר שיזכה במכרז החשב הכללי.
 2. לקבלת ההלוואה המותנית על הסטודנט לפנות ישירות לאחד מסניפי הבנק, עם אישור הזכאות המקורי.
 3. המכללה תמסור את אישור הזכאות אישית לידי הסטודנט, כשהוא חתום על ידי האגף להכשרה אקדמית וקשרי מל"ג-ות"ת במינהל עו"ה ומאושר ע"י המכללה בחלק המתאים בטופס.
 4. תוקף האישור הינו 45 יום בלבד, לאחר מכן יפוג תוקפו. האגף לא יאריך את התוקף מעבר לתאריך הנקוב בגוף האישור.
 5. לקבלת ההלוואה המותנית על הסטודנט להגיע לסניף הבנק עם אישור הזכאות, תעודת זהות וערב אחד (העדפה לבן משפחה מדרגה ראשונה) בעל הכנסה קבועה, בעל תלוש שכר אחרון ותעודת זהות.
 6. כספי ההלוואה המותנית יופקדו ישירות לזכות חשבונו של הסטודנט ולא לזכות חשבון המוסד.
 7. ההלוואה תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד בלבד, בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של המכללה על פי הפרטים שינתנו במדור שכר לימוד: 03-5128503/504.

whatsapp Back to top