Skip to Content

תואר שני בגיל הרך

תכנית לתואר שני בגיל הרך
ראש התוכנית: פרופ' מרים מבורך

מרכזת התכנית – ד"ר מיכל שרייבר-דיבון
התכנית הינה דו-שנתית, יום לימודים אחד בשבוע

להרשמה יש לפנות למזכירות התואר השני:
גב' שרית אלעזר
נייד:      052-4295030
טלפון:   03-5128519
אימייל:  M.Ed@talpiot.ac.il

 

מטרת התכנית

יצירת תכנית לימודים, המתמקדת בתפקודה המקצועי של הגננת מחד, ובאקלים החינוכי מאידך, מהווה את התמהיל האופטימלי ליצירת סביבה חינוכית אופטימלית.
יוצא מכאן שהתכנית עומדת במטרות החינוכיות הבאות:

1. העמקת הידע החינוכי הממוקד באקלים החינוכי בגן הילדים:

 • העמקת ידע אקדמי רחב בפסיכולוגיה התפתחותית בפסיכולוגיה קוגניטיבית בהתפתחות חברתית, וכן בחינוך חברתי מיני.
 • שכלול היכולת לקיים תהליכי הערכה מתמשכים בגן, לאתר בעלי צרכים מיוחדים ולבנות תוכניות מותאמות, תוך התייחסות להתנהגויות המאפיינות את הגיל הרך וליכולת הגמישות וההשתנות של הילדים בגיל זה.
 • הכרת הנדבך המקשר בין המחקר במדעי המח והתפתחות השפה
 • הרחבת תחומי האמנות בעשייה החינוכית בגן מתוך הנחה שעיסוק בהם מהווה תשתית ליצירת אקלים חינוכי מיטבי.

2. העצמה אישית של הגננת:

 • טיפוח תפקודה של הגננת כדמות התקשרות המספקת לילדים בסיס בטוח, המתייחסת אל גורמי סיכון וחוסן אישי ויוצרת אקלים חינוכי המאפשר לכל ילד לנצל את מלוא הפוטנציאל שלו.
 • הכשרה מעמיקה לתפקידי ניהול חינוכי הכולל: הצבת חזון, מנהיגות ועבודה עם צוות רב מקצועי והורים.
 • שכלול יכולות הגננת בתהליכי ניהול הוראה ולמידה, כחלק מהעצמתה, ובפרט במתן מענה למגוון צרכים ייחודיים של ילדים, שלחלקם ניתן לתת מענה באמצעות שימוש בטכנולוגיה.

3. פיתוח יכולת לתכנן, להפעיל ולהוביל מסגרת חינוכית המצטיינת באקלים מיטבי המשרת את צרכי הילדים, מספק להם תחושת ביטחון ומאפשר לפעול באוטונומיה.

4. קידום הסטודנטיות בתחום היכולת המחקרית שיהיה בה כדי לתרום לעבודתן, תוך חשיפתן למחקר עדכני העוסק בתחום האקלים החינוכי בגיל הרך, תוך הדגשת הקודים האתיים של הפרופסיה. כל אלה יאפשרו להן לחקור את עבודתן ולהעצים את יכולתן המקצועית לטובת קידום מיטבי של הילדים.

 

תוכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת שלוש חטיבות:

חטיבת לימודי תשתית – 6 ש"ש
חטיבת לימודי התמחות – 5 15 ש"ש
פרויקט גמר  – 2 ש"ש
סך הכל – 23 ש"ש, שיתפרשו על פני שתי שנות לימודים.
שנה א' – 12 ש"ש
שנה ב' – 11 ש"ש

 

 

 

 

 

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון בגיל הרך בציון 85 לפחות.
 2. תעודת הוראה בגיל הרך.
 3. ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה בגיל הרך.
 4. מבחן ידע (פנימי) באנגלית.
 5. עמידה בדרישות ועדת קבלה.
 6. שני מכתבי המלצה.

פירוט הקורסים ושמות המרצים

חטיבת לימודי תשתית
שם הקורס ש"ש שנת לימודים שם המרצה
מחקר כמותי מתקדם + תרגיל 1 א' ד"ר ג'ודי גולדנברג
מחקר איכותני 2 א' ד"ר איריס מנור בנימיני/
ד"ר אסנת רובין
אוריינות אקדמית מתקדמת 1 א' ד"ר בלהה בשן
בחירה 1 מ-2 סמינריון – המשפחה כשותפה לתהליך החינוכי בעידן הפוסט מודרני 2 א' ד"ר מרים נוימאיר
סמינריון – מח ושפה – היבט התפתחותי ד"ר קרול גולדפוס
סה"כ 6 ש"ש
חטיבת לימודי התמחות א' – האקלים החינוכי בגן
שם הקורס ש"ש שנת לימודים שם המרצה
האקלים החינוכי בגן הילדים 1 א' ד"ר מרים נוימאיר
היבטים התפתחותיים בהתנהגות ילדים בסביבה הגנית 1 ב' ד"ר מרים נוימאיר
פיתוח החשיבה בגיל הרך 1 א' ד"ר אסנת רובין/
ד"ר אוחנה דוד
הערכה של תהליכי הוראה ולמידה 1 ב' ד"ר אסנת רובין
נתיבי הרגש וההבנה החברתית בגיל הרך/
הכלה בגיל הרך היבטים קוגניטיביים רגשיים והתנהגותיים
1 ב' ד"ר אסנת רובין /
ד"ר ריכנברג רבקה
איתור ילדים עם צרכים מיוחדים ובניית תכניות התערבות מתאימות בגיל הרך 1 ב' ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן)
 חינוך חברתי מיני בגיל הרך 1 א' ד"ר מיכל שרייבר
בחירה
1 מתוך 2
משחק בגן הילדים 1 א' ד"ר זוכמן לאה
התפתחות המוח הלומד בגיל הרך ד"ר קרול גולדפוס
המוזיקה בגיל הרך בהקשרה התרבותי 1 א' ד"ר קלאודיה גלושנקוף
בחירה
1 מתוך 2
סמינריון – חקר האקלים החינוכי בגן הילדים 2 ב' ד"ר מרים נוימאיר
סמינריון – מנהיגות ארגון ומדיניות במערכות החינוך בגיל הרך. פרופ' מרים מבורך

 

סה"כ 11 ש"ש
חטיבת לימודי התמחות ב' – העצמה אישית של הגננת
שם הקורס ש"ש שנת לימודים שם המרצה
התקשרות והגננת כדמות התקשרות 1 א' ד"ר מרים נוימאיר
ניהול הגן ומנהיגות חינוכית בגן 1 ב' ד"ר רינת חלאבי
עבודת צוות רב מקצועי 1 ב' ד"ר רינת חלאבי/
ד"ר איריס מנור בנימיני
עיצוב גן עתיר טכנולוגיה 1 ב' ד"ר איליין חוטר /
ד"ר בטי שרייבר

 

סה"כ 4 ש"ש
שם הקורס ש"ש שנת לימודים שם המרצה
סדנת פרויקט גמר 2 ב' פרופ' מרים מבורך
ד"ר מרים נוימאיר
ד"ר מיכל שרייבר
ד"ר קרול גולדפוס
סה"כ 2 ש"ש

 

Back to top