Skip to Content

תואר שני בלקויות למידה

תכנית לתואר שני ב"לקויות למידה"
ראש התוכנית: פרופ' דוד צוריאל

יועצת התכנית – ד"ר ורדה שרוני

 

מטרת התכנית

להכשיר מורים-מומחים מובילים בתחום תכניות התערבות דינאמיות בקרב ילדים עם לקויות למידה. במסגרת התכנית יודגשו מטרות המשנה הבאות:

 1. העמקה וחיזוק עמדות מכילות ומכבדות בקרב הסטודנטים הלומדים בתכנית כלפי תלמידים עם לקויות למידה והפיכתן לתפיסות עולם מוצקות, המאפשרות הנחלתן בסביבה החינוכית.
 2. הכרת מודלים להתערבות ותכניות התערבות בעבודה עם תלמידים עם לקויות למידה.
 3. היכרות מעמיקה עם השלבים של תהליך ההתערבות הדינאמית והתנסות בה.
 4. הכרת מחסומים רגשיים, הנעתיים וחברתיים של תלמידים עם לקויות למידה, ולקיחתם בחשבון בתכנון תכניות התערבות דינאמיות.
 5. הכרת מכלול הגורמים השותפים לתהליך החינוכי בבית הספר ומחוצה לו ופיתוח מיומנויות של עבודת צוות סינרגטית שתסייע לקידום תלמידים עם לקויות למידה.
 6. שכלול היכולת המחקרית והאוריינות האקדמית של הסטודנטים שיהיה בהן כדי לתרום לעבודתם, תוך חשיפתם למחקר עדכני העוסק בתחום לקויות הלמידה.

 

תכנית הלימודים כוללת שתי חטיבות:  

חטיבת לימודי תשתית: שיטות מחקר, אוריינות אקדמית, רב תרבותיות וסמינריון מחקרי לבחירה: השותפים בתהליך החינוכי או הערכה דינמית של יכולת הלמידה.

חטיבת לימודי התמחות: מדיניות ופרקטיקה בתחום תכניות התערבות: מימוש ההכלה של תלמידים עם לקויות למידה, שפה תקינה ולקויה, ליקויי למידה במתמטיקה, פסיכומוטוריקה, התערבות מותאמת בקריאה, בכתיבה ובמתימטיקה, סוגיות בהבנת הנקרא, טכנולוגיות מסייעות לתלמידים עם ליקויי למידה, הבסיס הנוירו-פסיכולוגי של לקויות למידה, תכניות התערבות לפיתוח כשרי למידה וחשיבה, תכניות התערבות בתחום החברתי-רגשי להכלת תלמידים עם לקויות למידה, מבוגרים עם ליקויי למידה, אתיקה בחינוך המיוחד, הוראת מקצועות היהדות לתלמידים עם ליקויי למידה, וסמינריון מחקרי לבחירה: הערכה קוגניטיבית של קשיי למידה או הפרעות קשב וריכוז.
בנוסף יינתנו במהלך התואר- פרקטיקום בהתערבות חינוכית וסדנה להנחיית עבודת גמר.

תוכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר שני ב"לקויות למידה", כוללת שתי חטיבות:

חטיבת לימודי תשתית – 5 ש"ש
חטיבת לימודי התמחות – 11 ש"ש
פרקטיקום בהתערבות  – 2 ש"ש
סדנה להנחיית עבודת גמר יישומית –
סך הכול – 18 ש"ש
שנה א' – 12 ש"ש
שנה ב' – 6 ש"ש

 

 

 

 

אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך המיוחד (ממוצע 80 לפחות וציון פטור באנגלית בתואר הראשון), בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות.
יתקבלו לתכנית גם בעלי תואר ראשון בדיסציפלינות קרובות (כמו: פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק וכד'), בעלי תעודת הוראה. סטודנטים אלו, יידרשו להשלים לפחות 6 ש"ש בחינוך מיוחד.

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון בחינוך מיוחד (או מדיסציפלינה קרובה, בתנאי שיעמוד בהשלמות) בציון 80 לפחות.
 2. תעודת הוראה.
 3. ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה חינוכית במסגרת מוכרת, בתחום רלוונטי.
 4. עמידה בדרישות ועדת קבלה. ציון פטור באנגלית בתואר הראשון.
 5. מבחן ידע (פנימי) באנגלית.
 6. שני מכתבי המלצה.
 7. תתאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של התכנית, מנימוקים כגון: הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל, צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה ונתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

 

סגל התוכנית

ד"ר אנגלמן שוע
ד"ר בן-יהודה מרים
ד"ר גולדברג נקר אודליה
ד"ר דושניצקי גילה
ד"ר הר-צבי הכהן שירלי
ד"ר וינוגרד-ג'אן תחיה
ד"ר חלאבי רינת
ד"ר טרבלסי גלית
ד"ר כהן אסתר
פרופ' מנור-בנימיני איריס
ד"ר עוגב אורלי
ד"ר ערמין ידידיה
ד"ר צור בתיה
ד"ר קאים זאב
פרופ' קניאל שלמה
ד"ר רייכנברג רבקה
ד"ר שרייבר-דיבון מיכל

 

פירוט הקורסים ושמות המרצים

שם הקורסשם המרצהשנת לימודש"ש
התערבות מותאמת בקריאהד"ר הר-צבי (הכהן) שירלי א1
שפה תקינה ולקויהד"ר צור בתיהא1
סמינריון - השותפים בתהליך החינוכיפרופ' מנור-בנימיני איריסא2
סמינריון-הערכה דינמית של יכולת הלמידהפרופ' צוריאל דודא2
פסיכומוטוריקה - הערכה וטיפולד"ר עוגב אורליא1
מחקר איכותניד"ר חלאבי רינתא1
סוגיות בהבנת הנקרא - מן התאוריה אל המעשה ד"ר כהן אסתר א1
מדיניות ופרקטיקה בתחום תכניות התערבות: מימוש ההכלה של תלמידים עם לקויות למידהד"ר טרבלסי גילתא1
סוגיות בעבודת צוות רב מקצועיפרופ' מנור-בנימיני איריסא1
טכנולוגיות מסייעות לתלמידים עם ליקויי למידה ד"ר דושניצקי גילהא1
מחקר כמותיד"ר וינוגרד-ג'אן תחיהא1
ליקויי למידה במתמטיקה-היבטים התפתחותיים ופסיכו-נוירולוגיים ד"ר מרים בן יהודהב1
התערבות מותאמת בכתיבהד"ר הר-צבי (הכהן) שירליב1
פרקטיקום בהתערבות חינוכית פרופ' צוריאל דוד,
ד"ר הר-צבי (הכהן) שירלי,
ד"ר צור בתיה,
ד"ר כהן אסתר,
ד"ר נוימאיר מרים
ב2
הבסיס הנוירו-פסיכולוגי של לקויות למידה ד"ר גולדברג-נקר אודליהב1
תכניות התערבות לפיתוח כשרי למידה וחשיבה ד"ר טרבלסי גילתב1
הערכה והתערבות מותאמת במתמטיקהד"ר דושניצקי גילהב1

  whatsapp Back to top