Skip to Content

ויסות רגשות בקרב ילדים באמצעות כלים התנהגותיים קוגנטיביים

ריכוז אקדמי
ד"ר יעל שרון

מהות הקורס

תפקידו של המורה בכיתה הינו תפקיד רחב וגדול ואינו מצומצם לכלל העברת ידע. עליו לחנך, להוות דוגמא, לעזור לתלמידים שבכיתתו להצליח למצות את הפוטנציאל הגלום בהם, לעודד סקרנות, עניין, לעזור בפיתוח יחסים חברתיים ועוד. אחד התפקידים המרכזיים שניצבים לפתחו של המורה הוא ההתמודדות עם קשיים רגשיים והתנהגותיים של ילדים.

השתלמות זו נועדה להקנות למורים וותיקים, שמגיעים עם ידע ונסיון בתחום החינוך וההוראה, כלים תיאורטיים ומעשיים לפיתוח תכניות מניעתיות בתחום הויסות הרגשי בהתאם להדרכה ולהכוונה שיקבלו במהלך הקורס. בנוסף, המורים ילמדו לערוך מיפוי לבחינת קשיים בויסות רגשות בקרב תלמידיהם כשלב מקדים להפעלת תכנית.

מטרת הקורס

הקניית כלים לאנשי הוראה בהפעלת תכנית קבוצתית מניעתית בנושא ויסות והעשרה רגשית בקרב ילדים

אוכלוסיית היעד
מורים באופק חדש החל מדרגה 3

היקף הקורס

4 שעות שבועיות
(120 שעות בודדות)
80 שעות לימודים
40 שעות הדרכה אישית וכתיבה

מועד הקורס

ביום א
15:35-19:00
10 מפגשים בשנה
(מתוכם אחד מתוקשב)

מחיר הקורס
הערות
whatsapp Back to top