Skip to Content

מעגלי ההתפתחות המקצועית של המורה בביה"ס היסודי – למורים בשנת עבודתם הראשונה

ריכוז אקדמי
גב' עידית פסטרנק, גב' שווימר ליאת

מהות הקורס
לשנת ההוראה הראשונה של המורה השפעה מכרעת הן בתפיסת תפקידו וזהותו המקצועית והן בפיתוח ההנעה להמשך עיסוקו בהוראה. בשלב זה נתקל המורה בקשיים רבים בהיבט האישי המקצועי ובמרחב הסביבתי הארגוני.

סדנת העמיתים "מעגלי ההתפתחות המקצועית של המורה" באה לסייע וללוות את המורה בשנתו הראשונה. לפתח אצלו את השיח הרפלקטיבי, ולגשר בין הפערים שבין אמונותיו והתיאוריות אותן למד לבין המעשה החינוכי היומיומי. ייחודה של סדנת העמיתים הוא בכך שלימוד המעשה נעשה במהלך העשייה, באמצעות ליווי מקצועי אקדמי, ובתמיכת עמיתים בעלי מכנה משותף דומה.

הסדנה מאפשרת ביטוי למגוון מרחבי ההתפתחות המקצועית: המורה, הכיתה, בית הספר והקהילה.

תכנית הקורס

  • פיתוח זהותו האישית והפרופסיונאלית של המורה המתחיל באופן אישי וכשותף בצוות
  • סיוע ותמיכה בדילמות המתעוררות בנוגע לארגון ולניהול זמן
  • העמקת היכולת ההוראתית בחלופות ומתודות שונות
  • פיתוח ואימון בתקשורת בין אישית במעגלים המקצועיים השונים: מורים, מנהלים ומפקחים.
  • פיתוח היכולת לביסוס והרחבת הקשרים עם קהילת ההורים

אוכלוסיית היעד
מורים בביה"ס היסודי בשנתם הראשונה  ]לאחר שנת ההתמחות )סטאז') ]

היקף הקורס

1 שעות שבועיות

(30 שעות בודדות)

מועד הקורס

10 פגישות בימי שני
16:30-19:30

מחיר הקורס

65 ש"ח דמי הרשמה בלבד

הערות
whatsapp Back to top