Skip to Content

כתב העת "כעת"

כתב-עת אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

אודות

כתב העת "כעת" הוא כתב-עת אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות.

בכתב העת מתפרסמים מאמרים בתחומים הרלבנטיים להכשרת מורים בנושאי חינוך, מדעי הרוח והחברה, מתמטיקה ומדעים.

כל גיליון עוסק בנושא מרכזי, ומגיש לקורא מחקרים ומסות העוסקים בהקשריו המגוונים של הנושא בתיאוריה מחקר ומעשה.

כתב העת יוצא לאור אחת לשנה ומופק הן בפורמט מודפס והן בפורמט מקוון.

יעדו של כתב העת להציע לחוקרים, למכשירי מורים ולאנשי חינוך, מרחב לשיח אקדמי פורה ונגיש.

כתובת המערכת ליצירת קשר: kaet@talpiot.ac.il

 

חברי המערכת

עורכת ראשית: ד"ר לאה זוכמן

רכזת המערכת: ד"ר הרצליה וגנר

חברי המערכת:

ד"ר אביגיל צברי
ד"ר רחל ברגר
ד"ר דוד קאפח
ד"ר נאוה אזהרי
גב' רחל זיתון

וועדה מייעצת

 

גיליונות

אנו מתכבדים להגיש לכם את גיליונו הראשון של כעת, כתב עת אקדמי שפיט היוצא לאור בהוצאת המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות".

יעדו של כתב העת כעת הוא להציע לחוקרים ולאנשי חינוך מרחב לשיח אקדמי פורה בענייני חינוך, חברה ומורשת. כל גיליון עוסק בנושא מרכזי ומציג הקשרים מגוונים של הנושא בתיאוריה מחקר ומעשה.

בקונטקסט של השיח הציבורי אודות הדרת נשים, גיליון א' יוחד לסוגיות הקשורות לנשים אמנות ויהדות. המאמרים בגיליון עוסקים בייצוגן של נשים ביהדות באמנות ובהכשרת מורים; כמו כן ניתן למצוא בו מאמרים העוסקים ביהדות, באמנות ובאמנות יהודית, בהוראת היהדות ובהוראת אמנות.

אנו מקבלים בברכה את הפניות שהגיעו אלינו מחברי סגל במכללות ובאוניברסיטאות המבקשים לפרסם את מאמריהם ב כעת, ומזמינים אתכם להיענות לקול קורא המצורף.

כתב העת – הראשון (תשע"ד)

כתב העת – השני (תשע"ז)

כתב העת – השלישי (תשע"ח)

 

קול קורא לגיליון הקרוב

אנו עומדים להוציא לאור את הכרך הרביעי של כתב העת האקדמי של תלפיות כעת.

בגיליון זה תידון סוגיה חינוכית – ערכית : שאלת הזהות היהודית –ישראלית בתחומי הדעת השונים.

כמו כן, אנו נפרסם בגיליון הבא דברי ביקורת על ספרים חדשים היוצאים לאור.

את המאמרים יש להגיש לאחר עריכתם ואורכם לא יעלה על 6.000 מילים. אלה  אשר יתקבלו במערכת ואשר יענו לכללי הכתיבה האקדמיים, יופנו לתהליך של שיפוט.

את המאמרים יש לשלוח למערכת כתב העת לכתובת: kaet@talpiot.ac.il לא יאוחר מב' בניסן תשע"ט [7.4.2019]

רשות המחקר במכללה מציעה לחוקרים סיוע בעריכת מחקר וכתיבת מאמר לכתב העת. לפרטים נא לפנות לד"ר אביגיל צברי ראש רשות המחקר בכתובת: .taviga@gmail.com

כמו כן ניתן להסתייע בשירותי הספרייה לצורך איתור ספרות תיאורטית ומחקרית בנושא המאמר.

 

בברכה

ד"ר לאה זוכמן

עורכת כתב העת

 

 

הנחיות למחברים

כתב העת מפרסם מאמרים חדשים שלא התפרסמו ושאינם מועמדים לפרסום בבמות אחרות בשפה העברית.

  • על המאמרים לעמוד בקריטריונים אקדמיים מקובלים בתחום הדעת שבו נערך המחקר.
  • בנושא רישום ההערות, מערכת כעת נוקטת את השיטה הנוהגת בתחום מדעי החברה (לפי כללי ה- APA, 2010). המאמר יכיל עד 5 הערות שוליים.
  • יש להגיש את המאמר בגופן דויד, גודל 12, רווח כפול, יישור דו-צידי.
  • על המאמר להכיל 8,000 מילים לכל היותר (כולל הערות שוליים ונספחים).
  • על המאמר לכלול תקציר.
  • יש לכתוב בדף נפרד את שם המחבר (בעברית ובאנגלית), כתובתו, מספר הטלפון, תואר, תפקיד ורקע בתחום המומחיות. כדי לשמור על אנונימיות הכותב בתהליך ההערכה והשיפוט, אין לציין את שם המחבר בגוף המאמר.
  • על המחבר לצרף גם ניסוח של הכותרת באנגלית, וכן תקציר באנגלית בהיקף של כ- 200 מילים.
  • המחבר אחראי להשיג זכויות יוצרים ליצירות הנכללות במאמרו.
  • את המאמרים יש לשלוח בקובץ WORD באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת המערכת kaet@talpiot.ac.il.או ל shnaton@talpiot.ac.il
  • המערכת תשלח את המאמר לשיפוטם של שניים או שלושה קוראים-מומחים, ותודיע למחברים על החלטתה תוך שלושה חודשים לכל היותר.

כעת מופק הן בפורמט מודפס והן בפורמט מקוון.

Back to top