Skip to Content

כתב העת “כעת”

כתב-עת אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

אודות

כתב העת “כעת” הוא כתב-עת אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות.
בכתב העת מתפרסמים מאמרים בתחומים הרלבנטיים להכשרת מורים בנושאי חינוך, מדעי הרוח והחברה, מתמטיקה ומדעים.
כל גיליון עוסק בנושא מרכזי, ומגיש לקורא מחקרים ומסות העוסקים בהקשריו המגוונים של הנושא בתיאוריה מחקר ומעשה.
כתב העת יוצא לאור אחת לשנה ומופק הן בפורמט מודפס והן בפורמט מקוון.
יעדו של כתב העת להציע לחוקרים, למכשירי מורים ולאנשי חינוך, מרחב לשיח אקדמי פורה ונגיש.

כתובת המערכת ליצירת קשר: kaet@talpiot.ac.il

חברי המערכת

עורכת ראשית: ד”ר יפעת דיאמנט

חברי המערכת:
ד”ר מרים נוימאיר
ד”ר מתי פישר
ד”ר רחל ברגר
ד”ר דוד אוחנה
גב’ רחל זיתון

 

גיליונות

אנו מתכבדים להגיש לכם את גיליונו הראשון של כעת, כתב עת אקדמי שפיט היוצא לאור בהוצאת המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”.
יעדו של כתב העת כעת הוא להציע לחוקרים ולאנשי חינוך מרחב לשיח אקדמי פורה בענייני חינוך, חברה ומורשת. כל גיליון עוסק בנושא מרכזי ומציג הקשרים מגוונים של הנושא בתיאוריה מחקר ומעשה.
בקונטקסט של השיח הציבורי אודות הדרת נשים, גיליון א’ יוחד לסוגיות הקשורות לנשים אמנות ויהדות. המאמרים בגיליון עוסקים בייצוגן של נשים ביהדות באמנות ובהכשרת מורים; כמו כן ניתן למצוא בו מאמרים העוסקים ביהדות, באמנות ובאמנות יהודית, בהוראת היהדות ובהוראת אמנות.

אנו מקבלים בברכה את הפניות שהגיעו אלינו מחברי סגל במכללות ובאוניברסיטאות המבקשים לפרסם את מאמריהם ב כעת, ומזמינים אתכם להיענות לקול קורא המצורף.

כתב העת – הראשון (תשע”ד)
כתב העת – השני (תשע”ז)
כתב העת – השלישי (תשע”ח)
כתב העת – הרביעי (תשע”ט)

 

קול קורא לגיליון הקרוב, כרך ה’

במרכזו של הגליון הקרוב נעמיד את סוגיית השיתופיות והקהילתיות, כפי שהיא משתקפת במגוון תחומי דעת ועולמות תוכן, ובפרט בעידן הגלוקאלי והטכנולוגי אותו חיים, חווים וחולקים כולנו. לדוגמא: התייחסויות ללמידה והוראה בקהילות שיתופיות, קהילות מדומיינות וקהילות ממשיות, יחסי הגומלין בקהילות וירטואליות ודיגיטליות מול קהילות של שיח חי, ייחודיות אישית בקהילה שיתופית, הזיקה שבין המקומי לגלובאלי, קהילתיות יהודית בת זמננו, מבעים ספרותיים ואמנותיים של הקהילתיות המתחדשת, וכדומה.

יתקבלו גם מאמרים שאינם עוסקים בנושאו המרכזי של הגליון.
ברצוננו להקדיש מספר עמודים גם ליצירה מקורית של שירה.
מאמרים יש לשלוח לכתובת: kaet@talpiot.ac.il עד לתאריך ד’ בניסן תש”פ  (1.4.20).
קבלת המאמרים כפופה לתהליך הערכה ושיפוט אקדמי ע”י שני סוקרים מומחים מתחומי דעת רלוונטיים. במקרה הצורך יוחזרו למחבר לתיקונים.
לאחר אישורם יועברו המאמרים לעריכה לשונית ולעיצוב גרפי.

 

הנחיות למחברים

  • יש להגיש את המאמר בקובץ WORD, גופן דויד, גודל 12, רווח כפול, יישור דו-צידי.
  • אורכו של המאמר לא יעלה על 7000 מלה, כולל הערות שוליים ורשימת מקורות.
  • על המאמר לכלול תקציר בהיקף של כ-150 מילים, בעברית ובאנגלית, וכן מילות מפתח.
  • המקורות צריכים להופיע על פי הכללים הנהוגים בתחום הדעת.
  • יש להקפיד על אזכור המקורות בגוף הטקסט, ועל הלימה בין הפריטים הנזכרים לאורך המאמר לבין רשימת המקורות.
  • להגשת המאמר יש לצרף קובץ נפרד עם פרטים מזהים של המחבר, פרטי התקשרות, תואר, שיוך אקדמי, תפקיד ורקע בתחום המומחיות.
  • באחריותו של המחבר להשיג זכויות יוצרים ליצירות הנכללות במאמרו.

 

בברכה,

ד”ר יפעת דיאמנט
עורכת כתב העת

Back to top