Skip to Content

כתב העת "כעת"

כתב-עת אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

אודות

כתב העת "כעת" הוא כתב-עת אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות.
בכתב העת מתפרסמים מאמרים בתחומים הרלבנטיים להכשרת מורים בנושאי חינוך, מדעי הרוח והחברה, מתמטיקה ומדעים.
כל גיליון עוסק בנושא מרכזי, ומגיש לקורא מחקרים ומסות העוסקים בהקשריו המגוונים של הנושא בתיאוריה מחקר ומעשה.
כתב העת יוצא לאור אחת לשנה ומופק הן בפורמט מודפס והן בפורמט מקוון.
יעדו של כתב העת להציע לחוקרים, למכשירי מורים ולאנשי חינוך, מרחב לשיח אקדמי פורה ונגיש.

ISSN 2708-7344

כתובת המערכת ליצירת קשר: kaet@talpiot.ac.il

 

חברי המערכת

עורך ראשי: ד"ר דוד פריבור

חברי המערכת:

פרופ' נחום רקובר
ד"ר מרים נוימאיר
ד"ר מתי פישר
ד"ר רחלי ברגר
גב' רחל זיתון

 

גיליונות

אנו מתכבדים להגיש לכם את גיליונו הראשון של כעת, כתב עת אקדמי שפיט היוצא לאור בהוצאת המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות".
יעדו של כתב העת כעת הוא להציע לחוקרים ולאנשי חינוך מרחב לשיח אקדמי פורה בענייני חינוך, חברה ומורשת. כל גיליון עוסק בנושא מרכזי ומציג הקשרים מגוונים של הנושא בתיאוריה מחקר ומעשה.
בקונטקסט של השיח הציבורי אודות הדרת נשים, גיליון א' יוחד לסוגיות הקשורות לנשים אמנות ויהדות. המאמרים בגיליון עוסקים בייצוגן של נשים ביהדות באמנות ובהכשרת מורים; כמו כן ניתן למצוא בו מאמרים העוסקים ביהדות, באמנות ובאמנות יהודית, בהוראת היהדות ובהוראת אמנות.

אנו מקבלים בברכה את הפניות שהגיעו אלינו מחברי סגל במכללות ובאוניברסיטאות המבקשים לפרסם את מאמריהם ב כעת, ומזמינים אתכם להיענות לקול קורא המצורף.

כתב העת – הראשון (תשע"ד)
כתב העת – השני (תשע"ז)
כתב העת – השלישי (תשע"ח)
כתב העת – הרביעי (תשע"ט)
כתב העת – החמישי (תש"פ)

קול קורא לגיליון הבא, כרך ו'

בגיליון יתפרסמו מאמרים מקוריים בתחומי דעת מגוונים, כמו בשנים הקודמות. התחומים יהיו אומנות, היסטוריה, חברה, חינוך, יהדות, ספרות, וסקירת ספרים. נרחיב את תחומי העניין בגיליון הזה גם למאמרים במתימטיקה ובמדעים.

בכתב העת, המופק בפורמט מודפס ובפורמט מקוון, מתפרסמים מאמרים שטרם ראו אור ושאינם מועמדים לפרסום בבמות אחרות.
מאמרים יש לשלוח לכתובת: kaet@talpiot.ac.il עד לתאריך כ"ב בניסן תשפ"א  (4.4.2021).
קבלת המאמרים כפופה להליך שיפוט אנונימי, כמקובל בכתבי עת אקדמיים.
לאחר אישורם יועברו המאמרים לעריכה ולעיצוב גרפי.

 

הנחיות למחברים

  • יש להגיש את המאמר בקובץ WORD, גופן דויד, גודל 12, רווח כפול, יישור דו-צידי.
  • אורכו של המאמר לא יעלה על 7000 מלה, כולל הערות שוליים ורשימת מקורות.
  • על המאמר לכלול תקציר בהיקף של כ-150 מילים בעברית, וכן מילות מפתח.
  • המקורות צריכים להופיע על פי הכללים הנהוגים בתחום הדעת.
  • יש להקפיד על אזכור המקורות בגוף הטקסט, ועל הלימה בין הפריטים הנזכרים לאורך המאמר לבין רשימת המקורות.
  • להגשת המאמר יש לצרף קובץ נפרד עם פרטים מזהים של המחבר, פרטי התקשרות, תואר, שיוך אקדמי, תפקיד ורקע בתחום המומחיות.
  • באחריותו של המחבר להשיג זכויות יוצרים ליצירות הנכללות במאמרו.

 

בברכה,

ד"ר דוד פריבור
עורך כתב העת

whatsapp Back to top