Skip to Content

תעריפון שירותי משרד

החל מיום ח' באלול תשע"ח (19.8.18) יכנסו לתוקף התעריפים הר"מ עבור שירותי מזכירות:

 

לסטודנטים במהלך לימודיהם במכללה

 

ניתן להוריד מאתר המכללה גיליונות ציונים ללא תשלום. הפקת גיליון ציונים במכללה כרוכה בתשלום – 30 ₪.

אישורי זכאות לתואר/תעודת הוראה יונפקו מלכתחילה ב-2 עותקים. כל עותק נוסף יחויב בתשלום – 50 ₪.

שינוי מערכת שעות אישית כרוך בתשלום – 50 ₪.

הנפקת כרטיס סטודנט לסטודנטים לומדי הרחבה/הסבת אקדמאים/לומדי המשך/ Ed תחויב בתשלום – 60 ₪.

חזרה על קורס כתוצאה מכישלון יחויב בתשלום מלא, למעט פטור באישור ראש מסלול/ ראש החוג.

 

 

לאחר סיום הלימודים (בנוסף לסעיף הקודם)

 

העתק תעודה – נאמן למקור- 50 ₪.

איחור בהגשת עבודה מעבר לתאריך מועד ב' יחויב בתשלום – 50 ₪ לכל עבודה.

החלטה על הקלות בתשלום תהיה בסמכות ועדת הסטטוס.

 

שמרו על כל מסמך לבל תחויבו בתשלום עבור העתקים.

                                                                                     

בברכה,

לימור נחום
מנהלת מדור שכר לימוד

Back to top