Skip to Content

תעריפון שירותי משרד

החל מיום ח’ באלול תשע”ח (19.8.18) יכנסו לתוקף התעריפים הר”מ עבור שירותי מזכירות:

 

לסטודנטים במהלך לימודיהם במכללה

ניתן להוריד מאתר המכללה גיליונות ציונים ללא תשלום. הפקת גיליון ציונים במכללה כרוכה בתשלום – 30 ₪.

אישורי זכאות לתואר/תעודת הוראה יונפקו מלכתחילה ב-2 עותקים. כל עותק נוסף יחויב בתשלום – 50 ₪.

שינוי מערכת שעות אישית כרוך בתשלום – 50 ₪.שינויים ניתן לבצע עד שבועיים מתאריך תחילת שנת הלימודים. לאחר שבועיים אין שינויי מערכת!

מעבר בעבודה מעשית ממסלול למסלול, או ביטול הרשמה לעבודה מעשית עד שבועיים מתאריך תחילת שנת הלימודים פטור מתשלום.
לאחר שבועיים המעבר כרוך בתשלום – 50 ₪. כל סטודנטית זכאית לשינוי אחד בלבד!

חזרה על קורס כתוצאה מכישלון יחויב בתשלום מלא, למעט פטור באישור ראש מסלול/ ראש החוג.

ביטול קורס לאחר פתיחת שנת הלימודים כרוך בתשלום – 50 ₪.

הנפקת כרטיס סטודנט לסטודנטים לומדי הרחבה/הסבת אקדמאים/לומדי המשך/ Ed תחויב בתשלום – 60 ₪.

הנפקת כרטיס סטודנט לסטודנטים סדירים שנה ד’ תחויב בתשלום – 20 ₪.

 

לאחר סיום הלימודים (בנוסף לסעיף הקודם)

העתק תעודה – נאמן למקור – 50 ₪.

איחור בהגשת עבודה מעבר לתאריך מועד ב’ יחויב בתשלום – 50 ₪ לכל עבודה.

הוצאת תיק מהארכיב – 50 ₪.

החלטה על הקלות בתשלום תהיה בסמכות ועדת הסטטוס.

 

שמרו על כל מסמך לבל תחויבו בתשלום עבור העתקים.

  בברכה,

לימור נחום
מנהלת מדור שכר לימוד

Back to top