Skip to Content

תעריפון שירותי משרד

לסטודנטים במהלך לימודיהם במכללה

אישורי זכאות לתואר/תעודת הוראה יונפקו מלכתחילה ב-2 עותקים. כל עותק נוסף יחויב בתשלום – 50 ₪.

שינוי מערכת שעות אישית כרוך בתשלום – 50 ₪.שינויים ניתן לבצע עד שבועיים מתאריך תחילת שנת הלימודים. לאחר שבועיים אין שינויי מערכת!

מעבר בעבודה מעשית ממסלול למסלול, או ביטול הרשמה לעבודה מעשית עד שבועיים מתאריך תחילת שנת הלימודים פטור מתשלום.
לאחר שבועיים המעבר כרוך בתשלום – 50 ₪. כל סטודנטית זכאית לשינוי אחד בלבד!

חזרה על קורס כתוצאה מכישלון יחויב בתשלום מלא, למעט פטור באישור ראש מסלול/ ראש החוג.

ביטול קורס לאחר פתיחת שנת הלימודים כרוך בתשלום – 50 ₪.

הנפקת כרטיס סטודנט לסטודנטים לומדי הרחבה/הסבת אקדמאים/לומדי המשך/ Ed תחויב בתשלום – 60 ₪.

הנפקת כרטיס סטודנט לסטודנטים סדירים שנה ד' תחויב בתשלום – 20 ₪.

 

לאחר סיום הלימודים (בנוסף לסעיף הקודם)

העתק תעודה – נאמן למקור – 50 ₪.

איחור בהגשת עבודה מעבר לתאריך מועד ב' יחויב בתשלום – 50 ₪ לכל עבודה.

הוצאת תיק מהארכיב – 50 ₪.

החלטה על הקלות בתשלום תהיה בסמכות ועדת הסטטוס.

 

הודעה על ביטול / הפסקת לימודים

במקרה של ביטול, הפסקת לימודים יחושב התשלום בהתאם לנוהל עפ”י חוזר שכר הלימוד במוסדות להכשרת עובדי הוראה כדלקמן:

דמי ההרשמה ששולמו על ידי הלומד לא יוחזרו בכל מקרה.

בהפסקת לימודים או חלקם על ידי הסטודנטית או על ידי המכללה – כל ההחזרים יהיו צמודים למדד.
חישוב ההחזרים ייעשה בהסתמך על הודעת הלומד בכתב בלבד על הפסקת לימודיו או על הודעת המכללה בכתב בלבד ללומד על הפסקת לימודיו, בהתאם לתאריך מסירת ההודעה למכללה. תאריך זה הוא הקובע לחישוב החזר שכר לימוד.

אי רישום לקורסים לא ייחשב כהודעה על הפסקת לימודים.

סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודיו ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בשכר לימוד מלא, גם אם לא יופיע ללימודים.

אם הופסקו הלימודים ביזמת הסטודנט בין יום תחילת הלימודים בפועל במכללה ועד ליום 15.5.2020 ועד בכלל, יוחזר לו שכר הלימוד ששולם, בקיזוז שכר הלימוד עבור מספר חודשי לימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף.

אם הופסקו הלימודים ביוזמת המכללה, הסטודנט יחויב בשכר לימוד יחסית למספר חודשי לימודיו בפועל.
ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני תחילת הלימודים בפועל במכללה, יזכה את הנרשם בהחזר מלוא המקדמה ומלוא שכר הלימוד, אם שולם.

הודעה על הפסקת לימודים שבועיים (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים בפועל ועד יום פתיחת שנת הלימודים, תזכה את הלומד בהחזר מחצית מהמקדמה ששולמה (אם שולם סכום נוסף מעבר למקדמה, הוא יוחזר במלואו).

כל החזר יתבצע באמצעות צ'ק בלבד עד 30 יום מיום קבלת ההודעה במדור שכר לימוד.

 

שמרו על כל מסמך לבל תחויבו בתשלום עבור העתקים.

  בברכה,

לימור נחום
מנהלת מדור שכר לימוד

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top