Skip to Content

תקנון מבצע "חבר מביא חבר"

מועד פרסום התקנון ותחילת המבצע : 12.5.2023

 

תקנון מבצע "חבר מביא חבר" – הרשמה לשנת הלימודים, תשפ"ד – 2023-2024

המבצע יחול בתנאים הבאים:

 1. הממליץ הינו סטודנט במכללה, באחד מהמסלולים הבאים:
  א. תואר ראשון
  ב. תואר שני
  ג. הסבת אקדמאים להוראה/הרחבת הסמכה
  ד. לימודי תעודה
 2. העלות השנתית ללימודי המומלץ (שאינו הממליץ), עולה ע"ס 10,000 ₪ והמומלץ יירשם למי מהמסלולים הבאים:
  א. תואר ראשון
  ב. תואר שני
  ג. הסבת אקדמאים להוראה/הרחבת הסמכה
  ד. לימודי תעודה
 3. פרטי המועמד לא היו במאגרי המידע של המכללה טרם ההמלצה. כמו כן, המועמד המומלץ לא נרשם ו/או הופנה לרישום ללימודים במכללה, בעקבות פנייה של רכז תכנית/מסלול, או פנייה אל רכז תכנית/מסלול, עימו הייתה מקושרת המכללה בטרם הפניית הממליץ.
 4. באחריות הממליץ לקבל את אישורו של המומלץ למסירה למכללה, פרטים ליצירת קשר עימו, ולכך שהמכללה תוכל ליצור עם המומלץ קשר לצורך בדיקת אפשרות הרשמתו.
  הממליץ לא יורשה להעביר למכללה פרטים אישיים של מועמד מומלץ, ללא ידיעתו והסכמתו המלאה של המועמד. האחריות לעניין זה תחול על הממליץ בלבד.
 5. אופן השתתפות במבצע והגשת המלצה על מועמד מומלץ –
  המלצה על מועמד תתבצע באמצעות מילוי טופס המלצה באתר האינטרנט של המכללה וכן חתימה ואישור התקנון .
 6. במועד קבלת ההמלצה במכללה, לא נוצר עדיין קשר (טלפוני או פגישת ייעוץ), בין המועמד המומלץ לבין המכללה, בין אם ביוזמת המועמד ובין אם ביוזמת המכללה.
  לאחר שנוצר כבר קשר בין המועמד לבין המכללה ו/או שהמועמד הגיע לפגישה, לא תהיה רלבנטית הפניית הממליץ ולא תחול לעניין המבצע, הפנייה של ממליץ. לא יתקבלו פרטי/שם של מועמד מומלץ רטרואקטיבית.
 7. המומלץ לא קיבל הטבה/הנחה מכל סוג שהוא בשכר הלימוד (למעט בדמי ההרשמה), שכן לא יחולו כפל הטבות.
 8. ההמלצה תועבר למכללה ורישום המועמד ללימודים במכללה (כולל תשלום דמי הרשמה), יבוצעו עד ליום 31/10/23, במידה והמלצה תגיע למכללה מיום 01/11/23 ואילך, או במידה והמועמד נרשם ללמודים או שילם רק ביום 01/11/23 ואילך, המבצע לא יחול.
 9. המומלץ עמד במלוא התנאים הבאים:
  • עמד בדרישות הקבלה, נרשם וקיבל אישור על קבלתו למסלול הלימודים.
  • ערך תוכנית לימודים לשנת הלימודים תשפ"ג והסדיר את שכ"ל לשנת הלימודים.
  • השלים לימודי סמסטר ראשון של הלימודים.
  • במידה ויופסקו/יבוטלו לימודיו של המומלץ ו/או הממליץ מכל סיבה שהיא, בטרם מתן ההטבה בפועל, לא תינתן ההטבה וההטבה תנוכה מהחזר שכר הלימוד.
 10. במקרה של יותר מממליץ אחד למועמד/סטודנט מומלץ שנרשם, קביעת הממליץ תהיה לפי הפניה שהתקבלה ראשונה, ובכל מקרה של ספק, החלטה בעניין תתקבל באופן פרטני ובהתאם לשיקול דעת בלעדי של המכללה.
 11. בכל מקרה של ספק לגבי תחולת המבצע, החלטה בעניין תתקבל על ידי המכללה באופן בלעדי והחלטתה תהיה מחייבת וקובעת.
 12. עבור כל מועמד שיעמוד בתנאים לעיל, יזכה הסטודנט הממליץ בזיכוי/הנחה בשכ"ל בסכום של 400 ש"ח ואילו המועמד שיירשם יקבל זיכוי/הנחה בשכר הלימוד בסך של 400 ₪.
 13. בדיקת הזכאות להטבה והזיכוי בשכר הלימוד למועמד המומלץ ולסטודנט הממליץ, יתבצעו בסיום סמסטר א', ובתנאי שהמומלץ לא הודיע למכללה על הפסקת לימודיו במכללה.
 14. במידה והממליץ סיים את חובותיו הכספיות למכללה, או שיתרת שכר הלימוד שלו נמוכה מסכום ההטבה/ההנחה, יוענק לו התגמול באמצעות שובר מתנה של חברת BUY-ME או שובר מתנה שווה ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
 15. כמות המועמדים המומלצים על ידי סטודנט, למבצע לרישום לשנה"ל תשפ"ג, מוגבלת ל-3 מומלצים.
 16. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי המכללה ובני משפחתם מקרבה ראשונה.
  אין מניעה שהממליץ והמומלץ יהיו בני משפחה.
 17. בכך שהממליץ הגיש את המלצתו והמומלץ נאות לכך שיומלץ עליו, מביעים הממליץ והמומלץ את אישורם כי קראו את התקנון במלואו, הבינו אותו וכי הם מקבלים את הוראותיו ומסכימים באופן מלא לתקנון זה ולכך כי לא תהא להם ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה בעניין מבצע זה.
 18. ההטבות המוענקות במסגרת המבצע אינן ניתנות להעברה/הסבה.
 19. ככל ויעלה חשד למרמה, זיוף, קנוניה וכיו"ב במסגרת המבצע, המכללה תהיה רשאית שלא להעניק את ההטבות.
 20. ההשתתפות במבצע היא באחריותם הבלעדית של המשתתפים בה, והמכללה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בקשר עם המבצע.
 21. המכללה רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב, במתן הודעה באתר האינטרנט של המכללה.
 22. המכללה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע, לקצר ו/או להאריך משך המבצע, בכל עת, במתן הודעה באתר האינטרנט של המכללה.
 23. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר המכללה הוא הנוסח הקובע בכל עת.
 24. השימוש בתקנון זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה.
 25. בשאלות והבהרות בעניין המבצע ניתן לפנות לרותי פלמנבוים,באמצעות טלפון : 03-5128513  או למייל  ruti_f@talpiot.ac.il.

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top