Skip to Content

החוג למתמטיקה

שעות עבודה: ראשון עד חמישי 16:00-8:30
ניתן לקבוע פגישה עם ראש החוג בתיאום מראש

 

רקע על החוג ותיאורו

מתמטיקה הוא תחום דעת מורכב, המכיל היבטים תיאורטיים מופשטים וכנגדם היבטים יישומיים. תחום דעת זה מסתעף לענפים, שלוחות ותתי ענפים. כמעט ולא קיימת פעילות אנושית, החל מחקר החלל ועד להלחנת מוזיקה, שמתמטיקאים לא ניסו לחקור את יסודותיה ולהשאיר בה את חותם המתמטיקה.  החוג למתמטיקה מנסה לפתוח בפני הלומד צוהר לעולם זה, לצורך הכשרתו כמורה למתמטיקה בבית-הספר. תכנית הלימודים נבנתה כך שהלומדים יכירו את ענפיה השונים של המתמטיקה ושיטות פעולה בהם, יהיו מיומנים בשיטות מתמטיות ויישומן, יהיו בעלי חשיבה דדוקטיבית מופשטת מחד וחשיבה אינדוקטיבית מאידך, יעריכו את המתמטיקה כמלכת המדעים ותרומתה למדעים אחרים.
מטרת ההתמחות להכשיר בוגרים אורייני מתמטיקה הבקיאים בידע מתחום הדעת, ומודעים למסרים עדכניים בהוראת המקצוע. מטרה המושגת באמצעות לימוד מעמיק של מספר תחומים במתמטיקה גבוהה, במתן כלים ללמידה עצמאית, ובהקניית ידע דידקטי.

הקורסים הנלמדים מפתחים אצל הלומדים ידע ברמות שונות:

  • מקנים ומרחיבים ידע בתחום הדעת
  • מפתחים חשיבה מתמטית ואסטרטגיות חקירה
  • תורמים העשרה מתמטית ללומד
  • חלקם מקנים שליטה במתודיקה להוראת המתמטיקה.
  • חלקם נמצאים בזיקה לתכנית הלימודים במתמטיקה בבית-הספר (היסודי/העל-יסודי), ומקנים ללומד זווית ראיה רחבה של החומר, והבנתו ברמת בוגר.
ההוראה בקורסים השונים מלווה בדוגמאות ובפעילויות בסביבה ממוחשבת אשר ממחישות את הנלמד, מפתחות אינטואיציה ומציגות את תרומתה של המתמטיקה לתחומי דעת אחרים. כל זאת במטרה לפתח אצל המתכשרים להוראה ידע מעמיק, אהבה וגאווה מקצועית בעזרתם יוכלו להנחיל לתלמידיהם את חשיבות המקצוע ולקרבם אליו.

 

אופציות הלימוד

מסלול יסודי מסלול על-יסודי מסלול חנ"מ הסבת אקדמאים
מהתחום
הסבת אקדמאים
מתחום שונה
מטרת הלימודים התמחות חינוך מתימטי התמחות חינוך מתימטי התמחות חינוך מתימטי התמחות חינוך מתימטי התמחות חינוך מתימטי
היקף השעות 26 ש"ש (כולל סמינריון) 5 ש"ש 52 ש"ש (כולל סמינריון) 5 ש"ש 26 ש"ש (כולל סמינריון) 3 ש"ש הכרה בלימודים קודמים 6 ש"ש 26 ש"ש 4 ש"ש

 

 

 

 

בנוסף יש לימודי יסוד ולימודי חינוך כלליים והתנסות בהוראה

נושאי הלימוד (רשימה חלקית של הקורסים בהתמחות ליסודי)

מתמטיקה בחיי היום יום
אוריינות מתמטית
עולם המספרים
תורת המספרים
מבוא לתורת הקבוצות
אלגברה
הנדסת המישור
הנדסת המרחב
סטטיסטיקה תיאורית
הסתברות 
לוגיקה
מבוא לאנליזה
חדו"א
חשיבה כמותית
תולדות המתמטיקה
יישומי מחשב ביסודי
פרקים נבחרים במתמטיקה
אסטרטגיות בפתרון בעיות מילוליות
אסטרטגיות בפתרון בעיות בשילוב טכנולוגיה
חשיבה מתמטית ואסטרטגיות בפתרון בעיות
חלופות בהערכה במתמטיקה
גישות ושיטות בהוראת המתמטיקה
דרכי הוראת המתמטיקה-כיתות א'-ג'
דרכי הוראת שברים ואחוזים ( כיתות ד'-ו')
דרכי הוראת חקר נתונים
היבטים פסיכולוגיים בהוראת מתמטיקה
סיטואציות מהשדה בהוראת מתמטיקה בביה"ס היסודי
תיאוריה ומעשה בחינוך מתימטי
קוגניטוריקה
משחקים ופעילויות מתימטיות בקב' הטרוגניות
הוראת ההנדסה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
הוראת מתמטיקה לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 

נושאי הלימוד (רשימה חלקית של הקורסים בהתמחות לעל-יסודי)

מבוא למתמטיקה
אלגברה ליניארית
אלגברה מופשטת
תכנון לינארי
גיאומטריה אויקלידית
גיאומטרית המרחב
תורת הוקטורים
גיאומטריה אנליטית
גיאומטריה תיאורית
סטטיסטיקה תיאורית 
סטטיסטיקה היסקית
הסתברות
קומבינטוריקה
מבוא לאנליזה
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
תורת הפונקציות המרוכבות
מבוא למשוואות דיפרנציאליות
פונקציות טריגונומטריות
אנליזה נומרית
תולדות המתמטיקה
חקירה מתמטית בעידן טכנולוגי
תורת הגרפים
מבוא ללוגיקה מתמטית
מבוא לתורת הקבוצות
תורת הקבוצות
תורת המספרים
חשיבה כמותית
אסטרטגיות לפתרון בעיות
אסטרטגיות לפתרון בעיות בשילוב טכנולוגיה
דרכי הוראת גרפים ופונקציות
דרכי הוראת גיאומטריה והסתברות
היבטים פסיכולוגיים בהוראת המתמטיקה
הוראת אלגברה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
הוראת גאומטריה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
חלופות בהערכה במתמטיקה
גישות ושיטות בהוראת מתמטיקה
נושאים נבחרים במתמטיקה ובהוראתה
משחקים ופעילויות מתימטיות בקב' הטרוגניות
ניתוח סיטואציות מהשדה

סגל ההוראה וההדרכה

ד"ר אביאל-גדות עינת
ד"ר אזהרי נאוה
גב' בגדדי יוליה
ד"ר גוטליב אורלי
גב' גסנבאור רבקה
גב' דנינו קרן
גב' הוך הודיה (ליאורה)
גב' זילבר דפנה
מר ישראלי יצחק
גב' לשם דפנה
גב' נפתליס איטה
גב' סבו רבקה
ד"ר צברי אביגיל
ד"ר קובלר שרית
ד"ר קוטינסקי טובה
גב' קורן מיה
גב' קירו שרה
ד"ר שטרקמן אנטולי
ד"ר תעיזי נעמי

מה מקנים לימודי המתמטיקה?

  • תואר ראשון בהוראת המתמטיקה המוכר בכל מוסד אקדמי.
  • תעודת הוראה במתמטיקה המאפשרת השתלבות בהוראת מתמטיקה בביה"ס בהתאם למסלול הנלמד.
  • תשתית מדעית ומקצועית טובה במתמטיקה, ידע מעמיק, אהבה וגאווה מקצועית בעזרתם יוכלו להנחיל לתלמידיהם את חשיבות המקצוע ולקרבם אליו.
  • מסגרת לימודית שהיא אקדמית ומקצועית, אך גם משפחתית, חמה, קשובה ומתחשבת.
Back to top