Skip to Content

החוג למתמטיקה

שעות עבודה: ראשון עד חמישי 16:00-8:30
ניתן לקבוע פגישה עם ראש החוג בתיאום מראש

 

רקע על החוג ותיאורו

מתמטיקה הוא תחום דעת מורכב, המכיל היבטים תיאורטיים מופשטים וכנגדם היבטים יישומיים. תחום דעת זה מסתעף לענפים, שלוחות ותתי ענפים. כמעט ולא קיימת פעילות אנושית, החל מחקר החלל ועד להלחנת מוזיקה, שמתמטיקאים לא ניסו לחקור את יסודותיה ולהשאיר בה את חותם המתמטיקה.  החוג למתמטיקה מנסה לפתוח בפני הלומד צוהר לעולם זה, לצורך הכשרתו כמורה למתמטיקה בבית-הספר. תכנית הלימודים נבנתה כך שהלומדים יכירו את ענפיה השונים של המתמטיקה ושיטות פעולה בהם, יהיו מיומנים בשיטות מתמטיות ויישומן, יהיו בעלי חשיבה דדוקטיבית מופשטת מחד וחשיבה אינדוקטיבית מאידך, יעריכו את המתמטיקה כמלכת המדעים ותרומתה למדעים אחרים.
מטרת ההתמחות להכשיר בוגרים אורייני מתמטיקה הבקיאים בידע מתחום הדעת, ומודעים למסרים עדכניים בהוראת המקצוע. מטרה המושגת באמצעות לימוד מעמיק של מספר תחומים במתמטיקה גבוהה, במתן כלים ללמידה עצמאית, ובהקניית ידע דידקטי.

הקורסים הנלמדים מפתחים אצל הלומדים ידע ברמות שונות:

  • מקנים ומרחיבים ידע בתחום הדעת
  • מפתחים חשיבה מתמטית ואסטרטגיות חקירה
  • תורמים העשרה מתמטית ללומד
  • חלקם מקנים שליטה במתודיקה להוראת המתמטיקה.
  • חלקם נמצאים בזיקה לתכנית הלימודים במתמטיקה בבית-הספר (היסודי/העל-יסודי), ומקנים ללומד זווית ראיה רחבה של החומר, והבנתו ברמת בוגר.
ההוראה בקורסים השונים מלווה בדוגמאות ובפעילויות בסביבה ממוחשבת אשר ממחישות את הנלמד, מפתחות אינטואיציה ומציגות את תרומתה של המתמטיקה לתחומי דעת אחרים. כל זאת במטרה לפתח אצל המתכשרים להוראה ידע מעמיק, אהבה וגאווה מקצועית בעזרתם יוכלו להנחיל לתלמידיהם את חשיבות המקצוע ולקרבם אליו.

 

אופציות הלימוד

מסלול יסודי מסלול על-יסודי מסלול חנ”מ הסבת אקדמאים
מהתחום
הסבת אקדמאים
מתחום שונה
מטרת הלימודים התמחות חינוך מתימטי התמחות חינוך מתימטי התמחות חינוך מתימטי התמחות חינוך מתימטי התמחות חינוך מתימטי
היקף השעות 26 ש”ש (כולל סמינריון) 5 ש”ש 52 ש”ש (כולל סמינריון) 5 ש”ש 26 ש”ש (כולל סמינריון) 3 ש”ש הכרה בלימודים קודמים 6 ש”ש 26 ש”ש 4 ש”ש

 

 

 

 

בנוסף יש לימודי יסוד ולימודי חינוך כלליים והתנסות בהוראה

 

מתווה ההתמחות במסלול ביה”ס היסודי

 
יסודות המתמטיקה (חובה 3 ש”ש)
 מבוא ללוגיקה מתמטית 1 ש”ש א’
תורת מספרים 1 ש”ש א’
מבוא לתורת הקבוצות 1 ש”ש א’
אלגברה (חובה 3 ש”ש)
מאריתמטיקה לאלגברה 1 ש”ש א’
אלגברה 1 ש”ש א’
מערכות מספרים 1 ש”ש ב’ , ג’
גיאומטריה (חובה 4 ש”ש)
הנדסת המישור 2 ש”ש א’
הנדסת מרחב 1 ש”ש א’ , ב’
גיאומטריה חישובית וטריגונומטריה 1 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
גיאומטריה אנליטית 1 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
סטטיסטיקה וההסתברות (חובה 2 ש”ש)
סטטיסטיקה תאורית 1 ש”ש א’ , ב’
הסתברות 1 ש”ש א’ , ב’
אנליזה מתמטית (חובה 4 ש”ש)
אשנב לעולם הפונקציות 2 ש”ש א’ , ב’
אנליזה מתמטית 2 ש”ש א’ , ב’
מתמטיקה שימושית (חובה 3 ש”ש)
חשיבה כמותית 1 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
מתמטיקה יישומית 1 ש”ש ג’ , ד’
מבוא לחקר ביצועים 1 ש”ש ג’ , ד’
מבוא לתורת המשחקים 1 ש”ש ג’ , ד’
נושאים אינטגרטיביים (חובה 4 ש”ש)
אוריינות מתמטית 1 ש”ש ג’ , ד’
תולדות המתמטיקה 1 ש”ש ג’ , ד’
פרדוקסים, הטעיות ואתגרי חשיבה 1 ש”ש ג’ , ד’
כלי חשיבה לפתרון בעיות במתמטיקה_1 1 ש”ש ג’ , ד’
כלי חשיבה לפתרון בעיות במתמטיקה_2 1 ש”ש ג’ , ד’
דידקטיקה ומתודיקה (חובה 6 ש”ש)
חשיבה רב תחומית 1 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
תכנית לימודים במתמטיקה 1 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
היבטים פסיכולוגיים בהוראת מתמטיקה 1 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
דרכי הוראת שברים ואחוזים 2 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
הוראת מתמטיקה לתלמידי בעלי צרכים מיוחדים 1 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
דרכי הוראת הנדסה 1 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
קידום הוראה מטפחת הכוונה עצמית במתמטיקה 1 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
חלופות בהערכה במתמטיקה (ממוחשב) 1 ש”ש ב’ , ג’ , ד’
מחקר במתמטיקה ובהוראת המתמטיקה (חובה 2 ש”ש)
סמינריון במתמטיקה 2 ש”ש ד’

 

מתווה ההתמחות במסלול ביה”ס העל-יסודי

יסודות המתמטיקה (חובה 6 ש”ש)    
לוגיקה מתמטית 2 ש”ש א’
תורת מספרים 2 ש”ש א’
תורת הקבוצות 2 ש”ש א’
אלגברה (חובה 5 ש”ש)    
אלגברה 2 ש”ש א’
אלגברה ליניארית 2 ש”ש ב’ ,ג’
נושאים נבחרים באלגברה 1 ש”ש ג’ , ד’
גיאומטריה (חובה 9 ש”ש)    
גיאומטריה אוקלידית 2 ש”ש א’
גיאומטרית מרחב 2 ש”ש ב’
פונקציות טריגונומטריות 1 ש”ש ב’
גיאומטריה אנליטית 2 ש”ש ב’ , ג’
נושאים מתקדמים בגיאומטריה 2 ש”ש ג’ , ד’
ביסוס אקסיומטי ליסודות הגיאומטריה 1 ש”ש ג’
סטטיסטיקה וההסתברות (חובה 4 ש”ש)
סטטיסטיקה תאורית 1 ש”ש א’
סטטיסטיקה היסקית 1 ש”ש א’ , ב’
הסתברות 2 ש”ש ב’ , ג’
אנליזה מתמטית (חובה 6 ש”ש)
חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי א’ 2 ש”ש א’
חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ב’ 2 ש”ש ב’
נושאים מתקדמים בחדו”א א’ 1 ש”ש ג’ , ד’
נושאים מתקדמים בחדו”א ב’ 1 ש”ש ג’ , ד’
מתמטיקה שימושית (חובה 8 ש”ש)
חשיבה כמותית 1 ש”ש א’
אנליזה נומרית 1 ש”ש ב’ , ג’
תורת המשחקים 2 ש”ש ג’ , ד’
תורת גרפים 2 ש”ש ג’ , ד’
מודלים מתמטיים 2 ש”ש ג’ , ד’
חקר ביצועים 2 ש”ש ג’ , ד’
נושאים אינטגרטיביים (חובה 8 ש”ש)
אסטרטגיות לפתרון בעיות במתמטיקה 2 ש”ש ב’
תולדות המתמטיקה 2 ש”ש ב’ , ג’
מתמטיקה בין תיאוריה למעשה 2 ש”ש א’ , ב’
פרקים נבחרים במתמטיקה 1 ש”ש ב’ , ג’
יסודות בניית קורס מתוקשב 1 ש”ש ג’ , ד’
יסודות בניית קורס מכוון 1 ש”ש ג’ , ד’
דידקטיקה ומתודיקה (חובה 8 ש”ש)
דרכי הוראת אלגברה 1 ש”ש ב’ , ג’
דרכי הוראת גיאומטריה 1 ש”ש ב’ , ג’
ללמוד וללמד חדו”א 1 ש”ש ג’ , ד’
חלופות בהערכה במתמטיקה (מתוקשב) 1 ש”ש ב’ , ג’
דרכי הוראת ההסתברות 1 ש”ש ב’ , ג’
תכנית לימודים במתמטיקה 1 ש”ש ג’ , ד’
הוראת גיאומטריה אנליטית 1 ש”ש ב’ , ג’
הוראת טריגונומטריה 1 ש”ש ב’ , ג’
מחקר במתמטיקה ובהוראת המתמטיקה (חובה 2 ש”ש)
סמינריון במתמטיקה 2 ש”ש ד’

 

סגל ההוראה וההדרכה

ד”ר אביאל-גדות עינת
ד”ר אזהרי נאוה
גב’ בגדדי יוליה
ד”ר גוטליב אורלי
גב’ גסנבאור רבקה
גב’ דנינו קרן
גב’ הוך הודיה (ליאורה)
גב’ זילבר דפנה
ד”ר חסידוב דינה

מר ישראלי יצחק
גב’ לשם דפנה
גב’ נפתליס איטה
גב’ סבו רבקה
ד”ר צברי אביגיל
ד”ר קובלר שרית
ד”ר קוטינסקי טובה
גב’ קורן מיה
גב’ קירו שרה
ד”ר שטרקמן אנטולי
ד”ר תעיזי נעמי

מה מקנים לימודי המתמטיקה?

  • תואר ראשון בהוראת המתמטיקה המוכר בכל מוסד אקדמי.
  • תעודת הוראה במתמטיקה המאפשרת השתלבות בהוראת מתמטיקה בביה”ס בהתאם למסלול הנלמד.
  • תשתית מדעית ומקצועית טובה במתמטיקה, ידע מעמיק, אהבה וגאווה מקצועית בעזרתם יוכלו להנחיל לתלמידיהם את חשיבות המקצוע ולקרבם אליו.
  • מסגרת לימודית שהיא אקדמית ומקצועית, אך גם משפחתית, חמה, קשובה ומתחשבת.
whatsapp Back to top