Skip to Content

היבטים אקדמיים, רגשיים ומערכתיים בקרב מורים בחנ"מ – לבוגרי חינוך מיוחד בלבד

ריכוז אקדמי
גב' עידית פסטרנק

מהות ההשתלמות

ההשתלמות יעסוק בהכרת ידע תיאורטי מתקדם של אסטרטגיות הוראה והוראה מתקנת של כתיבה, חשבון ודרכי התאמתן ללומדים שונים. ההשתלמות יכשיר את המשתתפים בהבנת היבטים רגשיים של המורה במסגרות חנ"מ. עבודת צוות מערכתית באופן יעיל ומיטבי בהבנת עיקרון ההכלה והשילוב ע"פ החוק החדש. דגש מיוחד יינתן לתלמידים בעלי לקויות למידה.

יצירת מורה 'מומחה' בהוראה מתקנת בתחומים: שפה ומתמטיקה. המורה כאיש צוות מוביל מערכת תמיכה, מודע לאסטרטגיות למידה והוראה חדשניות המכיר את עקרונות ההכלה והשילוב השבחת הידע יתרום למורה המתחיל העצמה הן בתחום המקצועי והן בתחום הביצועי ובעיקר בתחום הרגשי.

תכנית ההשתלמות

  • ביסוס האני המקצועי, מודעות ומיומנויות
  • בירור הממדים הרלוונטיים לאני האישי בהשפעתו על התפקודים של האני המקצועי והבהרת הגבולות ביניהם
  • הוראה מתקנת בכתיבה/בחשבון
  • תקשורת בין אישית במערכת, עם צוות המורים וההורים
  • ניהול עבודת צוות וראיה מערכתית
  • הבנת עקרונות ההכלה ותרגומם בשדה

 

אוכלוסיית היעד
מורים בשנתם הראשונה לאחר שנת ההתמחות (סטאז')
בוגרי מסלול חינוך מיוחד.

היקף הקורס

1 שעות שבועיות
(30 שעות בודדות)

מועד הקורס

9 פגישות בימי שני
16:30-19:30

מחיר הקורס

65 ש"ח דמי הרשמה בלבד

הערות
whatsapp Back to top