Skip to Content
05/06/2019

תזכורת: להנפקת זכאות להגשת עבודה / בחינה

לנוחיותכם ניתן להוריד מרשימת המדריכים לסטודנט הנחיות להוצאת כרטיס נבחן ואישור להגשת עבודות

10/04/2019

לתשומת לב:

סטודנטים, שטרם הסדירו את מלא תשלום שכר הלימוד לשנה”ל תשע”ט, יחסמו מלגשת לבחינות, ולא יוכלו להגיש עבודות. בנוסף, לא יקבלו שירותי מכללה החל מתאריך כח’ אייר (2.6.19), ומתבקשים לגשת מיידית לגזברות להסדרת התשלום

31/12/2018

לידיעתכם חוק חדש לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח – 2018 לפרטים נוספים …

15/10/2018

מידע על עזרה ראשונה

שירותי עזרה ראשונה במכללה נמצאים במקומות הבאים.

31/12/2017

מדריכים מקוונים באתר

לנוחיות הסגל והסטודנטים ישנם מדריכים מקוונים באתר. אנא העזרו בהם לפני פניה לתמיכה.

Back to top