Skip to Content

דמי הרשמה ושכר לימוד

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018

 

שעות קבלת קהל מחלקת מדור שכר לימוד

בין השעות 8:15-11:30  ובין השעות 13:30-15:30
טלפון: 03-5128500 שלוחה 3
דואר אלקטרוני: abc@talpiot.ac.il

 

על כל הסטודנטיות להסדיר את תשלום שכר הלימוד מיד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

חובה לשלם כל סמסטר 50% מגובה שכר הלימוד השנתי על מנת לקבל שירותי מכללה וכן להיבחן ולהגיש עבודות

הלוואה חיצונית למימון שכר לימוד בגובה של עד 10000 ₪ ללא ריבית או הצמדה.
הסדר מימון ללא ריבית/בתנאים ייחודיים: עד 18 תשלומים ללא ריבית – בכפוף לאישור המכללה.
לבדיקת זכאותך ולפרטים יש להגיש בקשה לקרן שכ"ל: www.sachal.co.il/register   

 

לשם תשלום שכר הלימוד ניתן להיעזר במקומות הבאים:

לוח המלגות המלא – מעל 1,000 מלגות במקום אחד
מחשבון לחישוב ממוצע בגרות

כמו כן, ישנן מלגות נוספות המפורסמות באינטרנט כגון – קרן שכ"ל

ניתן למצוא שטר היתר עיסקא – ברית פנחס בקישור הבא

 

הודעה על ביטול / הפסקת לימודים

 

במקרה של ביטול / הפסקת לימודים יחושב התשלום בהתאם לנוהל עפ"י חוזר שכר הלימוד במוסדות להכשרת עובדי הוראה כדלקמן: 

דמי ההרשמה ששולמו על ידי הלומד לא יוחזרו בכל מקרה.
בהפסקת לימודים או חלקם על ידי הסטודנטית או על ידי המכללה –  כל ההחזרים יהיו צמודים למדד.

חישוב ההחזרים ייעשה בהסתמך על הודעת הלומד בכתב בלבד על הפסקת לימודיו או על הודעת המכללה בכתב בלבד ללומד על הפסקת לימודיו, בהתאם לתאריך מסירת ההודעה למכללה. תאריך זה הוא הקובע לחישוב החזר שכר לימוד. אי רישום לקורסים לא ייחשב כהודעה על הפסקת לימודים.
סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודיו ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בשכר לימוד מלא, גם אם לא יופיע ללימודים.
אם הופסקו הלימודים ביזמת הסטודנט בין יום תחילת הלימודים בפועל במכללה ועד ליום 15.5.2024 ועד בכלל, יוחזר לו שכר הלימוד ששולם, בקיזוז שכר הלימוד עבור מספר חודשי לימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף.
אם הופסקו הלימודים ביוזמת המכללה, הסטודנט יחויב בשכר לימוד יחסית למספר חודשי לימודיו בפועל.

ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני תחילת הלימודים בפועל במכללה, יזכה את הנרשם בהחזר מלוא המקדמה ומלוא שכר הלימוד, אם שולם.
הודעה על הפסקת לימודים שבועיים (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים בפועל ועד יום פתיחת שנת הלימודים, תזכה את הלומד בהחזר מחצית מהמקדמה ששולמה (אם שולם סכום נוסף מעבר למקדמה, הוא יוחזר במלואו).

 

שכר לימוד לתלמידים סדירים לשנה"ל תשפ"ד

שכר הלימוד, ללומדים לתואר ראשון ,B.Ed לשנת תשפ"ד, הינו כ- 11,296 ₪, צמוד למדד יולי 2023.

סטודנטים המתקבלים על תנאי אינם מדווחים למשרד החינוך ואינם זכאים לשיפוי בגובה 26% מגובה שכ"ל מלא, ולכן גובה שכ"ל המלא לתשלום הינו: 15,265 ₪, צמוד למדד יולי 2023.

שכר הלימוד ישולם כדלהלן: תשלום מקדמה בסך 1,000 ₪.

יתרת שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מקדמה בסך  1,000 ₪, יתרת  שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד ליום ט"ז בחשון תשפ"ד (31/10/23). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 1.5% משכר הלימוד בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן.

הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ב-10 תשלומים בכל 5 לחודש החל מתאריך כ"א בחשון תשפ"ד (5/11/2023) ועד א' באב תשפ"ד (5/8/2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון. – לחצי כאן
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה: בדף הבית ← לסטודנט ← טפסים לשימוש הסטודנט ← הוראת קבע, להקים את ההרשאה בחשבון הבנק באינטרנט, או להחתים את הבנק ללא הגבלת סכום ותאריך ולהחזירו לגזברות למייל:  abc@talpiot.ac.il. או באמצעות פורטל הסטודנט: ← מידע מקוון לסטודנט ← אפשרויות נוספות ← בקשות וערעורים ← אפשרויות הגשה ← פניה לגזברות.
הוראת הקבע תהיה בתוקף לכל אורך תקופת הלימודים ו/או עד סיום הסדרת שכר הלימוד והתשלומים הנלווים במלואם.

צ‘קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 10 תשלומים הצמודים למדד יולי 2023, החל מחודש חשון תשפ"ד (11/2023) ועד חודש אב תשפ"ד (8/2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.

העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית, להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46 | סניף: 503 תל-אביב | מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות
יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא במייל abc@talpiot.ac.il . או באמצעות פורטל הסטודנט: ← מידע מקוון לסטודנט ← אפשרויות נוספות ← בקשות וערעורים ← אפשרויות הגשה ← פניה לגזברות.

כרטיס אשראי – ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי, התשלום כרוך בהפרשי הצמדה עתידיים עד למועד התשלום האחרון. ניתן לשלם באתר המכללה ← מידע מקוון לסטודנט ← תשלומים ← תשלומים באשראי (התשלום תופס מסגרת).

הוראת קבע באשראי – תשלום באמצעות הוראת קבע ב-10 תשלומים, בכל 10 לחודש החל מתאריך כ"ו בחשוון תשפ"ד (10.11.2023) ועד ו' באב תשפ"ד (10.8.2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון, להסדר התשלום ניתן ליצור קשר עם מדור שכר לימוד.

חובה לשלם כל סמסטר 50% מגובה שכ"ל על מנת לקבל זכאות להיבחן ולהגיש עבודות.

 

פירוט תשלומים נלווים לפי שנים:

תשלומים נלווים שנים א-ג שנה ד
דמי שמירה, מאגרי מידע, ביטוח תאונות אישיות
600 ש"ח 350 ש"ח
דמי חברות באגודת הסטודנטים 120 ש"ח ——
השתתפות בטקס סיום ——- 50 ש"ח
ארגון הסטודנטים הארצי
10 ש"ח 10 ש"ח
סה"כ לתשלום
730 ש"ח 410 ש"ח

 

קורסי אנגלית

סטודנטים הלומדים קורסי אנגלית ברמות C,D,E: מחויבים בתשלום 866 ₪.

 

שכר לימוד להסבת אקדמאים והשלמת תואר ראשון B.Ed לשנה"ל תשפ"ד

גובה דמי הרישום בשנה הראשונה 350 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).
דמי ההרשמה לא יוחזרו גם במקרה בו המועמד לא התקבל ללימודים מכל סיבה שהיא, ו/או ביטל את הרשמתו.

גובה שכר הלימוד
סטודנטים הלומדים בתוכנית הסבת אקדמאים/לתואר ראשון B.Ed., מ-12 ש"ש עד 24 ש"ש יחויבו בגובה 100% שכר לימוד מלא (ללא שיפוי).

 

דוגמא

סטודנט הלומד 12 ש"ש ומעלה באותה השנה יחויב בשכר לימוד מלא, בגובה 15,265 ₪ צמוד למדד יולי  2023.
סטודנט הלומד פחות מ 12 ש"ש באותה שנה יחויב לפי שעת לימוד * 954 ₪ צמוד למדד יולי 2023.
ועד למקסימום שכר לימוד מלא בגובה 15,265 ₪ צמוד למדד יולי 2023 עבור כל תעודת ההוראה.

 

סטודנטים הלומדים בתוכנית הסבת אקדמאים/לתואר ראשון B.Ed. מעל 24 ש"ש יחויבו בהתאם לשעות הלימוד ושעות עבודה מעשית המעודכנות במערכת נכון לשנה"ל תשפ"ד *636 ₪ לשעה צמוד למדד יולי 2023.
יודגש כי במהלך כל שנת הלימודים יתכנו שינויים במערכת השעות עקב אילוצי מערכת או שינויים ביוזמת הסטודנט, לפיכך שינוים אלו יגרמו לשינוים בחיוב שכר הלימוד של הסטודנט.

שכר הלימוד ישולם  כדלהלן:

תשלום מקדמה בסך  1,000 ₪, יתרת  שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד ליום ט"ז בחשון תשפ"ד (31/10/23). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 1.5% משכר הלימוד בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן.

הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ב-10 תשלומים בכל 5 לחודש החל מתאריך כ"א בחשון תשפ"ד (5/11/2023) ועד א' באב תשפ"ד (5/8/2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון. – לחצי כאן
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה: בדף הבית ← לסטודנט ← טפסים לשימוש הסטודנט ← הוראת קבע, להקים את ההרשאה בחשבון הבנק באינטרנט, או להחתים את הבנק ללא הגבלת סכום ותאריך ולהחזירו לגזברות למייל:  abc@talpiot.ac.il. או באמצעות פורטל הסטודנט: ← מידע מקוון לסטודנט ← אפשרויות נוספות ← בקשות וערעורים ← אפשרויות הגשה ← פניה לגזברות.
הוראת הקבע תהיה בתוקף לכל אורך תקופת הלימודים ו/או עד סיום הסדרת שכר הלימוד והתשלומים הנלווים במלואם.

צ‘קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 10 תשלומים הצמודים למדד יולי 2023, החל מחודש חשון תשפ"ד (11/2023) ועד חודש אב תשפ"ד (8/2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.

העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית, להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46 | סניף: 503 תל-אביב | מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות
יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא במייל abc@talpiot.ac.il . או באמצעות פורטל הסטודנט: ← מידע מקוון לסטודנט ← אפשרויות נוספות ← בקשות וערעורים ← אפשרויות הגשה ← פניה לגזברות.

כרטיס אשראי – ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי, התשלום כרוך בהפרשי הצמדה עתידיים עד למועד התשלום האחרון. ניתן לשלם באתר המכללה ← מידע מקוון לסטודנט ← תשלומים ← תשלומים באשראי (התשלום תופס מסגרת).

הוראת קבע באשראי – תשלום באמצעות הוראת קבע ב-10 תשלומים, בכל 10 לחודש החל מתאריך כ"ו בחשוון תשפ"ד (10.11.2023) ועד ו' באב תשפ"ד (10.8.2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון, להסדר התשלום ניתן ליצור קשר עם מדור שכר לימוד.

חובה לשלם כל סמסטר 50% מגובה שכר הלימוד השנתי על מנת לקבל שירותי מכללה וכן להיבחן ולהגיש עבודות

 

פירוט תשלומים נלווים לפי מספר ש"ש בשנה:

תשלומים נלווים 1-2 ש"ש 3-4 ש"ש 5-8 ש"ש 9 ש"ש ומעלה
דמי שמירה ———- 60 ש"ח 150 ש"ח 300 ש"ח
שרותי ספריה ממוחשבים ———- 70 ש"ח 130 ש"ח 280 ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 20 ש"ח 20 ש"ח 20 ש"ח 20 ש"ח
* ארגון הסטודנטים הארצי
10 ש"ח 10 ש"ח 10 ש"ח 10 ש"ח
סה"כ לתשלום 30 ש"ח 160 ש"ח 310 ש"ח 610 ש"ח

 

*ארגון הסטודנטים הארצי מחויבים לומדי תואר ראשון B.Ed. בלבד

 

על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

 

אי כיבוד הרשאה/שיק לחיוב חשבון ע"י הבנק –  אם מכל סיבה שהיא לא יכבד הבנק את הוראת התשלום /השיק, הסטודנט יחויב בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום דמי טיפול בסך 18.80 ש"ח עבור עמלת החזר בהתאם לחיוב החשבון.
במידה והסטודנט לא יפרע את התשלומים ביום פירעונם יעמדו כל הסכומים שחייב לפירעון מידי ויישאו קנס פיגורים של 0.2% לשבוע כולל הצמדה.

 

הלוואה חיצונית מקרן שכ"ל למימון שכר לימוד בגובה של עד 10000 ₪ ללא ריבית או הצמדה – פרטים על ההלוואה: בטלפון מספר 03-9635856 או באתר המכללה בדף הבית > הרשמה > דמי רישום ושכ"ל

סטודנט המסיים את לימודיו להסבת אקדמאים/לתואר B.Ed. חייב בתשלום כל חובותיו הכספיים עבור שכר לימוד. בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד תתבצע ע"י מדור שכר לימוד. הסטודנט מאשר כי ככל שיימצא שלא שולמו תשלומי שכר הלימוד והנלווים במלואם הרי שלמכללה תהיה הזכות לגבות, בכל עת, את יתרת התשלום המבוקש.

לתשומת לב הסטודנט: בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד תתבצע לאחר שהסטודנט יגיש למכללה  "בקשה לקבלת תואר/הסבת אקדמאים ". רק עם סיום תשלום כל החובות הכספיים לתואר/הסבת אקדמאים יהיה הסטודנט זכאי לקבלת התואר/ תעודה.

 

שכר לימוד להרחבת מסלול או הרחבת התמחות לשנה"ל תשפ"ד

גובה דמי הרישום בשנה הראשונה 350 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).

דמי ההרשמה לא יוחזרו גם במקרה בו המועמד לא התקבל ללימודים מכל סיבה שהיא , ו/או ביטל את הרשמתו.

סטודנטים הלומדים בתוכנית הרחבת מסלול/הרחבת התמחות יחויבו בהתאם לשעות הלימוד ושעות עבודה מעשית המעודכנות במערכת נכון לשנה"ל תשפ"ג *636 ₪ לשעה צמוד למדד יולי 2023.

שימו לב!
במהלך כל שנת הלימודים יתכנו שינויים במערכת השעות עקב אילוצי מערכת או שינויים ביוזמת הסטודנט, לפיכך שינוים אלו יגרמו לשינוים בחיוב שכר הלימוד של הסטודנט.

שכר הלימוד ישולם  כדלהלן:

תשלום מקדמה בסך  1,000 ₪, יתרת  שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד ליום ט"ז בחשון תשפ"ד (31/10/23). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 1.5% משכר הלימוד בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן.

הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ב-10 תשלומים בכל 5 לחודש החל מתאריך כ"א בחשון תשפ"ד (5/11/2023) ועד א' באב תשפ"ד (5/8/2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון. – לחצי כאן
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה: בדף הבית ← לסטודנט ← טפסים לשימוש הסטודנט ← הוראת קבע, להקים את ההרשאה בחשבון הבנק באינטרנט, או להחתים את הבנק ללא הגבלת סכום ותאריך ולהחזירו לגזברות למייל:  abc@talpiot.ac.il. או באמצעות פורטל הסטודנט: ← מידע מקוון לסטודנט ← אפשרויות נוספות ← בקשות וערעורים ← אפשרויות הגשה ← פניה לגזברות.
הוראת הקבע תהיה בתוקף לכל אורך תקופת הלימודים ו/או עד סיום הסדרת שכר הלימוד והתשלומים הנלווים במלואם.

צ‘קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 10 תשלומים הצמודים למדד יולי 2023, החל מחודש חשון תשפ"ד (11/2023) ועד חודש אב תשפ"ד (8/2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.

העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית, להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46 | סניף: 503 תל-אביב | מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות
יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא במייל abc@talpiot.ac.il . או באמצעות פורטל הסטודנט: ← מידע מקוון לסטודנט ← אפשרויות נוספות ← בקשות וערעורים ← אפשרויות הגשה ← פניה לגזברות.

כרטיס אשראי – ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי, התשלום כרוך בהפרשי הצמדה עתידיים עד למועד התשלום האחרון. ניתן לשלם באתר המכללה ← מידע מקוון לסטודנט ← תשלומים ← תשלומים באשראי (התשלום תופס מסגרת).

הוראת קבע באשראי – תשלום באמצעות הוראת קבע ב-10 תשלומים, בכל 10 לחודש החל מתאריך כ"ו בחשוון תשפ"ד (10.11.2023) ועד ו' באב תשפ"ד (10.8.2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון, להסדר התשלום ניתן ליצור קשר עם מדור שכר לימוד.

חובה לשלם כל סמסטר 50% מגובה שכ"ל על מנת לקבל זכאות להבחן ולהגיש עבודות.

 

בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ"ל קיימים תשלומי נלווים מידי שנה המחושבים בהתאם למספר שעות הלימוד באותה שנה עפ"י הפירוט הבא:

פירוט תשלומים נלווים לפי מספר ש"ש בשנה:

תשלומים נלווים 1-2 ש"ש 3-4 ש"ש 5-8 ש"ש 9 ש"ש ומעלה
דמי שמירה ———- 60 ש"ח 150 ש"ח 300 ש"ח
שרותי ספריה ממוחשבים ———- 70 ש"ח 130 ש"ח 280 ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 20 ש"ח 20 ש"ח 20 ש"ח 20 ש"ח
סה"כ לתשלום 20 ש"ח 150 ש"ח 300 ש"ח 600 ש"ח

 

על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

אי כיבוד הרשאה/שיק לחיוב חשבון ע"י הבנק – אם מכל סיבה שהיא הבנק לא יכבד את הוראת התשלום /השיק, הסטודנט יחויב בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום דמי טיפול בסך 18.80 ש"ח עבור עמלת החזר בהתאם לחיוב החשבון.
במידה והסטודנט לא יפרע את התשלומים ביום פירעונם יעמדו כל הסכומים שחייב לפירעון מידי ויישאו קנס פיגורים של 0.2% לשבוע כולל הצמדה.

סטודנט המסיים את לימודיו להרחבת התמחות או מסלול חייב בתשלום כל חובותיו הכספיים עבור שכר לימוד. בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד יתבצע ע"י מדור שכר לימוד. הסטודנט מאשר כי ככל שיימצא שלא שולמו תשלומי שכר הלימוד והנלווים במלואם הרי שלמכללה תהיה הזכות לגבות, בכל עת, את יתרת התשלום המבוקש.

 

שכר לימוד לתלמידי תואר שני M.Ed. לשנה"ל תשפ"ד

אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים במכללת תלפיות ומאחלים לך דרך צלחה!
מצורף להלן הסבר על הסדרת שכר הלימוד לטובת שנת הלימודים הקרובה:

– סטודנטים הלומדים בתוכנית לימודים לתואר שני יחויבו בשכר לימוד מלא, בסך 15,265 ₪ צמוד למדד יולי 2023.

– סטודנטים הלומדים במסגרת שנת השבתון מתבקשים לחתום על כתב הרשאה ע"י הסתדרות/ארגון המורים במדור שכר הלימוד בהתאם להנחיות קרן ההשתלמות ולהגיש טופס 2 מאושר ע"י הקרן.

הרשאה לקרן השתלמות ארגון המורים  |  הרשאה לקרן השתלמות הסתדרות המורים

שכר הלימוד ישולם  כדלהלן:

תשלום מקדמה בסך  1,000 ₪, יתרת  שכר הלימוד תשולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד ליום ט"ז בחשון תשפ"ד (31/10/23). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 1.5% משכר הלימוד בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן.

הוראת קבע – תשלום באמצעות הוראת קבע ב-10 תשלומים בכל 5 לחודש החל מתאריך כ"א בחשון תשפ"ד (5/11/2023) ועד א' באב תשפ"ד (5/8/2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון. – לחצי כאן
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה, הניתן להורדה דרך אתר המכללה: בדף הבית ← לסטודנט ← טפסים לשימוש הסטודנט ← הוראת קבע, להקים את ההרשאה בחשבון הבנק באינטרנט, או להחתים את הבנק ללא הגבלת סכום ותאריך ולהחזירו לגזברות למייל:  abc@talpiot.ac.il. או באמצעות פורטל הסטודנט: ← מידע מקוון לסטודנט ← אפשרויות נוספות ← בקשות וערעורים ← אפשרויות הגשה ← פניה לגזברות.
הוראת הקבע תהיה בתוקף לכל אורך תקופת הלימודים ו/או עד סיום הסדרת שכר הלימוד והתשלומים הנלווים במלואם.

צ‘קים – תשלום באמצעות צ’קים ב 10 תשלומים הצמודים למדד יולי 2023, החל מחודש חשון תשפ"ד (11/2023) ועד חודש אב תשפ"ד (8/2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.

העברה בנקאית – תשלום באמצעות העברה בנקאית, להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46 | סניף: 503 תל-אביב | מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות
יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא במייל abc@talpiot.ac.il . או באמצעות פורטל הסטודנט: ← מידע מקוון לסטודנט ← אפשרויות נוספות ← בקשות וערעורים ← אפשרויות הגשה ← פניה לגזברות.

כרטיס אשראי – ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי, התשלום כרוך בהפרשי הצמדה עתידיים עד למועד התשלום האחרון. ניתן לשלם באתר המכללה ← מידע מקוון לסטודנט ← תשלומים ← תשלומים באשראי (התשלום תופס מסגרת).

הוראת קבע באשראי – תשלום באמצעות הוראת קבע ב-10 תשלומים, בכל 10 לחודש החל מתאריך כ"ו בחשוון תשפ"ד (10.11.2023) ועד ו' באב תשפ"ד (10.8.2024) כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון, להסדר התשלום ניתן ליצור קשר עם מדור שכר לימוד.

חובה לשלם כל סמסטר 50% מגובה שכ"ל על מנת לקבל שירותי מכללה, זכאות להיבחן ולהגיש עבודות.

 

בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ"ל קיימים תשלומי נלווים מידי שנה:

דמי שמירה 300 ₪
שרותי ספריה ומאגרי מידע ממוחשבים 280 ₪
ארגון הסטודנטים הארצי 10 ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 20 ₪
סה"כ לתשלום   610 ש"ח

על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

 

ביטוח:

לצפייה והורדה בתנאי הפוליסה – לחצו כאן

תאונות אישיות – לצפייה והורדה של גילוי נאות אודות פרטי הפוליסה – לחצו כאן

טופס תביעה לפוליסת תאונות אישיות – לחצו כאן

אשת הקשר במחלקת התביעות בפלתורס: אודליה סיטון
03-7537022 – טלפון
03-5762880 – פקס
Email: odelia@pel-ins.com

 

בברכת שנה טובה ומוצלחת
הנהלת מכללת תלפיות

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  support@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top