Skip to Content

דרגות קידום ותקנון המינויים

דרגות סגל

ניתן להגיש בקשה לדרגות קידום בשני מסלולים – מסלול מחקרי ומסלול נלווה

  1. דרגת מרצה / מרצה נלווה
  2. מרצה בכיר / מרצה בכיר נלווה
  3. פרופסור חבר / פרופסור חבר נלווה / פרופסור מן המניין

 

התנאי להגשת הבקשה במסלול המחקרי

  • תואר שלישי
  • למרצה או למרצה נלווה- היקף קביעות של לפחות 60% ומהם לפחות 50% במסלול אקדמי.
  • למרצה בכיר או למרצה בכיר נלווה- היקף קביעות של לפחות 65% ומהם לפחות 50% במסלול אקדמי.
  • לפרופסור חבר, פרופסור חבר נלווה ופרופסור מן המניין- היקף קביעות של לפחות 100% ומהם לפחות 75% במסלול אקדמי.

 

במסלול הנלווה יוכלו להגיש מרצים בעלי קביעות, מומחים בתחומם ואמנים-יוצרים. מדובר בחברי סגל שמשמשים כמדריכים פדגוגים, אומנים המומחים בתחומם, יוצרים, משוררים, סופרים וכד’, וכן בעלי מקצועות פרא רפואיים כגון: קלינאים ותרפיסטים.
הסברים נוספים אודות המסלול המחקרי והמסלול הנלווה מופיעים ב- תקנון קידום דרגות סגל

 

אופן הגשת המועמדות

חבר סגל שמעוניין להגיש מועמדותו לקידום לדרגה אקדמית מתבקש לשלוח קורות חיים על פי המודל המופיע באתר למרכזת ועדת המינויים למייל – kidum100@talpiot.ac.il

בקשה שלא תכלול את כל המרכיבים שאמורים להיות בתיק המוגש לא תידון בוועדה.

מודל להגשת קורות חיים – מרצה ומרצה בכיר
מודל להגשת קורות חיים – פרופ’ חבר ופרופ’ מן המניין

חברי ועדת המינויים

יו”ר הוועדה – פרופ’ יואל וולטרס
מרכזת הוועדה – ד”ר שירלי הר-צבי (הכהן)

חברים בוועדה
פרופ’ בנימין בר-תקווה
פרופ’ אהרון מונדשיין
פרופ’ ניסן רובין
פרופ’ נח דנא פקארד
פרופ’ מרים מבורך
פרופ’ שלמה קניאל
פרופ’ דוד צוריאל

נציגי סגל אקדמי
ד”ר רינת חלאבי
ד”ר מיכל שרייבר
ד”ר דליה-רות הלפרין
ד”ר מלכה שנוולד

Back to top