Skip to Content

הארכה

  • הארכת מועד שאילת הספרים נקבעת עפ”י שקול דעת המידענים בתנאי שאינם מוזמנים.
  • ההארכה מתבצעת בספריה או בטלפון.
    מס’ טלפון: 03-5128544, 03-5128545, 03-5128521.
  • כמו כן ניתן לבצע הארכות וגם הזמנות דרך כרטיס הקורא בקטלוג הספרייה.

Back to top