Skip to Content

ההתפתחות המקצועית של המורה והגננת בשנה הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז')

כחלק מתפיסת המורה הלומד ומתעדכן לאורך כל חייו המקצועיים, מורים שסיימו את שנת הסטאז' נדרשים להירשם להשתלמות למורים חדשים. ההשתלמות מהווה שלב במעבר ממעמד של 'מתמחה' למעמד של 'עובד הוראה חדש'. והוא מוכר לצבירה לצורך דרגות קידום.

היקף ההשתלמות 30 שעות (הנצברות לצורך דרגות קידום), שיילמדו בעשרה מפגשים לסרוגין בני שלוש שעות.

נוסף על כך, כחלק מחובות ההשתלמות, על כל מורה לקבל 20 שעות ליווי אישי ממורה/גננת מלווה. שעות הליווי הן מפגשים אישיים עם מורה מלווה הנערכים בתיאום מראש. המורה המלווה יכול להיבחר מצוות בית הספר, מצוות מקצועי אזורי או מצוות המרצים במכללה, באישור מנהל בית הספר או מפקחת גן הילדים. מפגשים אלו מהווים תנאי לסיום ההשתלמות.

דרישות ההשתלמות

 1. זכאות לרישיון הוראה – סיום סטאז'
 2. מילוי טופס הרשמה מקוון באתר המכללה
  לקראת ספטמבר ישלח מייל והסבר במפגש הפתיחה (לסעיפים 8-3)
 3. מילוי טופס הרשמה מקוון באתר משרד החינוך
 4. הוראה בבית הספר/גן טופס חתימת מנהל/מפקח – מינוי מלווה, נא לשלוח את הטופס החתום בשבוע של המפגש הראשון בהשתלמות למייל talpiot100@gmail.com
 5. להעביר את הקישור למורה המלווה שתמלא את הפרטים האישיים (לעדכן את מספר הקבוצה בו לומד/ת) https://forms.gle/vT82d66Q7qf6gzm36
  על המורה המלווה לעשות תאום מס הכנסה – תיק הניכויים של המכללה 930572417 התשלום הוא 1000 ₪ לכל משתלמ/ת.
  לשלוח את אישור ניכוי המס חתום לדוא"ל tax_talpiot@talpiot.ac.il
 6. נוכחות בהשתלמות של 30 שעות.
 7. מילוי דו"ח של 20 שעות לווי ע"י מורה מלווה. קישור להורדת פורמט למילוי הדוח. נא לשלוח את הטופס החתום למייל talpiot100@gmail.com
 8. כתיבת עבודה מסכמת.

  מעגלי התפתחות הקצועית של המורה -למורים בשנתם הראשונה  היביטים אקדמיים רגשיים ומערכתיים בקרב מורים בחנ"מ  מעגלי התפתחות הקצועית של הגגנות בשנת עבודתן הראשונה

תאריכי המפגשים של הקורסים של ההתפתחות המקצועית בשנה הראשונה

להרשמה תשפ"ג

whatsapp Back to top