Skip to Content

ההתפתחות המקצועית של המורה והגננת בשנה הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז’)

כחלק מתפיסת המורה הלומד ומתעדכן לאורך כל חייו המקצועיים, מורים שסיימו את שנת הסטאז’ נדרשים להירשם להשתלמות למורים חדשים. ההשתלמות מהווה שלב במעבר ממעמד של ‘מתמחה’ למעמד של ‘עובד הוראה חדש’. והוא מוכר לצבירה לצורך דרגות קידום.

היקף ההשתלמות 30 שעות )הנצברות לצורך דרגות קידום), שיילמדו בשבעה מפגשים לסרוגין בני ארבע שעות אקדמיות.

נוסף על כך, כחלק מחובות ההשתלמות, על כל מורה לקבל 20 שעות ליווי אישי ממורה/גננת מלווה. שעות הליווי הן מפגשים אישיים עם מורה מלווה הנערכים בתיאום מראש. המורה המלווה יכול להיבחר מצוות בית הספר, מצוות מקצועי אזורי או מצוות המרצים במכללה, באישור מנהל בית הספר או מפקחת גן הילדים. מפגשים אלו מהווים תנאי לסיום ההשתלמות.

דרישות ההשתלמות

  1. זכאות לרישיון הוראה – סיום סטאז’
  2. מילוי טופס הרשמה מקוון באתר המכללה
    לקראת ספטמבר ישלח מייל והסבר במפגש הפתיחה (לסעיפים 8-3)
  3. מילוי טופס הרשמה מקוון באתר משרד החינוך
  4. הוראה בבית הספר/גן טופס חתימת מנהל/מפקח – מינוי מלווה
  5. נוכחות בהשתלמות של 30 שעות.
  6. מילוי טופס מקוון פרטים של המורה המלווה
  7. מילוי דו”ח של 20 שעות לווי ע”י מורה מלווה. קישור להורדת פורמט למילוי הדוח.
  8. כתיבת עבודה מסכמת.

     

ההרשמה הסתיימה ניתן להירשם ברשימת ההמתנה

תאריכי המפגשים של הקורסים של ההתפתחות המקצועית בשנה הראשונה

Back to top