Skip to Content

חזון הספריה

הספרייה מהווה מרכז תרבותי אקדמי פעיל עבור הסטודנטים וסגל המרצים, ופועלת בשיתוף פעולה מתמשך עם סגל המרצים ועם זרועות המנהל השונות (מחשבים, גזברות, מזכירויות).

הספרייה כמוקד משיכה וכמודל, הפועלת בשיתוף פעולה עם ספריות אקדמיות אחרות.

צוות מקצועי, יצירתי ומעודכן, אשר משתלם ומתמקצע, ומפתח תחומי מומחיות.

בקרת איכות: הספרייה בודקת צעדיה, ומתאימה עצמה למציאות משתנה.

סביבה נעימה לעבודה פרטנית וקבוצתית יעילה של דליית מידע, ייצור מידע ושמירת המידע, באמצעות נגישות לטכנולוגיות מתקדמות וקטלוג ספרייה המנוהל על פי כללים אוניברסליים ועומד בסטנדרטים בינלאומיים.

ליווי מקצועי ותמיכה לסגל המרצים בבניית תכניות לימוד, והדרכה מדורגת לסטודנטים ולסגל המרצים לשימוש מושכל ועצמאי במשאבים המצויים בספריה.

מצאי המתעדכן באופן שוטף, כך שיעמוד בקריטריונים ראויים, בהתאמה  לתחומי הדעת הנלמדים במכללה ולתחומים המשיקים להם, כמקובל במוסדות אקדמיים מקבילים בארץ ובעולם.

הקפדה על אתיקה מקצועית וערכים של כבוד, סובלנות ואחריות.

whatsapp Back to top