Skip to Content

לימודים לקראת תואר B.Ed

לבעלי תעודת מורה מוסמך ומורה בכיר

מסלולי הלימוד:
גננות לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד.
התמחות: ילדות מוקדמת.
1. מסלול הגיל הרך )כיתות א'- ב' ) הרחבה
2. מסלול בית הספר היסודי  )כיתות א'- ו')
התמחויות: מתמטיקה, מדעים, ספרות, מקרא, אנגלית ותושב"ע.
3. מסלול לבית הספר העל יסודי  )כיתות ז'- י')
התמחויות: מתמטיקה, אנגלית, ספרות, מקרא ולשון.
4. מסלול לחינוך מיוחד ביןמסלולי  גילאי 6-21.

5. המסלול לאמנות (כיתות א'-י')

במסגרת לימודים לקראת תואר, נלמדים קורסים מגוונים בחינוך, כגון: הערכת הישגי לומדים, בית ספר והמשפחה, הפרעות קשב וריכוז, התמודדות עם אלימות, ליקויי למידה, אסטרטגיות הוראה – למידה, טיפוח מיומנויות חשיבה ועוד.
חלק מהקורסים מתוקשבים.

 

היקף לימודים לתואר "בוגר בהוראה" B.Ed* 

שעות בודדות סך שעות שנתיות תואר קודם
1680 ש"ב 56 ש"ש +***6= 62 מורה מוסמך
1200 ש"ב 40 ש"ש+***6= 46 מורה מוסמך בכיר לדרגת שכר**

 

 

*   באותו מסלול ובאותה התמחות
** תכנית לימודים זו חייבת לכלול התמחות אקדמית מלאה בהיקף של 26 ש"ש
*** התאמה לחוקי המל"ג החדשים

 

לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת קבלת תעודת מורה מוסמך בכיר, יתקיימו בהתאם למתכונת הלימודים שלמד הלומד (דו-חוגי או חד-חוגי) ולפי הפירוט הבא:

 

לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" B.Ed באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת קבלת תעודת מורה מוסמך בכיר.

חד- חוגי דו- חוגי
חינוך 9 ש"ש 9 ש"ש
התנסות בהוראה
דיסציפלינה 25 ש"ש (בחוגים מסוימים נדרשות יותר שעות בדיסציפלינה) 27 ש"ש ובלבד שהיקף הלימודים בכל חוג יהיה 13 ש"ש לפחות (בחוגים מסוימים נדרשות יותר שעות בדיסציפלינה)
אנגלית**** 2 2
סה"כ ש"ש 36 ש"ש 38 ש"ש
פריסת הלימודים לפחות 3 סמסטרים לפחות 3 סמסטרים

**** השלמת קורסי אנגלית לתואר על פי דרישות המל"ג, רק 2 ש"ש ייחשבו לתואר

 

לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" B.Ed במסלול ובהתמחות השונים מתעודת המורה המוסמך הבכיר.
יתקיימו בהתאם לפירוט הבא:

מסלול שונה- חוג/ים זהה/ים מסלול זהה- חוג/ים שונה/ים מסלול שונה- חוג/ים שונה/ים
חינוך 13 מתוכן 4 ש"ש בהתמחות הגילאית 12 מתוכן 3 ש"ש בדידקטיקה ומתודיקה 16 מתוכן 4 ש"ש התמחות גילאית ו-3 ש"ש בדידקטיקה ומתודיקה
התנסות בהוראה 3 ש"ש 3 ש"ש 4 ש"ש
דיסציפלינה 27 דו-חוגי
25 חד חוגי
52 דו-חוגי
48 חד-חוגי
52 דו-חוגי
48 חד-חוגי
אנגלית**** 2 ש"ש 2 ש"ש 2 ש"ש
סה"כ ש"ש 45 דו-חוגי
43 חד-חוגי
69 דו -חוגי
65 חד-חוגי
74 דו-חוגי
70 חד-חוגי
פריסת הלימודים לפחות 3-4 סמסטרים לפחות 4 סמסטרים לפחות 4 סמסטרים

***  היקף הלימודים על פי הוראות המל"ג
**** השלמת קורסי אנגלית לתואר על פי דרישות המל"ג, רק 2 ש"ש ייחשבו לתואר

  • וואטסאפ

   0549656631
  • טלפון

   1-800-071-500
  • אימייל

   talpiot@talpiot.ac.il
  • שעות פעילות

   ימים א'-ה' 16:00-8:00
  • כתובתנו

   רח' יטבתה 7, חולון
  whatsapp Back to top