Skip to Content

מרכז לחקר ההתפתחות בשלב החביון

בימים אלה מוקם במכללת תלפיות מרכז לחקר ההתפתחות בשלב החביון (כיתות ב-ה).

מטרת המרכז היא להרחיב את הידע בנוגע להתפתחות המתרחשת בגילאים הללו, ולהציע הצעות ופתרונות מעשיים בנוגע לקשיים הקיימים בחינוך ילדים בבתי ספר יסודיים.

 

קשיים בתחום החברתי:

תופעות של דחייה חברתית: חרם, נידוי, שיימינג, אלימות, הרחקה, השפלה ועוד.
מעמדות לא שיוויוניים בכיתה.
דחייה מגדרית בין בנים לבנות.
מריבות חברתיות.

 

קשיים בתחום התנהגותי:

הפרת סמכות מורה.
חוצפה למורים.
התמרדות והפרעות של כלל הילדים בכיתה למורה.
משחקים והתנהגויות "שליליות".

 

קשיים בתחום הרגשי:

התנהגות שלעתים יש בה היעדר אמפתיה.
תחושות של חוסר מוגנות, חוסר בטחון, חוסר ערך.
אי חשק להגיע לבית ספר.

 

קשיים בתחום הלמודי:

קושי בריכוז הכיתה ובהקניית ידע.
אי הנאה בתהליך הלמידה.
הבדלים ברמת הלמידה בין תלמידים שונים.

 

קשיים בתחום המוסרי:

התנהגויות שלעתים אינן חבריות.
אי עזרה לזולת.
אי התחשבות בזולת.

 

קשיים בתחום צוות המורים:

קושי בהתערבות הורים.
חוסר אונים לעתים קרובות אל מול לחצי הילדים, ההורים, הפיקוח.
שחיקה מוגברת של מורים בשל השקעת אנרגיה רבה במכלול הבעיות והקשיים הנ"ל.

 

ביחס לקשיים האלה, מתמודדת מערכת החינוך בדרכים שונות. אלא, שדרכים אלה לרוב אינן נשענות על מחקרים מזווית של שלב התפתחותי.
למעשה, שדה המחקר ההתפתחותי בשלב החביון הוא בבחינת  שדה בור. כיום, כמעט ואין חוקרים או מרכזי מחקר בעולם ובישראל, החוקרים את ההתפתחות הכוללת בשלב החביון, ואינה קושרת בין הקשיים הנ"ל לתהליך התפתחותי נורמטיבי המתרחש בשלב הזה.
שלב החביון, "נפל בין הכיסאות" ולא קיבל התייחסות מחקרית כפי שקבלו שלבי התפתחות אחרים.
במרכז המחקר המתעתד לקום במכללת תלפיות יחקרו התופעות הללו בהקשר נורמטיבי, משמעותן ותפקידן בהקשר ההתפתחותי.

 

ראשית, תורחב יריעת המחקר בהסברים ההתפתחותיים לקשיים הנ"ל.

כמו כן, מתוכננים לפעול בשני מסלולים מעשיים:

  1. הקמת מסלול הכשרה ליועצות חינוכיות לטיפול בדחייה חברתית. בתוך כך, הקמת מרכז טיפול בילדים הסובלים מדחייה חברתית.
  2. הקמת מסלול הכשרה למורות להטמעת הידע הנורמטיבי של הגיל בבתי הספר. בתוך כך, הפעלת תוכנית חינוכית לשיפור האקלים הכיתתי, הרווחה הרגשית של התלמידים והמורים וכן שיפור ההנאה וההישגים הלימודיים.

whatsapp Back to top