Skip to Content

נהלי בחינות

כללי הבחינות הם כדלהלן:

 1. סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות באותו יום, זכאי:
  א. להיבחן בשני המבחנים באותו יום – בתיאום עם מחלקת הבחינות
  (הפניית הבקשה לגלי פרקש במייל – bracha_al@talpiot.ac.il).
  ב. להיבחן באחד מהמבחנים במועד ב’. מועד זה ייחשב לו כמועד א’.
 2. סטודנט שנקבעו לו למעלה מ-15 בחינות באותו סמסטר, רשאי להיבחן בכל בחינה שמעל ל-15 הבחינות במועד ב’. מועד זה ייחשב לו כמועד א’.
 3. סטודנט שנקבעו לו 4 מבחנים ברצף (יום אחרי יום) זכאי להיבחן באחד מהם במועד ב’. מועד זה ייחשב לו כמועד א’.
 4. סטודנט שנעדר מעל 20% מהקורס, אינו זכאי לגשת לבחינה.

 

נהלים בזמן הבחינה:

 1. הנח ליד המשגיח/ה את חפצייך האישיים. כגון: תיקים, ספרים, מחברות, טלפון נייד (מושתק) ורשימות.
 2. אסור להחזיק בהישג יד חומר הקשור לבחינה/לקורס אלא אם הותר ע”י המרצה (בהתאם להנחיות שבשאלון הבחינה.
 3. מסור למרצה או למשגיח תעודה מזהה. אם יש בידך אישור להתאמות מסור אותו יחד עם התעודה המזהה.
 4. יש להישמע להוראות המשגיח/ה, אסור לשוחח או לעזוב את החדר ללא קבלת רשות. הפונה בשאלה או בקשה ירים ידו.
 5. בתחילת הבחינה מלא את פרטייך האישיים ע”ג המחברת. סטודנט שקיבל לידיו שאלון ואין ברצונו להיבחן, חייב להמתין חצי שעה בכיתה מתחילת הבחינה.
  סטודנט שעזב את האולם אחרי קבלת השאלונים, או לא מסר את מחברתו עד תום הבחינה או מסר מחברת ריקה – דינו כדין נכשל.
 6. יש לכתוב את התשובות בדיו, בכתב ברור ונקי מצדו האחד של הדף. הכותב טיוטה יקדיש לה את הצד הימני של המחברת, את ההעתקה הנקייה יכתוב בצד השמאלי. את הטיוטה יש למחוק בהעברת קו.
 7. משך הבחינה מצוין בראש השאלון. עם הודעת המשגיח/ה כי תם הזמן, על הנבחן להפסיק את הכתיבה, למסור את המחברת עם השאלון למשגיח/ה, לחתום על דף הנוכחות ולצאת מאולם הבחינה.
 8. אין להכניס תינוקות לחדר הבחינה ואין לצאת מהבחינה לצורך טיפול בתינוק.
 9. אין להכניס אוכל לחדר הבחינה (מותר מים בלבד).
 10. איחור העולה על חצי שעה מבטל את הזכות להיבחן.
 11. כל עבירת משמעת תסומן על ידי המשגיח על גבי טופס המבחן ותהווה עילה לדיון בוועדת משמעת.
 12. משך הזמן הקובע לבחינה כפי שמצויין על טופס הבחינה.
 13. מומלץ להצטייד בשעון, כי השימוש בפלאפונים אסור.
 14. סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן של רבע שעה על כל שעת מבחן. יש להציג אישור רפואי כדי לקבל הטבה זו ולמסור אותו בליווי התעודה המזהה בטרם קבלת טופס הבחינה.
 15. סטודנט שהסדיר שכ”ל סמוך למועד הבחינה יצמיד לתעודה המזהה שהוא מוסר אישור על הסדרת שכ”ל.
 16. סטודנט שלא הסדיר שכ”ל לא זכאי להיבחן.
 17. סטודנט רשאי להיבחן רק בחדר המבחן שנקבע לו על ידי מחלקת הבחינות כפי שמפורסם על לוח המודעות בכניסה למכללה וכפי שמצוי בידי הבוחן.
 18. סטודנט שיבחן בחדר שאינו מיועד לו – בחינתו לא תיבדק.

Back to top