Skip to Content

נהלי בחינות

כללי הבחינות הם כדלהלן:

 1. סטודנטית שנקבעו לה שתי בחינות באותו יום ובאותה שעה, זכאית:
  א. להיבחן בשני המבחנים באותו יום.
      סטודנטית המעוניינת באופציה זו, חייבת להודיע על כך באמצעות הפניית טופס בקשה במייל לברכה אלייב bracha­_al@talpiot.ac.il עד 4 ימים ממועד הבחינות.
      טופס הבקשה נמצא באתר המכללה.
  ב. להיבחן במועד ב’. מועד זה ייחשב עבורה כמועד א’.
 2. סטודנטית שנקבעו לה למעלה מ-13 בחינות בסמסטר אחד, רשאית להבחן במועדי ב’. מועד זה ייחשב עבורה כמועד א’. (רלוונטי למספר הבחינות מעל 15).
 3. סטודנטית שנקבעו לה 3 מבחנים ברצף, יום אחרי יום, זכאית להבחן באחד מהם במועד ב’. מועד זה ייחשב עבורה כמועד א’.
 4. סטודנטית שנעדרה מעל 20% מהקורס, אינה זכאית לגשת לבחינה.
 5. סטודנטית המעוניינת להבחן במועד ב’, תירשם למועד ב’ לפחות 4 ימים לפני תאריך מועד ב’ באתר המכללה.
 6. ההודעה “זכאית להבחןאינה מהווה אישור להיבחן במועד ב’.

 

נהלים בזמן הבחינה:

 1. הניחי בפינת החדר את חפצייך האישיים, כגון: תיקים, ספרים, מחברות, קלמרים, שעון חכם, טלפון נייד מושתק, ורשימות.
 2. אסור להחזיק בהישג יד חומר הקשור לבחינה/לקורס, אלא אם הותר ע”י המרצה וזאת בהתאם להנחיות בשאלון הבחינה.
 3. מסרי למשגיח תעודה מזהה עם תמונה.
 4. יש להישמע להוראות המשגיח. אסור לשוחח או לעזוב את חדר בחינה ללא קבלת רשות. הפונה בשאלה או בקשה תרים ידה.
 5. בתחילת הבחינה מלאי את פרטייך האישיים ע”ג המחברת.
 6. אין לעזוב את חדר הבחינה במחצית השעה הראשונה.
 7. יש להגיש את מחברת הבחינה למשגיח גם אם היא נותרה ריקה ולחתום על טופס נוכחות המשמש כעדות לנוכחותך בבחינה.
 8. יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור, בכתב ברור ונקי מצדו האחד של הדף. הכותבת טיוטה תקדיש לה את הצד הימני של המחברת. את הטיוטה יש למחוק בהעברת קו. את ההעתקה הנקייה תכתוב בצד השמאלי.
 9. משך הבחינה מצוין בראש השאלון. עם הודעת המשגיח כי תם זמן הבחינה, על הנבחנת להפסיק את הכתיבה, למסור את מחברת הבחינה עם השאלון למשגיח, לחתום על דף הנוכחות ולצאת מחדר הבחינה.
 10. אין להכניס תינוקות לחדר הבחינה ואין לצאת מהבחינה לצורך טיפול בתינוק.
 11. איחור העולה על חצי שעה מבטל את הזכות להבחן.
 12. כל עבירת משמעת תדווח על ידי המשגיח על גבי טופס המיועד לכך והסטודנטית תידרש לחתום עליו. טופס זה יהווה עילה לדיון בוועדת משמעת.
 13. סטודנטית בהריון תהיה זכאית לתוספת זמן של רבע שעה על כל שעת מבחן. הסטודנטית נדרשת להמציא אישור רפואי למזכירות ועדת סטטוס ולקבל אישור אותו תידרש להציג למרצה/משגיח טרם קבלת המבחן.
 14. סטודנטית שהסדירה שכר לימוד סמוך למועד הבחינה, תמסור את האישור של מח’ הגזברות יחד עם התעודה המזהה למשגיח, לפני תחילת הבחינה.
 15. סטודנטית שלא הסדירה שכר לימוד, לא זכאית להבחן.
 16. סטודנטית רשאית להבחן רק בחדר המבחן שנקבע לה ע”י מחלקת הבחינות, כפי שמפורסם על גבי לוח המודעות בכניסה למכללה וכפי שמצוי בידי המרצה/משגיח. סטודנטית שתבחן בחדר שאינו מיועד לה, בחינתה לא תיבדק.
 17. המסמך מנוסח בלשון נקבה, אך הוא מתכוון לשני המינים.

בהצלחה במבחנים

Back to top