Skip to Content

נהלי בחינות

הנחיות לסטודנט לקראת תקופת המבחנים

 

נהלים טרם ביצוע הבחינה:

 1. סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות באותו יום זכאי:
  א. להיבחן בשתי הבחינות באותו יום.
  ב. להיבחן במועד ב'. מועד זה ייחשב עבורו כמועד א'.
 2. סטודנט שנקבעו לו למעלה מ- 13 בחינות בסמסטר אחד, רשאי להיבחן בחלק מהבחינות במועדי ב', מועד זה ייחשב עבורו כמועד א'.
 3. סטודנט שנקבעו לו שלש בחינות ברצף, יום אחר יום, זכאי להיבחן באחת מהן במועד ב'. מועד זה ייחשב עבורו כמועד א'.
 4. סטודנט עולה חדש או עם לקות למידה, זכאי ל"התאמות" שתקבענה ע"י ועדה בראשות דיקאן הסטודנטים (על פי פניה בטופס המיועד לכך ועל סמך אישורים מוכרים ותקפים(. את הטפסים יש להגיש למשרד הדיקאן לפחות חודש לפני תום הסמסטר
 5. סטודנטית בהריון אשר מעוניינת בתוספת זמן של רבע שעה על כל שעת בחינה, נדרשת להמציא אישור רפואי למזכירות ועדת סטטוס עד 7 ימים לפני מועד הבחינה ועדת הסטטוס תמציא עבורה אישור שאותו עליה להציג למרצה עד 3 ימים לפני מועד הבחינה. לא תינתן תוספת זמן לסטודנטית בהריון שלא הציגה אישור זה.
 6. סטודנט שנעדר מעל המכסה המותרת אינו זכאי לגשת לבחינה.
 7. סטודנט שלא הסדיר את שכר הלימוד, אינו זכאי להיבחן. כמו-כן, תחסם עבורו הגישה לאתר המודל.
 8. סטודנט המעוניין להיבחן במועד ב' עליו להירשם למועד זה לפחות ארבעה ימים לפני תאריך מועד ב' באתר המכללה (לא במודל).

 

נהלים בעת הבחינה:

 1. אסור להחזיק בהישג יד חומר הקשור לבחינה/לקורס אלא אם הותר על ידי המרצה וזאת בהתאם להנחיות המופיעות בשאלון הבחינה.
 2. אסור להחזיק במהלך הבחינה טלפונים סלולאריים בהישג יד.
 3. עם הכניסה לחדר הבחינה יש להניח את התיק במקום המיועד לכך, כאשר הטלפון הסלולארי כבוי.
 4. משך הבחינה מצויין בראש השאלון. בתום זמן הבחינה, על הסטודנט להגיש את טופס הבחינה לבוחן בכיתה ולחתום על גבי דף הנוכחות
 5. כל עבירת משמעת תדווח על ידי המרצה/המשגיח, והסטודנט יועלה לדיון בוועדת משמעת.

 

בהצלחה במבחנים

 

הגשת עבודות

העבודות תכתבנה בהתאם לקריטריונים האקדמיים הנדרשים ע"י המרצה. על הסטודנט לשמור עותק מכל עבודה שהוגשה.
עבודות סיכום סמסטר א' – תוגשנה עד תחילת סמסטר ב', י"ט באדר (12.3.23)
עבודות סיכום סמסטר ב' – תוגשנה עד לתאריך ה' באלול (22.8.23)

מומלץ לקרוא היטב את התקנון  המופיע באתר המכללה, ידיעת התקנון תחסוך הרבה עוגמת נפש ושאלות מיותרות.

 

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top