Skip to Content

נהלי בחינות

כללי הבחינות הם כדלהלן:

 1. סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות באותו יום, זכאי:
  א. להיבחן בשני המבחנים באותו יום.
  סטודנט המעונין באופציה זו, חייב להודיע על כך באמצעות הפניית טופס בקשה במייל לגב’ ברכה אלפי – bracha_a@talpiot.ac.il עד 4 ימים ממועד הבחינות.
  טופס הבקשה נמצא באתר המכללה בטפסים לשימוש הסטודנט.
  ב. להיבחן באחד מהמבחנים במועד ב’. מועד זה ייחשב לו כמועד א’.
 2. סטודנט שנקבעו לו למעלה מ-15 בחינות באותו סמסטר, רשאי להיבחן בכל בחינה שמעל ל-15 הבחינות במועד ב’. מועד זה ייחשב לו כמועד א’. (רלוונטי למספר הבחינות מעל 15).
 3. סטודנט שנקבעו לו 4 מבחנים ברצף, יום אחרי יום, זכאי להיבחן באחד מהם במועד ב’. מועד זה ייחשב לו כמועד א’.
 4. סטודנט שנעדר מעל 20% מהקורס, אינו זכאי לגשת לבחינה.
 5. סטודנט המעונין לגשת לבחינה במועד ב’, יירשם למועד ב’ לפחות 4 ימים לפני תאריך מועד ב’, באתר המכללה.
 6. ההודעה “זכאי להיבחןאינה מהווה אישור להיבחן במועד ב’.

 

נהלים בזמן הבחינה:

 1. הנח בפינת החדר את חפצייך האישיים, כגון: תיקים, ספרים, מחברות, טלפון נייד מושתק, ורשימות.
 2. אסור להחזיק בהישג יד חומר הקשור לבחינה/לקורס, אלא אם הותר ע”י המרצה וזאת בהתאם להנחיות בשאלון הבחינה.
 3. מסור למשגיח תעודה מזהה.
 4. יש להישמע להוראות המשגיח. אסור לשוחח או לעזוב את חדר הבחינה ללא קבלת רשות. הפונה בשאלה או בקשה ירים ידו.
 5. בתחילת הבחינה מלא את פרטייך האישיים ע”ג המחברת.
 6. אין לעזוב את חדר הבחינה במחצית השעה הראשונה.
 7. יש להגיש את מחברת הבחינה למשגיח גם אם היא נותרה ריקה.
 8. יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור, בכתב ברור ונקי מצדו האחד של הדף. הכותב טיוטה יקדיש לה את הצד הימני של המחברת. את הטיוטה יש למחוק בהעברת קו. את ההעתקה הנקייה יכתוב בצד השמאלי.
 9. משך הבחינה מצוין בראש השאלון. עם הודעת המשגיח כי תם זמן הבחינה, על הנבחן להפסיק את הכתיבה, למסור את מחברת הבחינה עם השאלון למשגיח, לחתום על דף הנוכחות ולצאת מחדר הבחינה.
 10. אין להכניס תינוקות לחדר הבחינה ואין לצאת מהבחינה לצורך טיפול בתינוק.
 11. מותר להכניס לבחינה מים בלבד. אין להכניס אוכל.
 12. איחור העולה על חצי שעה מבטל את הזכות להבחן.
 13. כל עבירת משמעת תסומן על ידי המשגיח על גבי טופס הבחינה ותהווה עילה לדיון בוועדת משמעת.
 14. מומלץ להצטייד בשעון, כי השימוש בפלאפונים אסור.
 15. סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן של רבע שעה על כל שעת מבחן. יש להציג אישור רפואי על מנת לקבל את תוספת הזמן ולמסור אותו בליווי התעודה המזהה למרצה/משגיח בטרם קבלת המבחן.
 16. סטודנט שהסדיר שכר לימוד סמוך למועד הבחינה, ימסור את האישור של מח’ הגזברות יחד עם התעודה המזהה למשגיח, לפני תחילת הבחינה.
 17. סטודנט שלא הסדיר שכר לימוד, לא זכאי להבחן.
 18. סטודנט רשאי להבחן רק בחדר המבחן שנקבע לו ע”י מחלקת הבחינות, כפי שמפורסם על גבי לוח המודעות בכניסה למכללה וכפי שמצוי בידי המרצה/משגיח.
 19. סטודנט שיבחן בחדר שאינו מיועד לו, בחינתו לא תיבדק.
 20. המסמך מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתכוון לשני המינים.

 

בהצלחה במבחנים

Back to top