Skip to Content

נהלי בחינות

הנחיות לסטודנט לקראת תקופת המבחנים

 

שלום רב, להלן ההנחיות לקראת תקופת הבחינות בעת הקורונה. בסמסטר הנוכחי, הבחינות תתקיימנה מרחוק בפלטפורמת המודל ובאמצעות תוכנת הזום. אנא קראו אותן בעיון רב ופעלו על פיהן על מנת  למנוע אי נעימויות מיותרות.

נהלים טרם ביצוע הבחינה:

 1. סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות באותו יום זכאי:
  א. להיבחן בשתי הבחינות באותו יום.
  ב. להיבחן במועד ב’. מועד זה ייחשב עבורו כמועד א’.
 2. סטודנט שנקבע לו למעלה מ- 13 בחינות בסמסטר אחד, רשאי להיבחן במועדי ב’, מועד זה ייחשב עבורו כמועד א’.
 3. סטודנט שנקבעו לו שלש בחינות ברצף, יום אחר יום, זכאי להיבחן באחד מהם במועד ב’. מועד זה ייחשב עבורו כמועד א’.
 4. סטודנטית בהריון אשר מעוניינת בתוספת זמן של רבע שעה על כל שעת בחינה, נדרשת להמציא אישור רפואי למזכירות ועדת סטטוס. ועדת הסטטוס תמציא מועד עבורה אישור שאותו עליה להציג למרצה לא יאוחר משבעה ימים לפני הבחינה.
 5. סטודנט שנעדר מעל המכסה המותרת אינו זכאי לגשת לבחינה.
 6. סטודנט שלא הסדיר את שכר הלימוד, תחסם עבורו הגישה לאתר מודל והוא לא זכאי להיבחן.
 7. סטודנט המעוניין להיבחן במועד ב’ עליו להירשם למועד זה לפחות ארבעה ימים לפני תאריך מועד ב’ באתר המכללה (לא במודל) לגבי התנהלות הבחינות במועדי ב’ תתקבל הודעה בהמשך.

 

נהלים בעת הבחינה:

 1. על הסטודנט להיכנס לזום עשר דקות לפני תחילת מועד הבחינה.
 2. על הסטודנט לפתוח את המצלמה מתחילת הבחינה ועד סופה, סטודנט שיכבה את המצלמה בעת הבחינה, בחינתו תיפסל.
 3. אסור להחזיק בהישג יד חומר הקשור לבחינה/לקורס אלא אם הותר על ידי המרצה וזאת בהתאם להנחיות המופיעות בשאלון הבחינה.
 4. אין לשבת עם תינוקות בעת הבחינה, אסור לשוחח עם אף אדם בזמן הבחינה.
 5. משך הבחינה מצוין בראש השאלון. בתום זמן הבחינה, תיסגר האופציה להמשיך לענות על הבחינה באתר המודל והבחינה תוגש באופן אוטומטי באתר הקורס.
 6. כל עבירת משמעת תדווח על ידי המרצה, והסטודנט יועלה לדיון בוועדת משמעת.

 

בהצלחה במבחנים

 

הגשת עבודות

הגשת עבודות תתבצע דרך תוכנת המודל בלבד.

whatsapp Back to top