Skip to Content

נהלי הספרייה

כללי התנהגות בספריה

יש למלא אחר הוראות המידעניות.

אין להכנס לספריה עם תיקים, יש להשאירם בתאים, הספריה אינה אחראית לתיקים.

אין להכנס  לספריה עם אוכל ושתיה.

יש לכבות פלאפונים ניידים לפני הכניסה לספריה.

יש לשמור על השקט והניקיון.

אין לשוחח בספריה. המידעניות מופקדות על השקט ובסמכותן להרחיק את המפריעים לסביבה מהספריה (עד כדי תלונה לוועדת משמעת).

בגמר העיון בספרים יש להחזירם לעגלות (ולא למדף).

אין להשאיר ספרים על השולחנות.

השואלים אחראים לשלמות הספרים וניקיונם, ספר שיוחזר פגום יחויב בתשלום או בקניית ספר חדש.

שואל המאבד ספר יחויב במלוא התשלום עבורו.

 

כללי השאלת ספרים

 

השאלת ספרים למרצים

המרצים רשאים לשאול ספרים למשך חודש, עם אפשרות להארכה עד שלושה חודשים.

כאשר סטודנטית זקוקה לספר שמרצה שאל, המרצה יחויב להחזיר את הספר כעבור יומיים, לאחר הודעה טלפונית מהספריה.

כמות הספרים שמרצה יכול לשאול בו זמנית תוגבל ל – 10 ספרים.

ספרים מסומנים לא יושאלו למרצים, אלא בתנאי ההשאלה המיוחדים לספרים אלה.

כניסת מורה עם תלמידים לספריה – רק בתאום מראש.

 

השאלת ספרים לסטודנטיות

רוב הפריטים בספריה ניתנים להשאלה פרט לכתבי עת, אנציקלופדיות וספרי יעץ.

השאלת ספרים תתאפשר רק עם הצגת כרטיס קורא בעל תוקף.

אין להוציא ספר מן הספריה  ללא רישום (פועלת מערכת אלקטרונית למיגון ספרים).

אין להעביר ספר לקורא אחר ללא רישום.

אחריות לספר מוטלת על השואל הרשום.

בעת ההשאלה על הקורא לרשום את מועדי החזרת הספרים.

כל קורא ראשי לשאול חמישה פרטים בו זמנית (מתוכם עד שני ספרי קריאה).

סטודנטית שנדרשה להחזיר ספר ולא מילאה אחר הדרישה, עלולה לאבד את זכותה להשאלה נוספת.

 

השאלה בין-ספרייתית

קורא שזקוק לספר או מאמר שאינם נמצאים בספרית המכללה, יפנה למידעניות, שירות זה כרוך בתשלום.

 

החזרה

על הקורא לדייק בהחזרת הספרים במועד שנקבע. יש להחזיר  ספר מסומן (השאלת לילה), עד השעה 10:00 בבוקר.

יש להחזיר את הספרים לתיבת החזרות הספרים בלבד ולא להניחם במקום  אחר.

ניתן להחזיר ספרים גם כשהספריה סגורה, בתיבה המיועדת לכך, הצמודה לדלת הכניסה.

 

קנסות

קורא שיאחר בהחזרת ספר יחויב בקנס עבור כל ספר ועבור כל יום איחור כולל שישי שבת, בהתאם למדיניות הקנסות של הספריה.

למנהלת הספריה שמורה – במקרים מיוחדים – הסמכות להקל בקנסות.

 

הארכה

הארכת משך ההשאלה של הספרים תעשה על ידי הקורא באמצעות המחשבים של הספריה, האינטרנט, או  בטלפון: 03-5128544.

לא ניתן להשאיר הודעות בטלפון על הארכת ספרים

לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שמועד החזרתו עבר ו/או שהוזמן על ידי קורא אחר.

ספר מסומן (השאלת לילה) לא ניתן להארכה.

קיימת הגבלה במספר הארכות שניתן לבצע בהתאם לסטטוס הספר.

 

הזמנה

הזמנת ספרים תעשה על ידי הקורא.

ספר מוזמן ימתין לקורא במדור ההשאלה עד שבוע מיום הגעתו על פי סטטוס הקורא (לא בתקופת הבחינות).

לאחר מכן, יעבור הספר למזמין הבא בתור או יוחזר למקומו הקבוע.

לא ניתן להזמין ספר אם ישנו עותק פנוי על המדף או אם עותק של הספר נמצא ברשות המזמין.

לא ניתן להזמין עצמאית ספרי קריאה. כאשר הספרים נחוצים לצורך הוראה או למידה בקורסים, ניתן לבצע הזמנה בדלפק המידעניות.

whatsapp Back to top