Skip to Content

סגל המחלקה ללימודי המשך

נשיא המכללה – פרופ’ נחום רקובר
ראש המכללה – מר בנימין בהגון
מנכל המכללה – מר הראל יצחקי
מרכזת המחלקה – גב’ אורלי לנקרי
יועצת המסלול והחוג לאמנות – גב’ אורנה סגל
ראש החוג למדעים – דר דוד אילוז
ראש החוג לאנגלית – גב’ לובה אוסטריצקי
ראש החוג לספרות – דר יהודית מנוביץ
ראש החוג למתמטיקה – דר אנטולי שטרקמן
ראש החוג ללשון – דר רקפת דילמון
ראש החוג למקרא – דר מלכה שנוולד
מרכזת לימודי אנגלית למטרות אקדמיות – גב’ שרי שפרגלבקיש
מרכזת קורסי אופק חדש למורים בשנתם הראשונה – גב’ ליאת שווימר
ראש היחידה לכניסה להוראה ומרכזת קורס חונכים – גב’ עידית פסטרנק

מזכירות המחלקה ללומדים רשומים:
חנה פדלביהס היסודי והעל יסודי –  03-5128509
נטשה ספירחינוך מיוחד –  03-5128510
בשמת מוסק – גיל הרך ואמנות –  03-5128531
קרן גבאי – תכניות מיוחדות –  03-5128543

Back to top