Skip to Content

סגל המחלקה ללימודי המשך

נשיא המכללהפרופ' נחום רקובר
ראש המכללהמר בנימין בהגון
מנכ"ל המכללהמר הראל יצחקי
ראש המחלקה – ד"ר בלהה בשן
סגנית ראש המחלקהד"ר אורלי לנקרי
יועצת המסלול והחוג לאמנות – גב' אורנה סגל
ראש החוג למדעיםד"ר דוד אילוז
ראש החוג לאנגליתגב' לובה אוסטריצקי
ראש החוג לספרותד"ר יהודית מנוביץ
ראש החוג למתמטיקהד"ר אנטולי שטרקמן
ראש החוג ללשוןד"ר רקפת דילמון
ראש החוג למקראד"ר מלכה שנוולד
מרכזת לימודי אנגלית למטרות אקדמיותגב' שרי שפרגלבקיש
מרכזת קורסי אופק חדש למורים בשנתם הראשונה – גב' ליאת שווימר
ראש היחידה לכניסה להוראה ומרכזת קורס חונכים – גב' עידית פסטרנק

מזכירות המחלקה ללומדים רשומים:
חנה פדלביה"ס היסודי והעל יסודי –  03-5128509
נטשה ספירחינוך מיוחד –  03-5128510
בשמת מוסק – גיל הרך ואמנות –  03-5128531
קרן גבאי – תכניות מיוחדות –  03-5128543

whatsapp Back to top