Skip to Content

קורסי המסלול לאמנות

כל הקורסים הינם חובה אלא אם כן צוין אחרת. יש להביא בחשבון שינויים אפשריים בשנה בה ניתן הקורס עקב צרכי המערכת.

שנה א’

 

שם הקורסשם המרצהשעות = נקודות זכות
(אלא אם כן צוין אחרת)
תחום אמנות עיונית
מבוא לשפת האמנותאורנה סגל1
ארגון חברתי, אמונות דתיות ורציונליות אנושית באמנות העתיקה והקלאסיתמתי פישר2
אמנות ימי-הבינייםמתי פישר2
גילוי האדם והעולם: אמנות הרנסנס והבארוקמתי פישר2
אמנות מודרנית - מבוא נירה טסלר1
אמנות מודרנית - המודרניזם המוקדםנירה טסלר1
תחום אמנות מעשית
רישום א' - מבוא ויסודות מעשייםמיקי קוקלביץ, שרית רוזן4
ציור א' - מבוא ויסודות מעשייםהיידי שטרן4
פיסול א' - מבוא ויסודות מעשייםאורלי עזרן4
תחום חינוך
מבוא לפילוסופיה של החינוךרחלי ברגר1
פסיכולוגיה התפתחותית 1
פסיכולוגיה של גיל הנעורים 1
הדרכה ביבליוגרפית ואוריינות אקדמיתקרן צדפי1
מתודיקה ופרקטיקה להוראת האמנות א'עופרה גרוסמן1
תכנית הלימודים באמנות וניתוחהאורית קורן1
תחום לימודי יסוד והעשרה
משואה לתקומהרחלי ברגר1
אוריינות מחשבטל יזרעאל1
יהדות - ארכיאולוגיה מקראית א'שמואל גבעון1
יהדות - צמתים במחשבת היהדות*1
יהדות - יסודות התפילה*1
אנגלית - בהתאם לרמת הסטודנטית2
לשון - בהתאם לרמת הסטודנטית2
סיורי אמנותבהתאם לתוכנית המסלול
סיור ביד ושםללא נ"ז

*שם הקורס עשוי להשתנות

 

שנה ב’

 

שם הקורסשם המרצהשעות = נקודות זכות
(אלא אם כן צוין אחרת)
תחום אמנות עיונית
ביטויים של מקום וזהות באמנות הישראלית לפני קום המדינהרחלי ברגר1
ביטויים של מקום וזהות באמנות הישראלית לאחר קום המדינהרחלי ברגר1
ניתוח יצירות אמנות - הסתכלות מודרכתדליהרות הלפרין2
פוסט-מודרניזם ודה קונסטרוקציה באמנות עכשווית - אמניםרחלי ברגר1
ירושלים כצומת אמנותית בין שלוש דתות: יהדות נצרות ואסלאםשמואל גבעון1
מבוא לאמנות יהודיתדליהרות הלפרין2
היסטוריה של הצילוםטל יזרעאל1
תחום אמנות מעשית
רישום ב' - אופני ייצוג המציאותהיידי שטרן, אורלי עזרן4
ציור ב' - היבטים מושגייםהיידי שטרן, שקד אביב4
צילום א' - מבוא ויסודות מעשיים טל יזרעאל3
פיסול ב' ורד לוי , אורית אדר בכר4
הדפס א' - הדפס בלט אלי שבדרון 4
תחום חינוך
שפת האמנות לבית הספרעופרה גרוסמן1
גלריה ואוצרות - הגלריה הבית ספריתאבנר בר-חמא1
מתודיקה ופרקטיקה להוראת האמנות - ב'אורנה סגל1
תחום עבודה מעשית
התנסות מעשית בהוראהאורית קורן וחנה יאיר6
תחום לימודי יסוד והעשרה
יהדות - ארכיאולוגיה מקראית ב' סמלים יהודייםשמואל גבעון1
יהדות - סיפורי התנ"ך במדרש ובאמנות* 1
יהדות - האמנות החזותית בראי ההלכהאלחנן שבח1
אנגלית - בהתאם לרמת הסטודנטית2 (לא נחשב במנין השעות)
לשון - בהתאם לרמת הסטודנטית2 (לא נחשב במנין השעות)
סיורי אמנותבהתאם לתוכנית המסלול

*שם הקורס עשוי להשתנות

 

שנה ג’

 

שם הקורסשם המרצהשעות = נקודות זכות
(אלא אם כן צוין אחרת)
תחום אמנות עיונית
קורס אינטר-דיסיפלינרי – "בית מדרש יוצר: יהדות ואמנות" (בשילוב עם שעה מיהדות - סה"כ הקורס = 2 ש"ש)דליהרות הלפרין וקולט זיו2
זהות היהודי וביטוייה באמנות היהודית בעת החדשהיהודית ארנברג1
אמנות עכשווית - סיור גלריות וביקורתאביבה וינטר1
יסודות השפה הקולנועית וז'אנרים בקולנועדבורה הנדלר2
אמנות האסלאם - אותנטיות ושיתופיות קרן צדפי1
מקורות וטקסטים בתולדות האמנותאורית קורן1
פרוסמינריון - אמנות השואהרחלי ברגר2 (3 נ"ז)
סמינריון: הפרח באמנות נשים מודרניסטיות נירה טסלר2 (3 נ"ז)
תחום אמנות מעשית
רישום ג' – שפה אישית (הסטודנט יבחר בין רישום ג' - שפה אישית לבין ציור ג' - שפה אישית)2
ציור ג'* – שפה אישית (הסטודנט יבחר בין רישום ג' - שפה אישית לבין ציור ג' - שפה אישית)רות קסטנבאום בן דב2
פיסול ג' - פיסול עכשוויאורית אדר בכר2
צילום ב' - מן החלקיק אל הפלנטהטל יזרעאל2
וידאו-ארט א' - מבוא ויסודות מעשייםשרית רוזן3
וידאו-ארט עריכת וידאו אריאלה פלוטקין2
הדפס ב' – הדפס שקעדליהרות הלפרין2
תחום חינוך
מבוא לסטטיסטיקה (מחקר כמותי)1
מבוא לשיטות מחקר (מחקר איכותני)1
חינוך וטיפול באמצעות אמנותסיגלית פריד1
פסיכולוגיה התפתחותית של הציורמשה רז1
כלי הערכה בהוראת אמנות אורנה סגל1
מתודיקה ופרקטיקה להוראת האמנות - חטיבת בינייםעופרה גרוסמן1
בית הספר כסדנת אמנות - מתודיקה אורנה סגל1
תחום עבודה מעשית
התנסות מעשית בהוראהאורנה סגל ועופרה גרוסמן6
תחום לימודי יסוד והעשרה
אנגלית - בהתאם לרמת הסטודנטית2 (לא נחשב במנין השעות)
לשון - בהתאם לרמת הסטודנטית2 (לא נחשב במנין השעות)
סיורי אמנותבהתאם לתוכנית המסלול
עזרה ראשונה (קורס מרוכז)(לא נחשב במנין השעות)
בטחון ובטיחות (קורס מרוכז)(לא נחשב במנין השעות)
זהירות בדרכים (קורס מרוכז)(לא נחשב במנין השעות)

 

שנה ד’

 

שם הקורסשם המרצהשעות = נקודות זכות
(אלא אם כן צוין אחרת)
תחום אמנות עיונית-
תחום אמנות מעשית
וידאו-ארט ב' – הקול האישיאורית אדר בכר2
פרויקט גמר
מנחים: מרצי האמנות
מרצי המסלול4
תחום חינוך
סמינריון חינוך - שילוב מחקר בהוראה2 (3 נ"ז)
תחום לימודי יסוד והעשרה
קורס הכנה ולווי לסטאז' 2 (לא נחשב במנין השעות)

 

Back to top