Skip to Content

ראשי המכללה לדורותיה


הרב ד"ר יעקב אלישקובסקי

  • תרצ"ז-תש"ה (1937-1945)

פרופ' יעקב כץ

  • תש"ו-תש"ט (1946-1949)

ד"ר יהודה מוריאל

  • תש"י-תשי"ד (1950-1954), תשי"ז-תשכ"ה (1957-1965), תשכ"ח-תש"ל (1968-1970)

ד"ר יוסף ולק

  • תשט"ו-תשט"ז (1955-1956)

מר פנחס זילבר

  • תשכ"ו-תשכ"ז (1966-1967)

מר אלכסנדר מלכיאל

  • תשל"א-תשל"ב (1971-1972)

ד"ר שמחה פישר

  • תשל"ג-תש"מ (1973-1980)

הרב דב שחור

  • תשמ"א-תשמ"ג (1981-1983)

מר חנוך הר-חן

  • תשמ"ד-תשמ"ו (1984-1986)

ד"ר מנחם בבציק

  • תשמ"ז-תשנ"ד (1987-1994)
Back to top