Skip to Content

רשות המחקר

מטרות הרשות

קידומה ופיתוחה של הפעילות המחקרית במכללה באמצעות:

 • תמיכה ועידוד סגל המכללה להגיש הצעות מחקר
 • מתן אישורים אתיים לעריכת מחקרים לחברי הסגל.
 • תמיכה וסיוע בעריכת מחקרים משותפים עם מוסדות אקדמיים אחרים
 • השתתפות תקציבית של המכללה בפרסום ספרים, עריכה לשונית של מאמרים והשתתפות בכנסים של מרצים.

 

מבנה רשות המחקר

בראש הרשות עומדת ד"ר מיכל שרייבר

לפניות בכל הנוגע לרשות המחקר יש לפנות למייל באמצעות המרכזת המנהלית של הרשות גב' עמית כהן – kama@talpiot.ac.il

ברשות פועלות מספר ועדות: ועדת היגוי, ועדת אתיקה, ועדת כנסים וועדת המחקר.

ועדת היגוי – פועלת לגיבוש ואישור של מדיניות הרשות בתחום האקדמי ובתחום המנהלי.
ועדת אתיקה – היא הגורם המוסמך למתן חוות דעת לחוקרים וסטודנטים בבחינת העקרונות האתיים של ביצוע מחקרים וכן לאשר במידת הצורך מחקרים אלו.  מידע אודות נהלי הועדה
ועדת כנסים – היא הגורם המוסמך לאשר לחברי סגל את ההשתתפות הכספית בתשלום לכנס.
ועדת מחקר – היא הגורם המאשר את הצעות המחקר של חברי הסגל וכן שותפה בגיבוש מטרותיה ומדיניותה של הרשות. חברי הועדה מייצגים את מגוון  תחומי הדעת השונים במכללה.

 

רשימת חברי הסגל  האקדמי והמנהלי במכללה החברים בוועדות השונות

ועדת ההיגוי של רשות המחקר

 • פרופ' ישראל רוזנסון – נשיא המכללה
 • מר בנימין בהגון – ראש המכללה
 • ד"ר מיכל שרייבר – ראש רשות המחקר
 • מר הראל יצחקי – מנכ"ל המכללה

 

ועדת האתיקה של רשות המחקר

 • יו"ר הועדה: ד"ר רחל שוהם
 • ד"ר מיכל שרייבר – ראש רשות המחקר
 • פרופ' איריס מנור בנימיני
 • ד"ר מרים נוימאיר

 

ועדת הכנסים של רשות המחקר

 • יו"ר הועדה: ד"ר משה רחימי

 

ועדת המחקר

חברי ועדת המחקר בשנת תשפ"ב

 • ד"ר מיכל שרייבר
 • פרופ' יואל וולטרס
 • פרופ' מרים מבורך
 • פרופ' איריס מנור בנימיני
 • ד"ר מרים נוימאיר
 • ד"ר רחל שוהם

כתבי עת של מכללת תלפיות

יו"ר מערכת כתב העת "כעת" – ד"ר דוד פריבור
יו"ר מערכת כתב העת  – ד"ר משה רחימי

 

טפסי רשות המחקר

 

קול קורא להצעות מחקר לשנת תשפ"ב

הצעות מחקר לקבלת מענק מחקר נוסף תשפ"ב יש להגיש למייל של הרשות.
את הפניה ניתן להוריד באמצעות הקישור לטופס בקשה למענק מחקר.

whatsapp Back to top