Skip to Content

רשות המחקר

מידע כללי

יחידת המחקר במכללת “תלפיות” הוקמה בשנת 1991 במטרה לקדם את המחקר בנושאי חינוך והכשרת מורים, ובנושאים דיסציפלינריים.

יחידת המחקר עוסקת בחקר נושאים מגוונים בחינוך ובהוראה, לדוגמה: תדמית המורה, תהליך חיברות להוראה והתפתחות מקצועית, תחושת מסוגלות של הורים עובדים לעומת עקרות בית, ועוד.

בנוסף, היחידה פועלת רבות בתחום הערכת פרוייקטים ובעריכת סקרים בנושאים חשובים לקראת קביעת מדיניות במכללה. בנוסף לפעילות המעקב והמחקר, יחידת המחקר עוסקת בפיתוח שיטות של מיון, הערכה, חומרי למידה וכן כלים כגון שאלונים בתחומים שונים: תחושת מסוגלות הורית, קריטריונים לבחינת רמת החשיבה הרפלקטיבית של סטודנטיות, שאלוני עמדות, שאלוני צרכים, וכו’.

יחידת המחקר במכללת ‘תלפיות’ מפעילה שיטות המחקר מגוונות: הן בתחום המחקר הכמותי והן בשיטות מחקר איכותניות. מעבר לעיבודים הסטטיסטיים הקלאסיים במחקר הכמותי של ממוצעים, התפלגויות, ניתוחי שונות, מתאמים וכו’ לעיתים קרובות המחקר נערך באמצעות ראיונות עומק, קבוצות מיקוד וניתוחי תוכן של חומרים שונים.

המחקר, הפרסום המקצועי, וההקדמה התיאורטית הם אספקטים בעלי חשיבות עליונה במוסד להשכלה גבוהה. מכללה השואפת לעמוד באמות מידה אקדמאיות חייבת לדאוג להתפתחות מתמדת בנושאים האלה.

העיסוק בתגליות וממצאים מחקריים ובהתעדכנות ספרותית מקדמת הן את המוסד האקדמי והן את סגל מוריו. יחידת המחקר במכללת “תלפיות” הוקמה במטרה לקדם את המחקר בנושאי חינוך והכשרת מורים ובנושאים דיסציפלינריים.

בנוסף לכך, עוסקת היחידה במחקרים בסיסיים שיש להם רלוונטיות לעבודה במכללה.

 

יעדים

ליחידת המחקר ארבעה יעדים עיקריים:

 1. עריכת מחקרים ביוזמת מנהל המכללה וכן ביוזמת יחידת המחקר עצמה, או בהתאם למכרזים חיצוניים שבהם זוכה יחידת המחקר.
 2. עידוד וקידום מחקרים המבוצעים על ידי סגל מורי המכללה.
 3. יעוץ מחקרי לחברי סגל המכללה המבצעים עבודות מחקר או מעונינים לתכנן ולפתח תכניות לימוד.
 4. להוות ועדת-מחקר מוסדית לאישורם של מחקרים לפני הגשתם לגורמי חוץ כגון: ועדת המחקר המרכזית של מכון מופ”ת.

 

חברי ועדת המחקר

 • ד”ר אביגיל צברי – יו”ר רשות המחקר
 • ד”ר דוד אילוז
 • ד”ר בלהה בשן
 • ד”ר ג’ודי גולדנברג
 • פרופ’ אהרן מונדשיין
 • גב’ מרים נוימאייר
 • ד”ר רבקה פנייבסקי
 • ד”ר רינה ריינר

 

ייעוץ שיינתן על ידי חברי הועדה

חברי הועדה ייעצו למרצים מן הסגל ויבקרו הצעות מחקר לפי התחומים הבאים:

 • מחקר בתחום המדעים – ד”ר דוד אילוז.
 • הדרכה והתנסות – ד”ר בלהה בשן.
 • מחקר כמותי, ומחקר בתחום פסיכולוגיה – ד”ר ג’ודי גולדנברג.
 • מחקר בתחום מדעי הרוח – פרופ’ אהרון מונדשיין.
 • פסיכולוגיה וחינוך (כמותי) – גב’ מרים נוימאייר.
 • ייעוץ כללי, מתמטיקה וחינוך מתמטי – ד”ר אביגיל צברי.
 • מחקר איכותני – ד”ר רבקה פנייבסקי, ד”ר רינה ריינר, ד”ר דינה שקולניק.

יחידת המחקר המכללתית תסייע בתכנון מערך מחקר, איסוף נתונים, ניתוח סטטיסטי, וכתיבת דוחות מחקר

 

רציונאל

במשך שנים הוגדרו המכללות להוראה כמוסדות להכשרת מורים שעיקר עיסוקן בעשייה חינוכית ובצבירת ידע פרקטי בשדה ההוראה.

חברי הסגל במכללות אלה נתפסו כמומחים מהשטח הבקיאים בידע דידקטי ופחות בידע דיסצפלינרי. במקביל התקיימו המוסדות האוניברסיטאיים אשר התמקדו בעשייה מחקרית.

העמקתם של תהליכי אקדמיזציה במכללות להוראה חייבו אותן לערוך שינוי קונספטואלי בהתנהלותן, ולקדם גם את המחקר האקדמי בתחומים הנלמדים בהן.

שינוי זה גרם לתמורות משמעותיות בתרבות המכללות: מפעילות חינוכית בשדה וצבירת ידע מעשי, לתרבות המפתחת ידע תיאורטי מבוסס עיון וחקר.

ועדת המחקר במכללה האקדמית לחינוך תלפיות שמה לה כמטרה לטפח תרבות מחקרית בקרב הסגל האקדמי של המכללה. זאת בהכרה שעשייה מחקרית תוביל לפיתוח ידע דיסציפלינרי מבוסס ממצאי מחקרים, תקדם יצירת ידע עדכני לטיובה של מערכת הכשרת מורים, תיצור תשתית מבוססת חקר לשיקולים וקבלת החלטות פדגוגיות, ותהווה חלק מרכזי בתהליכי בקרה והערכה של הסגל את דרכי פעולתו.

פעילות מחקרית של חברי הסגל האקדמי עשויה לשפר את תהליך ההכשרה של מורי העתיד ומורים בפועל, ולהשביח את ההוראה של חברי הסגל.

רציונל לעבודת רשות המחקר – מצ”ב

 

פרסומים

חוברת עיון מחקר ויצירה 2017-2013 קובץ Pdf (דורש תוכנת Acrobat Reader)

 

קול קורא למחקר

מצ”ב חוברת מקיפה והנחיות מפורטות – קול קורא למחקר

Back to top