Skip to Content

רשות המחקר

מטרות הרשות

קידומה ופיתוחה של הפעילות המחקרית במכללה באמצעות:

 • תמיכה ועידוד סגל המכללה להגיש הצעות מחקר
 • יוזמות למחקרים מטעם המכללה
 • תמיכה וסיוע בעריכת מחקרים משותפים עם מוסדות אקדמיים אחרים
 • יצירת תשתית מחקרית לסגל המכללה (החל משנת תש”פ תופעל תוכנית המנטורים. מטרת תוכנית המנטורים היא לבנות קבוצות מחקר בנושאים אותם מעוניינת המכללה לקדם)
 • השתתפות תקציבית של המכללה בפרסום ספרים, עריכה לשונית של מאמרים והשתתפות בכנסים של מרצים.
 • מתן אישורים אתיים לעריכת מחקרים לחברי הסגל.

 

מבנה רשות המחקר

בראש הרשות עומדת ד”ר בלהה בשן

לפניות בכל הנוגע לרשות המחקר יש לפנות למייל באמצעות המרכזת המנהלית של הרשות גב’ עמית כהן – kama@talpiot.ac.il

ברשות פועלות מספר ועדות: ועדת היגוי, ועדת אתיקה, ועדת כנסים וועדת המחקר.

ועדת היגוי – פועלת לגיבוש ואישור של מדיניות הרשות בתחום האקדמי ובתחום המנהלי.
ועדת אתיקה – היא הגורם המוסמך למתן חוות דעת לחוקרים וסטודנטים בבחינת העקרונות האתיים של ביצוע מחקרים וכן לאשר במידת הצורך מחקרים אלו.  מידע אודות נהלי הועדה
ועדת כנסים – היא הגורם המוסמך לאשר לחברי סגל את ההשתתפות הכספית בתשלום לכנס.
ועדת מחקר – היא הגורם המאשר את הצעות המחקר של חברי הסגל וכן שותפה בגיבוש מטרותיה ומדיניותה של הרשות. חברי הועדה מייצגים את מגוון  תחומי הדעת השונים במכללה.

 

רשימת חברי הסגל  האקדמי והמנהלי במכללה החברים בוועדות השונות

ועדת ההיגוי של רשות המחקר

 • מר בנימין בהגון – ראש המכללה
 • פרופ’ מרים מבורך – ראש התוכנית לתואר שני בגיל הרך
 • ד”ר בלהה בשן – ראש רשות המחקר
 • מר הראל יצחקי – מנכ”ל המכללה

 

ועדת האתיקה של רשות המחקר

 • יו”ר הועדה: ד”ר מרים נוימאיר – ראש המנהל האקדמי
 • ד”ר בלהה בשן – ראש רשות המחקר
 • ד”ר אביבה כהן – מרצה
 • ד”ר בתיה צור – מרצה

 

ועדת הכנסים של רשות המחקר

 • יו”ר הועדה: ד”ר רבקה ריכנברג – מרצה
 • פרופ’ מרים מבורך – ראש התוכנית לתואר שני בגיל הרך
 • ד”ר בלהה בשן – ראש רשות המחקר

 

ועדת המחקר

חברי ועדת המחקר בשנת תשפ”א

 • ד”ר בלהה בשן
 • ד”ר ג’ודי גולדנברג
 • פרופ’ יואל וולטרס
 • פרופ’ מרים מבורך
 • ד”ר איריס מנור בנימיני
 • ד”ר מרים נוימאיר
 • ד”ר מתי פישר
 • ד”ר מלכה שנולד

טפסי רשות המחקר

 

קול קורא להצעות מחקר לשנת תשפ”א

הצעות מחקר לקבלת מענק מחקר נוסף תשפ”א יש להגיש למייל של הרשות עד לתאריך, 15.4.2021, י”ג אייר תשפ”א.
את הפניה ניתן להוריד באמצעות הקישור לטופס בקשה למענק מחקר.

whatsapp Back to top