Skip to Content

תאריכי המפגשים של הקורסים

של ההתפתחות המקצועית בשנה הראשונה - תשפ"ב

מפגש פרונטאלי במכללה,  מפגש פרטני/קבוצתי,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
יום בשבוע   מרצה 16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-19:30 16:30-19:30
ב מודלים נבחרים בעבודת המורה בחנ”מ 1013731 ד"ר שירלי הר צבי 18/10/21 25/10/21 8/11/21 22/11/21 13/12/21 20/12/21 3/1/22 10/1/22 17/1/22 24/1/22
ב מודלים נבחרים בעבודת המורה בחנ”מ 1013731 טלי סנקביץ 18/10/21 25/10/21 8/11/21 22/11/21 13/12/21 20/12/21 3/1/22 10/1/22 17/1/22 24/1/22
ב מעגלי ההתפתחות של המורה (מחנכות)
1013731
יעל שטרן 18/10/21 25/10/21 8/11/21 22/11/21 13/12/21 20/12/21 3/1/22 10/1/22 17/1/22 24/1/22
ב מעגלי ההתפתחות של המורה יסודי
1013731
נורית ליכט 18/10/21 1/11/21 15/11/21 13/12/21 27/12/21 10/1/22 24/1/22 7/2/22 21/2/22 7/3/22
ב מעגלי ההתפתחות של המורה יסודי
1013731
נורית ליכט 25/10/21 8/11/21 22/11/21 20/12/21 3/1/22 17/1/22 31/1/22 14/2/22 28/2/22 14/3/22
ב מעגלי התפתחות של הגננת
1013731
סיגלית אטיאס 18/10/21 1/11/21 15/11/21 13/12/21 27/12/21 10/1/22 24/1/22 7/2/22 21/2/22 7/3/22
ב מעגלי התפתחות של הגננת
1013731
סיגלית אטיאס 25/10/21 8/11/21 22/11/21 20/12/21 3/1/22 17/1/22 31/1/22 14/2/22 28/2/22 14/3/22
ב מעגלי ההתפתחות של המורה על יסודי
1013731
שרה ויסמן 18/10/21 25/10/21 8/11/21 22/11/21 13/12/21 20/12/21 3/1/22 10/1/22 17/1/22 24/1/22
ב מעגלי ההתפתחות של המורה לעל יסודי
1013731
לובה אוסטריצקי 18/10/21 25/10/21 8/11/21 22/11/21 13/12/21 20/12/21 3/1/22 10/1/22 17/1/22 24/1/22
ד מעגלי ההתפתחות של המורה – חממה פ”ת ד"ר רחלי הולצבלט 27/10/21 17/11/21 15/12/21 29/12/21 19/1/22 2/3/22 30/3/22 27/4/22 18/5/22 25/5/22

whatsapp Back to top