Skip to Content

תקנון

סטודנטית יקרה,

ראשית נברכך על שבחרת להכשיר את עצמך לחינוך ולהוראה במכללת "תלפיות", המכללה הממ"ד הותיקה.
הנהלת המכללה רואה חובה לעצמה לעדכן את הלומדות במידע חיוני בכל הקשור לזכויותיהן וחובותיהן כסטודנטיות.
על הסטודנטית להכיר את תוכן התקנון ולפעול על פיו במהלך שנות לימודיה, וזאת במגמה למנוע אי נעימויות. הדגיש כי ההנחיות המפורטות תקפות ומחייבות בכל מקרה.

התקנון מובא גם לידיעת המרצים ובעלי התפקידים ומחייב גם אותם.
אנו מקווים שתקנות אלו תסעיינה לך בתקופת לימודייך עד לקבלת התואר.

בברכת הצלחה,

הנהלת המכללה

 

זכרי: "אי ידיעת החוק איננה פוטרת מעונש…"

Back to top