Skip to Content

תקצירי המסלול לאמנות – שנה א

מבוא לשפת האמנות

כבר בכתביו של אלברטי ישנה התחלה של דיון באמנות החזותית באמצעות מרכיבים שונים שעל האמן לשלוט בהם – רישום, קומפוזיציה, “קבלת האור” ונרטיב.
מגמה זו של בחינה תאורתית של מרכיבי הציור השונים והתייחסות אליהם כאל שפה בעלת “דקדוק” התגברה במאה ה-19 עם אימוצן של תאוריות צבע מדעיות על ידי אמנים.
מגמות אלו הבשילו בתחילת המאה העשרים ב”קורס הבסיסי” בעיצוב ובתורת הצבע שניתן בבאוהאוס, שנתפס כידע בסיסי השייך לכל תחומי האמנות והעיצוב החזותי.
נטיה זו להפרדה של האמנות החזותית ליחידות שניתן ללמדם בנפרד תאמה גם את המגמה של האמנות המודרנית לראות באמנות מיבנה תרבותי עצמאי השייך לתחום ידע נפרד (האסתטי), ולא חיקוי של צורות טבעיות או תורה הכפופה להחלטות מוסריות.
במקביל, הנטיה להפיכתו של מקצוע האמנות ותולדות האמנות לאקדמי הובילה לפיתוחן של שיטות מחקר “אקדמיות” שגם הם עסקו בהפרדה של רכיבים של אמנות – הבולטות ביותר היו המגמה ששמה דגש על הנרטיב וזיהויו – האיקונוגראפיה, והמגמה ששמה דגש על ניגודים צורניים/סיגנוניים (קוי/כיתמי, פתוח/סגור וכד’).
דיון אקדמי זה הדגיש ביתר שאת את האנלוגיה בין האמנות ל”שפה” בהגדרת תכלית הדיון כפענוח השפה והבנת משמעותה.
בקורס “שפת האמנות” החזותית נמשיך במגמות אלו ונבחן מרכיבים שונים שהתגבשו כחלק מלימוד תאורטי של האמנות החזותית – קומפוזיציה או מיבנה, קו, צבע, עומק וחלל, סיגנון, ניתוח נרטיבי ואיקונוגראפי.
יחד עם זאת נשלב גם תובנות עכשוויות המדגישות את תפקידם המרכזי של המסגרות החברתיות השונות בכינונה של שפה מסוימת (וכך גם בכינונה של משמעות), ואת תפקידם של מעשה האמנות והטכניקות והטכנולוגיות שלו בהפיכתן של הרכיבים האלה למשמעותיים.

 

ארגון חברתי, אמונות דתיות ורציונליות אנושית באמנות העתיקה והקלאסית

האמנות מלווה את האנושות מראשית ימיה ובכך מלמדת על האדם, יכולותיו וצרכיו כמו גם על התפתחות התרבות האנושית.
הכרת האמנות מתקופות קדומות מאפשרת להכיר תחומים ואפשרויות ביטוי אחרים מהמקובל כיום ובכך מעשירים את עשיית האמנות ואת הוראתה.
בקורס נסקור את התפתחות האמנות בעת העתיקה: יילמדו אמנות ציורי המערות והאמנויות של הממלכות הגדולות במזרח הקדום במסופוטמיה ומצרים.
נסקור גם את האמנות ה”קלאסית” של יוון ורומא ונבחן במה היא שונה מאמנויות המזרח הקדום.
יושם דגש על הקשר ההדוק בין האמונות הדתיות, הארגון החברתי והתפתחות המחשבה האנושית לבין הצורות והמערכים של האמנות.

 

אמנות ימי הביניים

תקופת “אמנות ימי-הביניים” פותחת עם השינויים שחלו בתרבות הקלאסית בשלהי העת העתיקה והתנצרותה של האימפריה הרומית.
במסגרת הקורס נלמד על  הסינתזה בין האמנות הרומית הפגאנית לבין הנצרות.
נכיר את השפה החזותית החדשה באמנות ובאדריכלות שנוצרה בחסות הדת ובתחומי הכנסיות בהמשך ימי הביניים בביזנטיון ובאירופה ונזכיר גם את האמנות היהודית שנוצרה בתקופה זו.

 

גילוי האדם והעולם: אמנות הרנסנס והבארוק

הרנסנס הוא לידה מחדש של התרבות באירופה בהשפעת מודלים של העת העתיקה – באמנות, בארכיטקטורה, בספרות ובשירה, בין המאות ה-14 וה-16.
בשיעור נלמד על השילוב בין אמנות העת העתיקה הקלאסית והאמנות הנוצרית כפי שזה התגבש באיטליה ואת ההבדלים בין הרנסנס האיטלקי לרנסנס בארצות השפלה וגרמניה.
בקורס נבין את החשיבות שמתפתחת ברנסנס להתבוננות בטבע, את הרצון להכיר את הגוף האנושי, את התבוננות ביחודיות ובמורכבות של האדם כפרט, ואת מעמדו אל מול התוכנית של האל עבור העולם.
נבחן גם את העליה במעמד האמן שבשיאה הוא מהווה מודל לאידאל של הרנסנס – האדם האוניברסלי.
השינויים באמנות במאות ה-16 וה-17 מכונים תקופת ה”בארוק”.
במהלך תקופה זו באו לידי ביטוי תהליכים חברתיים מנוגדים שקיבלו ביטוי גם באמנות: התפתחויות כבירות בתחום המדע וגילוי העולם לצד אינקוויזיציה נוצרית, תקופת שלטון אבסולוטי לצד התחלת התבדלות הלאומים באירופה ופיצול העולם הנוצרי, כלכלה פאודלית וחברה מסורתית לצד התחלת כלכלה עירונית, מסחר בינלאומי, והתפתחות של משקי בית בורגניים.
נקודות אלה באו ליד ביטוי בהתבדלות של האמנות בארצות שונות, בהתפתחות נושאים חדשים ביצירות האמנות כמו טבע דומם ונוף, בהתפתחות קהלים חדשים ליצירת האמנות, ובהתפתחויות בתחום אופני ההתבוננות בעולם. בקורס נסקור את הביטויים השונים של אמנות הבארוק בארצות שונות באירופה: איטליה, צרפת, הולנד, ספרד ואנגליה.

 

אמנות מודרנית – מבוא

הקורס יפתח באחת האסכולות האחרונות הגדולות של האמנות – הניאו-קלאסיקה – ויעסוק בתמורות האמנותיות שחלו באמנות בשלהי המאה ה-18 ובמהלך המאה ה- 19 על רקע המהפכות הפוליטיות והחברתיות באירופה ובאמריקה. תיבחנה מגמות אמנותיות מרכזיות בעלות אופי “רומנטי” שצצו במהלך המאה ה-19 בצרפת, בגרמניה, בספרד ובאנגליה, תוך דחיית הסגנון הקלאסי המאופק ואימוץ אופי הבעתי, מסתורי וסוער, שבמרכזו הועמד “הנשגב” כערך חדש. ההבדלים הסגנוניים באזורים השונים ייבחנו בזיקה לתיאוריות פילוסופיות רווחות. הקורס יסתיים במעקב אחר גישות אמנותיות חדשות, בעלות אופי ריאליסטי ונטורליסטי, שהתפתחו בצרפת על רקע המהפכה התעשייתית והובילו בסופו של דבר לגיבוש הסגנון ה”אימפרסיוניסטי” שחולל מהפכה של ממש בתפיסת האמנות וכח המציאות.

 

אמנות מודרנית – המודרניזם המוקדם

הקורס יעסוק במשמעות הפנים אמנותית של החיפוש אחר שפות אמנות חדשות, בדינמיקה האמנותית והחוץ אמנותית ובהכרת הסגנונות השונים שהתפתחו חדשות לבקרים במהלך המאה העשרים. יודגשו שתי תפיסות העולם המודרניסטיות המרכזיות: א. התפיסה הרציונליסטית-אוניברסלית, אשר במרכזה עומד המושג “פורמליזם”, על פי משנתם של ג’ון רסקין, אלפרד באר וקלמנט גרינברג –  וביטוייה באמנות החל בסזאן והקוביסטים ועד למופשט הגיאומטרי בעבודות “אסכולת ניו-יורק”. ב. התפיסה ההבעתית (אקספרסיבית), הדוגלת בדיאלוג הכרחי בין האמנות למציאות הפנימית והחיצונית, בביקורת ובאמצעים פרימיטיביסטיים תנותח על פי העמדה הביקורתית של חברי “אסכולת פרנקפורט” (בנימין, מרקוזה ואדורנו). בהקשר זה נלמד את מאפייני האקספרסיוניזם ביצירתם של ון-גוך, גוגן, הפוביזם, קבוצת “הגשר”, “הפרש הכחול”, הדאדא והסוריאליזם.
הקורס יסתיים בסקירת פניה של האמנות המודרנית בעשורים האחרונים של המאה העשרים ובמעבר ל”קופסה השחורה” שהחליפה את “הקופסה הלבנה” כחלל תצוגה שתואם את הטכניקות והטכנולוגיות הדיגיטליות החדשות.

 

רישום א’ – מבוא ויסודות מעשיים

בקורס רישום א’ נלמד וניצור בסדנה בעבודה מעשית. נלמד את שפת הרישום תוך התנסות ברישום מתוך התבוננות בנושאים של טבע דומם, מבנה ארכיטקטוני ונוף. נכיר את מושגי היסוד הבסיסים של קו, כתם טקסטורה ואור וצל, ובאמצעותם נחקור היבטים טכניים מחד, ופיתוח דרכי הבעה שונים ושכלול הביטוי האישי מאידך. תהליך פיתוח טכניקת הרישום סביב התבוננות בגוף בהיבטיו השונים הוא מרכז העניין בסדנת הרישום. לצד ההתנסות הטכנית יתקיימו הרצאות סביב מדיום הרישום והתפתחותו. תכנון הקורס: ששת השיעורים הראשונים רישום דיוקן באופנים שונים. ששת השיעורים הנותרים, התנסות ברישומי גוף מתוך התבוננות בתצלום ובמודל צנוע. בשני השיעורים האחרונים, הכנת תיק עבודות, ובחירת עבודות לקראת ביקורת צוות המסלול.

 

ציור א’ – מבוא ויסודות מעשיים

לימוד יסודות טכניקת הציור בצבעי שמן, על בסיס התבוננות בטבע דומם. שיעור זה ייתן כלים לפיתוח רעיונות וחשיבה באמצעים חזותיים, תרגום חזותי צבעוני ופרופורציונאלי של המציאות התלת ממדית (טבע דומם) אל תוך הקנבס הדו ממדי והשטוח. במשך השנה נלמד לפתח רגישות לחומרים השונים, כגון חלק מול מחוספס- טבע דומם עם פרות וירקות, רך מול קשה- טבע דומם עם בד, עם נייר ופחיות או עץ, אורגני מול תעשייתי- טבע דומם עם צמחיה, עם מים וצנצנת זכוכית. אנחנו נתרגל שימוש בחומריות צבע השמן על דרגותיו כדי לבטא את האור על כל גווניו, ואת הצל על כל שלבי כהותו. כגון: אור על פלסטיק, אור על מתכת, על בד, על פירות, על צמחים ועל השתברות האור במים, וכן נצייר בתאורת נר.

 

פיסול א’ – מבוא ויסודות מעשיים

הקורס מתרכז בתהליכי התבוננות, חקר וגילוי של מרכיבים מורפולוגיים, פונקציונאליים וסיפוריים של אובייקטים תלת ממדיים ועיבודם לתהליכי חשיבה, יצירה ופיתוח תהליכים פיסוליים. הסטודנטיות מתוודעות למדיום הפיסול מבחינה טכנית ומבחינה רעיונית.
הקורס מפגיש את הסטודנטיות עם מיגון רחב של חומרים וטכניקות עבודה בסיסיות בהבעה תלת ממדית/פיסולית, ומכשיר אותן לשאול ולהעמיק במעמדו של מדיום הפיסול באמנות מבחינה היסטורית וכיום. הן נחשפות לערכים הבסיסיים של שפת הפיסול – קנה מידה, שיווי משקל, גרביטציה, מירקם, מסה וכדומה, ומאמצות ערכים אלה לעבודתן האישית.

 

מבוא לפילוסופיה של החינוך לאמנות

מהו חינוך? לשם מה הוא נחוץ? אילו תפיסות חינוכיות מתחרות ביניהן? מה בין פילוסופיה לבין עשייה חינוכית בשטח? נבחן שאלות אלו לאור גישות עכשוויות בחינוך ויישומן בהוראת האמנות. הקורס ייתן כלים לארגון סביבה חינוכית מיטבית, ונפתח כלי חשיבה והקניית יסודות להתפתחות המורה באופן שיאפשר לו לפתח בקרב תלמידיו כישורים מוסריים, קוגניטיביים ורגשיים.

 

פסיכולוגיה התפתחותית

בקורס יוצגו תיאוריות ומחקרים על התפתחות הפרט לאורך כל חייו. יוצגו היבטים חברתיים קוגניטיביים, רגשיים ופיזיים, ותודגש הרלוונטיות שלהם לתיפקוד התלמידים בכיתה.
הסטודנטים ייחשפו לסוגיות מרכזיות בהתפתחות האדם, כגון: השפעות סביבה ותורשה על ההתפתחות, התהליכים היוצרים שינוי במהלך ההתפתחות, כיצד נמדדת ההתפתחות ומה הן שיטות המחקר המקובלות בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית.

 

פסיכולוגיה של גיל הנעורים

גיל הנעורים הוא שלב שבו מתרחשים שינויים התפתחותיים בקצב מואץ ולכן הוא מאופיין בסערה ומתח.
העבודה החינוכית עם בני נוער דורשת ידיעה והבנה של המאפיינים ההתפתחותיים בגיל זה, לצד הכרת הסברים תיאורטיים וכלים לתקשורת חיובית ולהתמודדות בונה.
בקורס זה נבחן את התהליכים ההתפתחותיים האופייניים לגיל הנעורים ואת ביטוייהם בתחומי התיפקוד השונים: פיסי, קוגניטיבי, חברתי ורגשי. כמו כן, נבחן את השתמעויותיהם לעבודה עם בני נוער, תוך מתן דגש על העבודה החינוכית עימם בבית ובביה”ס.

 

הדרכה ביבליוגרפית ואוריינות אקדמית

במהלך הלימודים נדרשת הסטודנטית להגיש עבודות אקדמיות בכתב במסגרת השיעורים העיוניים, כאשר כתיבת הסמינריון בשנה הרביעית מהווה את אחד מהשיאים של הלימודים העיוניים. הסמינריון אמור להביא לידי ביטוי את יכולות המחקר הבין-תחומי של הסטודנטית, את יכולות הניתוח והניסוח של הממצאים ואת יכולת הכתיבה האקדמית. מטרת הקורס ” הדרכה ביבליוגרפית ויסודות הכתיבה האקדמאית” היא לספק לסטודנטית את הכלים אשר יסייעו בידיה לאורך שנות לימודיה בכתיבה בהירה, תקשורתית ותמציתית בהתאם לכללים המוסמכים של הכתיבה האקדמית. נושאי הקורס יעקבו אחר השלבים הנדרשים לכתיבת חיבור אקדמי: הגדרת תחום העניין; דליית המידע הנדרש ממקורות שונים; קריאת המקורות והבנתם; ניסוח טענה/הנחה (“תזה”) אותה בוחנים ומציגים בעבודה הכתובה; כתיבה; והגשת העבודה.

 

מתודיקה ופרקטיקה להוראת האמנות א’

בקורס נעסוק בשני מוקדים הקשורים לעבודתו של המורה לאמנות בבית הספר היסודי: המורה בסדנת האמנות והמורה במרחב הבית ספרי.
הקורס ידון בהיבטים דידקטיים העוסקים בעקרונות של בניית שיעור (תוכן, מטרה, משמעות), בניית רצף לימודי של יחידות הוראה והפעלת שיקולי דעת במהלך השיעור. השיעורים יותאמו לסוגיות מרכזיות בהוראת אמנות כגון: מהי משמעותם של לימודי האמנות בבית הספר היסודי? לאילו ערכים אפשר וכדאי לחנך בגיל הצעיר באמצעות האמנות? ומהו הידע שחשוב להקנות בגיל זה על האמנות והתרבות? מה מסוגלים ילדים לתפוס ולאילו מושגים, יצירות, מצבים וידיעות, אנו כמבוגרים, היינו רוצים לחשוף אותם? כיצד רצוי לעגן את מגוון החוויות והגירויים להם נחשפים הילדים בחיי היומיום בלמידה משמעותית וערכית של מקצוע האמנות.
בקורס אף נעסוק בהבנת ההיבטים ההוליסטיים של הטמעת האמנות בבית הספר, קישור האמנות לתחומי דעת נוספים וניצולם בהוראה בין תחומית. במסגרת זו ישתף המורה את הגורמים הרלוונטיים בבית הספר בחשיפת האמנות בבית הספר באמצעות הפעלת גלריה, הפקת ההיבט הויזואלי של תחומי דעת נלמדים ואירועים תרבותיים.

 

תוכנית הלימודים באמנות וניתוחה

 

 

משואה לתקומה

הקורס מבנה תוכנית לימודים בנושא השואה בגישה רב תחומית. התוכנית יוצרת העמקה בסיסית היסטורית בתקופת השואה ובעיצוב זיכרונה בארץ: המדיניות האנטי יהודית של הרייך השלישי, אופן החיים היהודיים ובעיותיהם המיוחדות תחת השלטון הנאצי, העמידה היהודית, תוצאות והשלכות של השואה בהקשר לתקומה בישראל – קליטת העולים בשנות החמישים, עיצוב הזיכרון במשפט ובחברה. הקורס משלב מגוון של תחומים: אמנות פלסטית (ציור, פיסול, צילום, וידאו ארט), ספרות, תיאטרון, קולנוע עלילתי ודוקומנטרי, מוסיקה, עדות וידאו, מפות ומסמכים.

 

אוריינות מחשב

במציאות בה תוכנה לעיבוד תמונה “פוטושופ”  עולה על סדר הציבורי שוב ושוב בשל כוחה הוויזואלי בעיצוב דעת הקהל, נלמד להכיר את מגוון הכלים של תוכנה זו.ההכרות תערך דרך עבודותיהם של אומנים מתחומים שונים  הנעזרים בכלים לעיבוד תמונה ודרך עבודה במעבדה הדיגיטלית.
נכיר דרכים שונות לשפר צילומים באמצעות כלי המעבדה הדיגיטלית ונשוחח על היבטים ויזואליים ואתיים של השינויים הנערכים בדימויים מצולמים. נלמד לחבר ולערוך מספר דימויים בכלי הטקסט והציור. בקורס יושם דגש על שימוש בתכנה ככלי לביטוי אמנותי.
נושאים מרכזיים:שימוש מיטבי בדימויים ממקורות שונים: מצלמה, סורק, מאגרים אלקטרוניים; מעבדת הצילום הדיגיטלי, תיקוני צבע וניגודיות; תולדות עיבוד התמונה הדיגיטלי והשפעתו על התרבות הדיגיטלית הוויזואלית היום; עבודותיהם של אמנים הנעזרים בעריכת תמונה דיגיטלית ואמנים שבעבודותיהם התייחסות   לכוחה והשפעתה של העריכה הדיגיטלית; תיקונים ושיפוצים- כלי ריטוש, ניקוי, חידוד וטשטוש; שימוש בשכבות לחיבור דימויים ממקורות שונים; שימוש בכלי הציור; שימוש בטקסטים; הכנת קבצים על פי שימושם הייעודי: הכנה לדפוס, הכנה להדפסה פוטוכימית, הכנה לשימוש באתרים,  התאמת דימויים למצגות ולווידאו.

 

יהדות – ארכיאולוגיה מקראית א’

ארכאולוגיה מקראית היא תחום בארכיאולוגיה, שעוסק בממצאים מתקופת המקרא.בארץ ישראל וסביבותיה, והיא מנסה לשחזר את התרבות ותולדות עם ישראל על בסיס ממצאים אלה והמקרא. החוקרים העוסקים בתחום זה חושפים את העדויות הארכאולוגיות, ומנסים להוסיף נדבך נוסף לפרשנות המקרא. וכך באמצעות המקרא, המקורות ההיסטוריים והממצאים ארכיאולוגיים, מתבהרת התמונה התרבותית וההיסטורית של ארץ ישראל בימי בית ראשון ושני.

 

יהדות – צמתים במחשבת היהדות

 

 

יהדות – יסודות התפילה

Back to top