Skip to Content

הוראה מתקנת רב תחומית – למורים בשנת עבודתם הראשונה

ריכוז אקדמי
גב' עידית פסטרנק, גב' שווימר ליאת

מהות הקורס
הקורס נועד להכשיר מורים מתחילים בשנת עבודתם הראשונה לאחר ההתמחות. הקורס יעסוק בהכרת ידע תיאורטי מתקדם של אסטרטגיות והוראה מתקנת של קריאה וכתיבה, חשבון ולימודי קודש ודרכי התאמתן ללומדים שונים. הקורס יכשיר את המשתתפים בו בשיטות עבודה בהוראה מתקנת, ובהקנייתן ללומדים בעלי מאפיינים שונים בכיתה הטרוגנית. דגש מיוחד יינתן לתלמידים בעלי לקויות למידה. הסטודנטים יתנסו ביישום האסטרטגיות הנלמדות בעבודתם בשדה.

כל חלק יכלול עשר שעות והסופרוויז'ן יינתן על פי צרכי המשתתפים ותחום עבודתם.

תכנית הקורס

חלק א: הוראה מתקנת בקריאה
לימוד העקרונות העומדים מאחורי טיפול בכל אחד ממוקדי הקושי. חשיפה למגוון אסטרטגיות וחומרי למידה המתאימים לטיפול בכל אחד ממוקדי הקושי.

חלק ב: הוראה מתקנת בכתיבה
הבנת תפקידי הכתיבה והכרה בחשיבותה. הכרת סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הכתיבה. ניתוח אבחוני כתיבה ובניית תכנית אישית וקבוצתית בכתיבה.

חלק ג: הוראה מתקנת בחשבון
הקניית כלים ברמת מוכנות בית הספר היסודי לעריכת אבחון בחשבון. הקניית כלים להוראה מתקנת בחשבון

חלק ד: התפתחות והעצמה מקצועית
פיתוח זהות אישית ומקצועית של המורה המתחיל, העצמי וצמיחה במישור המקצועי והאישי.

אוכלוסיית היעד
מורים בשנתם הראשונה  ]לאחר שנת ההתמחות (סטאז') ]
בוגרי מסלול חינוך מיוחד.

היקף הקורס

1 שעות שבועיות

(30 שעות בודדות)

מועד הקורס

7 פגישות בימי שני

16:00-19:30

מחיר הקורס

דמי הרשמה בלבד

הערות
למילוי טופס רישום
Back to top