Skip to Content

הוראה מותאמת (מתקנת) רב תחומית

ריכוז אקדמי

גב' מיכל חלמיש

מהות הקורס

אחד האתגרים המרכזיים של מערכת החינוך בישראל הוא הכלת תלמידים עם לקויות למידה במסגרות החינוך הרגילות. מתוך הבנת הצורך לתת מענה שונה לתלמידים עם צרכים שונים, יוצגו בקורס שיטות יעילות להוראה
מתקנת המתבססות על מודלים תיאורטיים עדכניים ועל עקרונות ההוראה המתווכת. כמו כן, יוצגו כלים לאיתור ולמיפוי קשיים, גישות של הוראה דיפרנציאלית ודרכי הוראה מגוונות. יינתן מענה להתמודדות עם תלמידים
לקויי שפה ולמידה, המציגים גם קשיים בקשב וריכוז ו/או הפרעות רגשיות.
הקורס יעסוק בהקניית מיומנויות בשפה ובחשבון, שהם מקצועות בהם מתגלים מירב הקשיים בקרב תלמידים עם לקויות למידה. בשפה, יתמקד הקורס בהבנת תהליכי הקריאה והכתיבה, בדרכי הערכה ובטיפול בלקויות קריאה וכתיבה אופייניות. הסטודנטים ייחשפו למגוון אסטרטגיות לשיפור יכולתו של התלמיד להתמודד עם טקסטים רבי מלל, ויוצגו שיטות לימוד מגוונות מתוך הכוונה להתאמה בין מאפייני הטקסט, התלמיד והמטלה.
בחשבון, יתמקד הקורס בהבנת תהליכי חשיבה מתמטית, דרכי הערכה וטיפול בקשיים אופייניים ללמידה.

תוכנית הלימודים

הוראה מתקנת בקריאה – גב' דיקלה לוי
הוראה מתקנת בכתיבה – גב' טלי סנקביץ
הוראה מתקנת בחשבון – גב' לילך גנץ
הוראה מכילה בכיתה הטרוגנית – גב' מיכל חלמיש

אוכלוסיית היעד

הקורס מיועד למורים מהחינוך הרגיל והמיוחד המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום ההוראה המתקנת בקריאה, בכתיבה, בחשבון ובאסטרטגיות למידה.

היקף הקורס

8 שעות שבועיות
(240 שעות בודדות)

60 שעות מתוך הקורס מוכרות* לאופק חדש

* מותנה באישור משרד החינוך

מועד הקורס

ימי ראשון: למידה בזום (zoom)
20:30 – 14:30

 

מחיר הקורס

6300 ש"ח + דמי רישום 400 ש"ח

הערות
  • בסיום הקורס תוענק תעודת סיום קורס בהוראה מתקנת מטעם מכללת תלפיות
  • 60 שעות מתוך הקורס מוכרות לאופק חדש
whatsapp Back to top