Skip to Content

כלים פסיכולוגיים לשירות המורה בדיאלוג עם הורים

ריכוז אקדמי

נעמי פרצ’יק פסיכולוגית מומחית

מהות הקורס

הורים ומורים הינם שותפים  בעלי השפעה רבה בחינוכו של הילד, לכן  יחסי הגומלין ביניהם משמעותיים להצלחת התהליך החינוכי. בשנים האחרונות גוברת מעורבותם של ההורים במערכות החינוך, ולעיתים יוצרת חיכוך בין המורה להורה. יצירת קשר עם ההורים שונה במהותה מהקשר והתקשורת עם התלמידים, ולכן חשוב לסייע למחנך (גננת/מורה) ליצור קשרים אפקטיביים עם ההורים, תוך העצמת תפקידו החינוכי ותפקודו של המחנך. קורס זה יתמקד בכמה היבטים המהותיים לשפור נכונות המחנך ומסוגלותו בהתמודדותו עם הורי תלמידיו: הבנת הצרכים והאמונות של המערכת המשפחתית בהתמודדותה עם הילד, הבנת המורכבות של התפקיד ההורי במאה ה-21, טיפוח אסטרטגיות לתקשורת יעילה בין המחנך להורים והעשרת ‘ארגז הכלים ‘ של המחנך בדרכי התמודדותו עם מצבי קונפליקט מול ההורה (ההורה ה’כועס’, ההורה ה’מתנגד’ וכדומה). הקורס יכלול לצד היבטים תיאורטיים, התנסויות במשחקי תפקידים וסימולציות של מצבים שונים, שיובאו ‘מהשטח’ על ידי המשתתפים בקורס.
היקף הקורס

4 שעות שבועיות

(112 שעות בודדות)

מועד הקורס

בימי שני
8:30-12:00

מחיר הקורס

3400 ש”ח

+ 400 ש”ח דמי רישום

הערות
  • בסיום הקורס תוענק תעודה מטעם מכללת תלפיות
  • למורים בשבתון 60 שעות מתוך הקורס יוכרו לאופק חדש (מותנה באישור משרד החינוך)
Back to top