Skip to Content

מעגלי ההתפתחות המקצועית של הגננת – לגננות בשנת עבודתן הראשונה

ריכוז אקדמי
גב' עידית פסטרנק, גב' שווימר ליאת

מהות הקורס
הצלחתה של הגננת בשנת עבודתה הראשונה, לאחר שנת הסטאז',  היא שנה קריטית לעיצוב עולמה האישי והמקצועי. בשנה זו נדרשת הגננת להתמודד עם מגוון של קשיים הנובעים מציפיות גבוהות של שותפי התפקיד שלה ומהצורך לגבש זהות מקצועית מבוססת.

הסדנה הניתנת לגננות מיועדת להעצים את הגננת ולהצמיח אותה במישור המקצועי, האקדמי והאישי. נושאי הסדנה יעובדו באמצעות ניתוח אירועים, בראי התיאוריה והשדה, תהליך זה הוא כלי משמעותי לפיתוח יכולת חשיבה רפלקטיבית ביחס לעשייה החינוכית, כבסיס לפיתוח אני מאמין מקצועי, לבחינת עקרונות ודרכי עבודה, ולהתמודדות מיטבית עם דילמות בשדה החינוך.

תכנית הקורס

  • פיתוח חשיבה רפלקטיבית ביחס לאני מאמין המקצועי של הגננת
  • טיפוח המסוגלות של הגננת והתפתחותה המקצועית
  • עבודת צוות עם בעלי תפקידים במערכת הגן
  • התנסות, ניתוח והערכה של דפוסי פעולה מקצועיים של גננות
  • הרחבת "ארגז הכלים" של הגננת המתחילה בהתמודדות עם דילמות בעשייה החינוכית
  • הערכה, איתור והתערבות
  • יישום תכנית הלימודים בגן / התאמתה לצרכים הייחודיים של אוכלוסיות הגן
  • סיוע ותמיכה בקשיי הגננת המתחילה בהתמודדות עם התפקיד והפחתת שיעורי הנשירה

אוכלוסיית היעד
גננות בשנתן הראשונה  ]לאחר שנת ההתמחות (סטאז') ]

היקף הקורס

1 שעות שבועיות
(30 שעות בודדות)

מועד הקורס

10 פגישות בימי שני
16:30-19:30

מחיר הקורס

65 ש"ח דמי הרשמה בלבד

הערות
whatsapp Back to top