Skip to Content

מעגלי ההתפתחות המקצועית של המורה בביה"ס העל יסודי – פיתוח הדיאלוג בין מורה לתלמיד

ריכוז אקדמי
גב' עידית פסטרנק, גב' שווימר ליאת

מהות הקורס
קיים פער בין תפיסת חשיבות הקשר האישי בין המורה לתלמיד. לבין העובדה כי שיח שכזה ביניהם מתרחש לעיתים רחוקות. תכנית  "האופק החדש" יוצרת הזדמנויות למפגש אנושי זה, המזמן זמן ומקום אישי עבור שניהם. הקורס יעסוק במאפייני השיח הפרטני/הקבוצתי, יתרונותיו וחסרונותיו, הבעיות המתעוררות, הרווחים שהמורה ושהתלמיד יפיקו ממנו, ושם דגש על פיתוח המורה לקיום שיח זה.

למורה תפקיד חשוב באפשור השיח האישי/ הקבוצתי,  שהוא שיח שוויוני בין הלומדים למלמדים, הנובע מחיי הלומדים. באמצעות השיח מחזק התלמיד את יכולותיו, מפתח את חוסנו הנפשי ותחושת השייכות שלו, ומגביר מוטיבציה להצלחה ולתפיסה חיובית של המציאות.

תכנית הקורס
הכרה במשמעות דיאלוג מורהתלמיד כקשר מקדם.

היכרות המורה עם עולמו האישי של הלומד, כישוריו, קשריו ותחומי התעניינותו. הקניית כלים להכוונה של פעולות בקבוצות קטנות ולעבודה עם יחידים. פיתוח מיומנויות של הבנה ואמפתיה לתכנים שמעלים תלמידים בשיח האישי. הכרת הדילמות והקשיים של המורה והתלמיד בקיום השיח האישי. פיתוח יכולת קונסולטציה עם גורמים רלוונטיים לצורך המשכיות יעילה של השיח.

אוכלוסיית היעד
מורים בשנתם הראשונה  ]לאחר שנת ההתמחות  )סטאז') ].

היקף הקורס

1 שעות שבועיות

(30 שעות בודדות)

מועד הקורס

10 פגישות בימי שני
16:30-19:30

מחיר הקורס

65 ש"ח דמי הרשמה בלבד

הערות
whatsapp Back to top